งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีต้อนรับนิสิตสังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีต้อนรับนิสิตสังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีต้อนรับนิสิตสังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553

2 ดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ เว็บไซต์ของภาควิชา เว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ /index.htm /index.htm

3 การแบ่งนิสิตเอก ออกเป็นสองกลุ่ม

4 การแบ่งนิสิตเอกเป็น สองกลุ่ม (1) เลขประจำตัวอยู่ ครึ่งแรก เลขประจำตัวอยู่ ครึ่งหลัง ปีสอง ภาคต้น เรียน ภาคปลาย เรียน ปีสอง ภาคต้น เรียน ภาคปลาย เรียน

5 การแบ่งนิสิตเอกเป็น สองกลุ่ม (2) เลขประจำตัวอยู่ ครึ่งแรก เลขประจำตัวอยู่ ครึ่งหลัง ปีสาม ภาคต้น เรียน ภาคปลาย เรียน ปีสาม ภาคต้น เรียน ภาคปลาย เรียน

6 วิชาหมวด Gen Lang

7 12 หน่วยเลือกจาก 1. ภาษาต่างประเทศใดก็ได้ที่ คณะเปิดสอน 2. วิชาที่ภาควิชา ฯ เปิดเป็น รายวิชาเลือกทั้งหมวดภาษา และวรรณคดี รวมถึง (POP FICT ENG) ที่เปิดให้ นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเป็น วิชาโท 3. วิชาที่สถาบันภาษาจุฬาฯ เปิด สอน ( ขอความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษาก่อน )

8 แสดงความจำนงขอ ลงทะเบียน Pre-Registration

9 ผลของการไม่แสดง ความจำนง วิชาที่มีผู้เรียนต่ำกว่า 5 คน จะถูกปิด ตัวเลขแสดงความจำนง จะกำหนดจำนวนผู้เรียน ในแต่ละตอน และกำหนด จำนวนตอนเรียน

10 การระบุตอนเรียน วิชาที่เปิดสอนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ไม่ระบุตอนเรียนใดตอนเรียน หนึ่งโดยเฉพาะ Ex: วิชา ถ้าเปิด 5 กลุ่ม ให้ระบุ ตอนเรียน 1-5 วิชาที่เปิดกลุ่มเดียว ระบุตอนเรียนที่ 1

11 ผลของการเจาะจงตอน เรียนในวิชากลุ่ม นิสิตจำนวนหนึ่งจะถูกสุ่ม ออกในวิชานั้น ต้องมา ลงทะเบียนเพิ่มตอนเปิด ภาคการศึกษา

12 การเพิ่มรายวิชา

13 เมื่อยังมีที่ว่าง เพิ่มได้เลยโดยไม่ต้องขอ อนุญาตจากผู้ประสานงาน รายวิชาหรือผู้สอน วิชาที่สอนเป็นกลุ่ม กลุ่มใด ยังว่างให้เพิ่มในกลุ่มนั้น ไม่ให้ขอเพิ่มในกลุ่มที่เต็ม แล้ว

14 เมื่อรายวิชาเต็มแล้ว ขออนุญาตจากผู้ประสานงาน รายวิชาหรือผู้สอนก่อน เมื่อได้รับอนุญาต § กรอกใบส้ม ขอลายเซ็น อาจารย์ และนำใบส้มไปที่ บริการการศึกษาของคณะฯ § ลงทะเบียนเพิ่มผ่าน อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่ได้รับอนุญาต หาวิชาอื่น เรียนแทน

15 การย้ายตอนเรียน

16 ไม่ให้ย้ายจากตอน เรียนที่ยังไม่ เต็มไปยังตอนเรียนที่ เต็มแล้ว ขออนุญาตอาจารย์ ผู้สอนใน กลุ่มของตนก่อน

17 ผลกระทบ จำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่ม เหลื่อมล้ำ อาจารย์มีภาระการตรวจ งานมาก นิสิตอาจจะได้รับงานคืน ช้า

18 วันแรกของการเรียน ในแต่ละวิชา

19 วิชาที่มีกลุ่มเดียวมักจะ เรียนตั้งแต่ คาบแรกของสัปดาห์ แรกของภาค การศึกษา วิชาที่แบ่งกลุ่มให้ ติดตามประกาศ ของภาควิชาก่อนเปิด เรียน

20 ผลของการไม่เข้าเรียน ในคาบแรก นิสิตเสียประโยชน์ ไม่ได้ฟังอาจารย์ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับ ประมวลรายวิชา อาจารย์ต้องอธิบายซ้ำ เสียเวลาเรียน


ดาวน์โหลด ppt พิธีต้อนรับนิสิตสังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google