งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ (Information Analysis and Creativity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ (Information Analysis and Creativity)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ (Information Analysis and Creativity)
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สุชีรา พลราชม

2 บทที่ 3 การสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลออนไลน์

3 หัวข้อเนื้อหา ความสำคัญของการสืบค้น สารสนเทศ วิธีการสืบค้นการสืบค้นสารสนเทศ ทางเว็บไซต์

4 บริการสืบค้นบัตรรายการ ผ่านระบบเครือข่าย

5 สามารถเข้าใช้บริการสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6 หรือเข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิมพ์ http://www.arit.dusit.ac.th

7 เลือกประเภทของการสืบค้นที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
เลือกประเภทของการสืบค้นที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ Title สืบค้นจากชื่อเรื่อง Author สืบค้นจากชื่อผู้แต่ง Subject สืบค้นจากหัวเรื่อง Call Number สืบค้นจากเลขเรียกหนังสือ Publisher สืบค้นจากสำนักพิมพ์ Journal Title สืบค้นจากชื่อเรื่องในหนังสือวารสาร

8 คลิกเลือก Online Catalog เข้าสู่หน้าการสืบค้นทั่วไป

9 เลือกประเภทของการสืบค้นที่ต้องการ เช่น ต้องการสืบค้นจากหัวเรื่อง ให้เลือกที่ Subject

10 ใส่คำที่ต้องการสืบค้น เช่นถ้าต้องการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นลงไป

11 ผลลัพธ์การสืบค้น จะปรากฏหัวเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการสืบค้น เช่นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

12 คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ เช่น เลือก หัวเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” จะปรากฏข้อมูลหนังสือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 การสืบค้นคำสำคัญรายการหลัก

14 สืบค้นหนังสือสำรอง

15 สืบค้นฐานข้อมูลภายนอก

16 สืบค้นแบบเชี่ยวชาญ

17 การสืบค้นฐานข้อมูลที่มีให้บริการ ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

18 ฐานข้อมูลของ e-Journal

19 อ่านคู่มือการใช้งาน ทำการสืบค้นฐานข้อมูลที่ต้องการ

20 หน้าหลักสืบค้นฐานข้อมูล e-Journal

21 ผลลัพธ์ที่สืบค้นได้จะปรากฏรายชื่อ

22 เมื่อคลิกเข้าไปยังรายชื่อต่าง ๆ ก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการ

23 การสืบค้น E-Books

24 ตัวอย่างหน้าจอการสืบค้น E-book

25


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์และสร้างสรรค์สารสนเทศ (Information Analysis and Creativity)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google