งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ สารสนเทศ โดย.... นายวลงกรณ์ สำลี ทอง (B01) คณะวิทยาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ ID47102010056 SC 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ สารสนเทศ โดย.... นายวลงกรณ์ สำลี ทอง (B01) คณะวิทยาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ ID47102010056 SC 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบ สารสนเทศ โดย.... นายวลงกรณ์ สำลี ทอง (B01) คณะวิทยาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ ID SC 11

3 ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ - ข้อเสนอแนะต่างๆต่อระบบสารสนเทศใน มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศภาครัฐ - สำหรับกลุ่มวัยรุ่น - สำหรับกลุ่มคนทำงาน - สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

4 ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัย Central Library ระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการยืม - คืนหนังสือภายในหอสมุดกลางทั้งหมดผ่านทาง Library Course Syllabus ระบบสืบค้นข้อมูลรายละเอียดการ เรียนการสอนของแต่ละคณะ แต่ละรายวิชา โดยผ่าน ทาง Syllabushttp://syllabus.swu.ac.th Course Web Site ระบบการสืบค้นรายละเอียดการ เรียนการสอนในวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ผ่านทาง Web Site Ongkharak Library ระบบสืบค้นการยืม - คืนหนังสือ ภายในหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยผ่านทาง Libraryhttp://oklib.swu.ac.th News&Events ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ผ่านทาง นายวลงกรณ์ สำลีทอง

5 ระบบสารสนเทศภายใน มหาวิทยาลัย ( ต่อ..) Video on Demand ระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทาง on Demandhttp://www.swu.ac.th/cemt/vod.html Web Directory ระบบสืบค้นเว็บไซต์ที่น่าสนใจตาม หมวดต่างๆ ผ่านทาง Directoryhttp://webdir.swu.ac.th Webmail เว็บเมลบริการสำหรับนิสิต และอาจารย์ ผ่านทาง Internet Registration เป็นระบบการลงทะเบียนเรียน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต Registration ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านทาง นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

6 ข้อเสนอแนะต่างๆต่อระบบ สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีระบบ tv-radio ได้แก่ ระบบประชาสัมพันธ์วิทยุออนไลน์ที่จัด ขึ้นโดยนักศึกษาเป็นคนจัดรายการเองและ รายการวิทยุทั่วไปให้ทั้งบุคคลภายนอกและ ภายในได้เข้าไปฟัง และมีเพลงประจำ มหาวิทยาลัยให้ได้ฟังอีกด้วย และยังมี Live TV โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล ด้านสารสนเทศ ให้กับบุคคลากร นักศึกษาใน มหาวิทยาลัยและสาธารณะชน ซึ่งเป็นระบบ ที่น่าสนใจ และนำมาเพิ่มภายในมหาวิทยาลัย ของเรา นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

7 ข้อเสนอแนะต่างๆต่อระบบ สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ( ต่อ..) และในส่วนของหน้าโฮมเพจของ มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นภาษาไทยที่สามารถ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่า และให้รายละเอียด ด้านต่างๆ เช่น ทุกสิ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยชี้แจงให้ บุคคลภายนอกได้ทราบถึงสิ่งที่น่าสนใจ ภายในมหาวิทยาลัยตนเองซึ่งให้รายละเอียด ไว้มากกว่ามหาวิทยาลัยของเรา นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

8 ระบบสารสนเทศภาครัฐสำหรับ แต่ละกลุ่มอายุ กลุ่มวัยรุ่น เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการศึกษา สื่อการเรียนการ สอนและข้อมูลต่างๆ ทั้งการจัดหลักสูตร, โครงการ, ค่าย เพื่อเสริมทักษะและพัฒนา การศึกษาแก่เยาวชน อีกทั้งยังมีลิงค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้อีก มากมาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ น่าสนใจเหมาะกับวัยที่อยู่ในการศึกษาเล่า เรียนเป็นอย่างยิ่ง นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

9 กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นเว็บไซต์ที่ให้ของสำนักข่าวที่ให้ ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆทุกหมวด รวมถึง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศทุกแง่ทุกมุม เหมาะสำหรับ การติดตามข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ และเป็นการติดตามผลของเหตุบ้านการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนำมาเป็น ความรู้สำหรับตนเองและสามารถนำไป ดัดแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ได้ นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

10 กลุ่มผู้สูงอายุ m เป็นเว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารและการรณรงค์ด้าน สุขภาพ โดยมีข่าวสาร, ข้อมูล, โครงการ หรือ ชมรมที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยมีสื่อสร้าง สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับ เอกสาร หรือ โปสเตอร์และรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานที่เผยแพร่สื่อของกรม สาธารณสุขที่สามารถให้ข้อมูลและติดต่อ สอบถามรายละเอียดต่างๆได้ อีกทั้งยังมี รายการวิทยุกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าไปศึกษาหา ข้อมูลสุขภาพต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อีกด้วย นายวลงกรณ์ สำลีทอง SC11

11 “ จบแล้วครับ ……” “ จบแล้วครับ ……” นำเสนอโดย นายวลงกรณ์ สำลีทอง (B01) คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ID SC 11


ดาวน์โหลด ppt ระบบ สารสนเทศ โดย.... นายวลงกรณ์ สำลี ทอง (B01) คณะวิทยาศาสตร์ เอก คณิตศาสตร์ ID47102010056 SC 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google