งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศ กับระบบการศึกษา. รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับ การศึกษา โมเดลซิงโครนัส โมเดลซิงโครนัส เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศ กับระบบการศึกษา. รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับ การศึกษา โมเดลซิงโครนัส โมเดลซิงโครนัส เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศ กับระบบการศึกษา

2 รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับ การศึกษา โมเดลซิงโครนัส โมเดลซิงโครนัส เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนการสอน มีการ กำหนดตารางเวลาหรือตารางสอน รูปแบบนี้ยัง เป็นสิ่งจำเป็นในวัยเยาว์ เด็กนักเรียนจะต้องเข้า โรงเรียนเพื่อเรียนแบบซิงโครนัส

3 รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับ การศึกษา ( ต่อ ) โมเดลอะซิงโครนัส โมเดลอะซิงโครนัส เป็นการสร้างกิจกรรมแบบ 24 x 7 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันในสัปดาห์ ระบบการเรียนการสอนใน รูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องนัดแนะเวลาและสถานที่ แต่ให้ ตัวกลางคือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ส่วนช่วยในการดำเนินกิจกรรม ระบบอะ ซิงโครนัส เช่น การเรียนการสอนผ่านเว็บ e- book

4 ไอที กับการพัฒนาการศึกษา

5 เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย การพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การสร้างโฮมเพจรายวิชา การออนไลน์ระบบห้องสมุด การสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบอะซิงโครนัส การเรียนการสอนทางไกล โครงการดิจิตอลไลบรารี การสร้างทรัพยากรการศึกษาภายในแบบ ftp

6 เทคโนโลยีสารสนเทศกับมหาวิทยาลัย ( ต่อ ) การขยายขอบเขตการคำนวณและงานวิจัย ระบบการค้นหาทรัพยากรบนเครือข่าย การลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย การใช้ระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวีบน เครือข่าย ระบบวีดีโอออนดีมานต์ การบริการข้อมูลกับนิสิตและสมาชิก

7 การพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน โดยเน้นเชื่อมโยงทุก วิทยาเขตเข้าด้วยกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งข้อมูลการเรียนรู้ ข้อมูล การบริการ ข้อมูลนิสิต

8 การสร้างโฮมเพจรายวิชา เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จัดทำ โฮมเพจรายวิชา เป็นที่เก็บทรัพยากรการสอน และการเรียนรู้ เป็นที่ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา การรับส่งการบ้าน การให้ข้อมูล ตลอดจน เอกสารคำสอนต่างๆ

9 การออนไลน์ระบบห้องสมุด ค้นหาข้อมูล ดูรายชื่อรายการ ตลอดจนค้นหา เอกสารและหนังสือของห้องสมุดกลางของ มหาวิทยาลัย

10 การสร้างโมเดลการเรียนรู้แบบอะ ซิงโครนัส การเรียนการสอนแบบ any time any where และ any person

11 การเรียนการสอนทางไกล การเรียนการสอนข้ามวิทยาเขต สามารถเปิดการ เชื่อมโยงแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบ สองทิศทางไปยังวิทยาเขตต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย

12 โครงการดิจิตอลไลบรารี ใช้ระบบห้องสมุดและการสร้างหนังสือแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการเป็น ห้องสมุดในอนาคตที่จะมีข้อมูลและหนังสือ

13 การสร้างทรัพยากรการศึกษาภายใน แบบ ftp เป็นการสร้างระบบเก็บข้อมูลเพื่อเป็นรากฐาน บริการข้อมูล ซอฟต์แวร์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ใน รูปแบบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริการ การเรียนการสอนและการบริการ

14 การขยายขอบเขตการคำนวณและ งานวิจัย โดยพัฒนาระบบการคำนวณแบบขนาน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากมาเชื่อมต่อ เข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ บริการการคำนวณ ร่วมกันแบบขนาน

15 ระบบการค้นหาทรัพยากรบนเครือข่าย เน้นการใช้ระบบ search engine เพื่อค้นหา ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ประโยชน์

16 การลดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยี เครือข่าย ระบบที่ทำให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่าง นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ ระบบยังรวมการ เชื่อมโยงทั้ง Voice และ Data สามารถประชุม ทางไกลการสร้างคุณค่าเพิ่มในเรื่องการสื่อสาร และส่งอีเมล์

17 การใช้ระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวี บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยสามารถตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ของตนเองด้วยต้นทุนที่ต่ำ มีการจัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์ หรือการถ่ายทอดสดในเหตุการณ์ สำคัญบนเครือข่าย

18 ระบบวีดีโอออนดีมานต์ เมื่อมีการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้น จะมีการ บันทึกการเรียนการสอนเป็นวีดีโอ สามารถ นำเอาข้อมูลวีดีโอทั้งหมดรวมทั้งแผ่นใส เพาเวอร์พอยต์นำเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ให้นิสิต เรียกใช้ได้ภายหลังเกิดเป็นการเรียนแบบ อัธยาศัยเกิดขึ้น

19 การบริการข้อมูลกับนิสิตและสมาชิก ลงทะเบียนผ่านเครือข่าย การเรียกดูผลการเรียน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับนิสิต และ ผู้เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและแนวคิดสารสนเทศ กับระบบการศึกษา. รูปแบบและแนวคิด สารสนเทศกับ การศึกษา โมเดลซิงโครนัส โมเดลซิงโครนัส เป็นการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google