งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศกับระบบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศกับระบบการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศกับระบบการศึกษา

2 รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับการศึกษา
โมเดลซิงโครนัส เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนการสอน มีการกำหนดตารางเวลาหรือตารางสอน รูปแบบนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นในวัยเยาว์ เด็กนักเรียนจะต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนแบบซิงโครนัส

3 รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับการศึกษา (ต่อ)
โมเดลอะซิงโครนัส เป็นการสร้างกิจกรรมแบบ 24 x 7 หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันในสัปดาห์ ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องนัดแนะเวลาและสถานที่แต่ให้ ตัวกลางคือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนช่วยในการดำเนินกิจกรรม ระบบอะซิงโครนัส เช่น การเรียนการสอนผ่านเว็บ e-book

4 ไอที กับการพัฒนาการศึกษา

5 เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย
การพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การสร้างโฮมเพจรายวิชา การออนไลน์ระบบห้องสมุด การสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส การเรียนการสอนทางไกล โครงการดิจิตอลไลบรารี การสร้างทรัพยากรการศึกษาภายในแบบ ftp

6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย (ต่อ)
การขยายขอบเขตการคำนวณและงานวิจัย ระบบการค้นหาทรัพยากรบนเครือข่าย การลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย การใช้ระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวีบนเครือข่าย ระบบวีดีโอออนดีมานต์ การบริการข้อมูลกับนิสิตและสมาชิก

7 การพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
เพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นเชื่อมโยงทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลการเรียนรู้ ข้อมูลการบริการ ข้อมูลนิสิต

8 การสร้างโฮมเพจรายวิชา
เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จัดทำโฮมเพจรายวิชา เป็นที่เก็บทรัพยากรการสอน และการเรียนรู้ เป็นที่ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา การรับส่งการบ้าน การให้ข้อมูล ตลอดจนเอกสารคำสอนต่างๆ

9 การออนไลน์ระบบห้องสมุด
ค้นหาข้อมูล ดูรายชื่อรายการ ตลอดจนค้นหาเอกสารและหนังสือของห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย

10 การสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส
การเรียนการสอนแบบ any time any where และ any person

11 การเรียนการสอนทางไกล
การเรียนการสอนข้ามวิทยาเขต สามารถเปิดการเชื่อมโยงแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบสองทิศทางไปยังวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

12 โครงการดิจิตอลไลบรารี
ใช้ระบบห้องสมุดและการสร้างหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการเป็นห้องสมุดในอนาคตที่จะมีข้อมูลและหนังสือ

13 การสร้างทรัพยากรการศึกษาภายในแบบ ftp
เป็นการสร้างระบบเก็บข้อมูลเพื่อเป็นรากฐานบริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ในรูปแบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริการการเรียนการสอนและการบริการ

14 การขยายขอบเขตการคำนวณและงานวิจัย
โดยพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ บริการการคำนวณร่วมกันแบบขนาน

15 ระบบการค้นหาทรัพยากรบนเครือข่าย
เน้นการใช้ระบบ search engine เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ประโยชน์

16 การลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย
ระบบที่ทำให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างนิสิต อาจารย์ ข้าราชการ ระบบยังรวมการเชื่อมโยงทั้ง Voice และ Data สามารถประชุมทางไกลการสร้างคุณค่าเพิ่มในเรื่องการสื่อสาร และส่งอีเมล์

17 การใช้ระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวีบนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยสามารถตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุของตนเองด้วยต้นทุนที่ต่ำ มีการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ หรือการถ่ายทอดสดในเหตุการณ์สำคัญบนเครือข่าย

18 ระบบวีดีโอออนดีมานต์
เมื่อมีการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้น จะมีการบันทึกการเรียนการสอนเป็นวีดีโอ สามารถนำเอาข้อมูลวีดีโอทั้งหมดรวมทั้งแผ่นใสเพาเวอร์พอยต์นำเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ให้นิสิตเรียกใช้ได้ภายหลังเกิดเป็นการเรียนแบบอัธยาศัยเกิดขึ้น

19 การบริการข้อมูลกับนิสิตและสมาชิก
ลงทะเบียนผ่านเครือข่าย การเรียกดูผลการเรียน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับนิสิต และผู้เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศกับระบบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google