งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรและการลงทะเบียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรและการลงทะเบียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรและการลงทะเบียน
พิธีต้อนรับนิสิตสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2553

2 ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่
เว็บไซต์ของภาควิชา เว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์

3 การแบ่งนิสิตเอกออกเป็นสองกลุ่ม

4 การแบ่งนิสิตเอกเป็นสองกลุ่ม(1)
เลขประจำตัวอยู่ครึ่งแรก เลขประจำตัวอยู่ครึ่งหลัง ปีสอง ภาคต้นเรียน ภาคปลายเรียน ปีสอง ภาคต้นเรียน ภาคปลายเรียน

5 การแบ่งนิสิตเอกเป็นสองกลุ่ม(2)
เลขประจำตัวอยู่ครึ่งแรก เลขประจำตัวอยู่ครึ่งหลัง ปีสาม ภาคต้นเรียน ภาคปลายเรียน ปีสาม ภาคต้นเรียน ภาคปลายเรียน

6 วิชาหมวด Gen Lang

7 12 หน่วยเลือกจาก ภาษาต่างประเทศใดก็ได้ที่คณะเปิดสอน
วิชาที่ภาควิชา ฯ เปิดเป็นรายวิชาเลือกทั้งหมวดภาษาและวรรณคดี รวมถึง (POP FICT ENG) ที่เปิดให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท วิชาที่สถาบันภาษาจุฬาฯ เปิดสอน (ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)

8 แสดงความจำนงขอลงทะเบียน Pre-Registration

9 ผลของการไม่แสดงความจำนง
วิชาที่มีผู้เรียนต่ำกว่า 5 คน จะถูกปิด ตัวเลขแสดงความจำนงจะกำหนดจำนวนผู้เรียนในแต่ละตอน และกำหนดจำนวนตอนเรียน

10 การระบุตอนเรียน วิชาที่เปิดสอนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม วิชาที่เปิดกลุ่มเดียว
ไม่ระบุตอนเรียนใดตอนเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ Ex: วิชา ถ้าเปิด 5 กลุ่มให้ระบุ ตอนเรียน 1-5 วิชาที่เปิดกลุ่มเดียว ระบุตอนเรียนที่ 1

11 ผลของการเจาะจงตอนเรียนในวิชากลุ่ม
นิสิตจำนวนหนึ่งจะถูกสุ่มออกในวิชานั้น ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มตอนเปิดภาคการศึกษา

12 การเพิ่มรายวิชา

13 เมื่อยังมีที่ว่าง เพิ่มได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ประสานงานรายวิชาหรือผู้สอน วิชาที่สอนเป็นกลุ่ม กลุ่มใดยังว่างให้เพิ่มในกลุ่มนั้น ไม่ให้ขอเพิ่มในกลุ่มที่เต็มแล้ว

14 เมื่อรายวิชาเต็มแล้ว
ขออนุญาตจากผู้ประสานงานรายวิชาหรือผู้สอนก่อน เมื่อได้รับอนุญาต §กรอกใบส้ม ขอลายเซ็นอาจารย์ และนำใบส้มไปที่บริการการศึกษาของคณะฯ § ลงทะเบียนเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่ได้รับอนุญาต หาวิชาอื่นเรียนแทน

15 การย้ายตอนเรียน

16 ไม่ให้ย้ายจากตอนเรียนที่ยังไม่
เต็มไปยังตอนเรียนที่เต็มแล้ว ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนใน กลุ่มของตนก่อน

17 ผลกระทบ จำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเหลื่อมล้ำ อาจารย์มีภาระการตรวจงานมาก
นิสิตอาจจะได้รับงานคืนช้า

18 วันแรกของการเรียนในแต่ละวิชา

19 วิชาที่มีกลุ่มเดียวมักจะเรียนตั้งแต่
คาบแรกของสัปดาห์แรกของภาค การศึกษา วิชาที่แบ่งกลุ่มให้ติดตามประกาศ ของภาควิชาก่อนเปิดเรียน

20 ผลของการไม่เข้าเรียนในคาบแรก
นิสิตเสียประโยชน์ ไม่ได้ฟังอาจารย์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประมวลรายวิชา อาจารย์ต้องอธิบายซ้ำ เสียเวลาเรียน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรและการลงทะเบียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google