งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ Science Online โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ Science Online โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ Science Online โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 Main Menu  มารู้จักกับ Science Online มารู้จักกับ Science Online มารู้จักกับ Science Online  ทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูล จาก Science Online ทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูล จาก Science Online ทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูล จาก Science Online  รู้จักหน้าแรกของ Science Online รู้จักหน้าแรกของ Science Online รู้จักหน้าแรกของ Science Online  การลงทะเบียนสมาชิก การลงทะเบียนสมาชิก  วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล  การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล

3 มารู้จักกับ Science Online Science Online เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ที่รวบรวมวารสารทางด้าน วิทยาศาสตร์ของสำนักพิมพ์ AAAS-- the American Association for the Advancement of Science ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1995 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน มากกว่า 12,000 บทความในแต่ละปี Main Menu Main Menu

4 ทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Science Online http://www.sciencemag.orghttp://www.sciencemag.org http://www.lib.kmutt.ac.th/onli ne.html http://www.lib.kmutt.ac.th/onli ne.html http://www.kmutt.ac.th Main Menu Main Menu

5 รู้จักหน้าแรกของ Science Online ในหน้าแรกประกอบไปด้วยเมนูหลัก 7 เมนูหลักดังนี้ แสดง รายละเอียด สิ่งที่น่าสนใจ ต่างๆเกี่ยวกับ แต่ละเมนูหลัก ส่วนที่ใช้สำหรับ Sign in เข้าใช้ ระบบอย่างเป็น ทางการ Main Menu Main Menu เชิญ คลิก

6 การลงทะเบียน สมาชิก การลงทะเบียนสมาชิกจะ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้ ข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ ของ Science online ก่อน ใครทางอีเมลล์ โดยวิธีการ ลงทะเบียนง่ายๆ คือ คลิก ไปที่ Register Today แล้วทำตามขั้นตอนการ ลงทะเบียนทีละขั้น แต่ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียน แล้วก็สามารถใส่ User name และ Password เพื่อทำการ log in เข้าสู่ ระบบได้เลย Main Menu Main Menu

7 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการ สืบค้นข้อมูล เป็นเมนูหลักที่ใช้ในการสืบค้นวารสารทั้งแบบ เบื้องต้นและแบบ Advanced การสืบค้นแบบเบื้องต้น ช่วย ให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกเลขที่ฉบับวารสาร (Vol#) และเลขหน้า วารสาร (Pg#) ( ถ้าทราบ ) 2. กรอกคำสำคัญหรือข้อ วาม 3. เลือกชนิดของการสืบค้น เช่น Title Title/Abstract Full text และ Author 4. คลิกปุ่ม 1 2 3 4 หน้าแรกของ Science Online Science Online Main Menu Main Menu

8 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นแบบ เบื้องต้น 1. กรอกเลขที่ฉบับวารสาร (Vol#) เป็น “3” และเลขหน้าวารสาร (Pg#) เป็น “5” 2. กรอกคำสำคัญหรือ ข้อความว่า “Nanotechnology” 3. เลือกชนิดของการ สืบค้น เป็น Full text 4. คลิกปุ่ม ซึ่งผล ที่ได้จะเป็นดังรูป

9 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล 1 การสืบค้นแบบ Advanced ช่วยให้ผู้ใช้ระบุ รายละเอียดของการสืบค้น ได้มากขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. คลิกที่ Advanced 2. กรอกเลขที่ฉบับวารสาร (Vol#) และเลขหน้า วารสาร (Pg#) ลงในส่วน ของ Search by Citation 3. กรอก DOI ในส่วนของ Search by DOI 4. กรอกคำสำคัญ ชื่อผู้แต่ง เดือนและปีที่ตีพิมพ์ จำนวนและรูปแบบของ ผลลัพธ์ที่จะให้แสดงในแต่ ละหน้าของเว็บลงในส่วน ของ Search by Keywords/Authors 5. กำหนดขอบเขตในการ สืบค้นลงในส่วนของ Limit Results by Area/Section 6. คลิกปุ่ม เมื่อ ต้องการสืบค้น 2 3 4 5 6

10 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced 1. กรอกเลขที่ฉบับ วารสาร (Volume) เป็น “309” 2. กรอกคำสำคัญว่า “Nanotechnology” เพื่อให้ค้นคำนี้ในทุก ที่ของบทความ 3. ระบุชื่อผู้แต่งเป็น “Hassan” 4. กำหนดให้แสดงผล การสืบค้นที่หน้าละ 20 บทความ และ เรียงลำดับตามความ ใกล้เคียง 5. เลือค้นหาทุกพื้นที่ 6. คลิกปุ่ม ผลที่ ได้แสดงดังรูป 1 2 3 4 5 6

11 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล แสดงรูปแบบของผลการ สืบค้น Relevance: เรียงตาม ความใกล้เคียง Date: เรียงตามวันที่ ตีพิมพ์ แสดงจำนวนผล การสืบค้นทั้งหมด และจะแสดงผลที ละ 10 บทความ /1 หน้า เลือกรูปแบบที่จะดู บทความ Summary: ดู บทความแบบสรุป Full Text: ดู บทความแบบฉบับ เต็มในรูปของหน้า เว็บ PDF: ดูบทความ ฉบับเต็มในรูปของ PDF แสดง รายละเอียด ของบทความ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่ พิมพ์ และ DOI ตัวเลือกที่ใช้สำหรับจัดการ กับผลการสืบค้น มีดังนี้ SAVE TO MY SEARCHES: สำหรับ บันทึกผลการสืบค้นของ ผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะใช้ได้ต้อง เป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เท่านั้น ALERT ME OF NEW RESULTS: สำหรับส่งผล การสืบค้นที่เพิ่มเติมจาก เดิมไปที่ e-mail ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะใช้ได้ต้องเป็นผู้ที่ ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น VIEW ABSTRACTS: สำหรับดูบทคัดย่อของ บทความที่ถูกเลือก SAVE TO MY FOLDERS: สำหรับบันทึก บทความที่ถูกเลือกลงใน folder ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะ ใช้ได้ต้องเป็นผู้ที่ ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น Main Menu Main Menu

12 เสนอข่าวที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แบบรายวัน หน้าแรกของ Science Online Science Online

13 เสนอบทความ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์ซึ่งเป็นสัญญาณ บอกถึงการพัฒนาทางด้านเคมีและชีววิทยา หน้าแรกของ Science Online Science Online

14 เสนอข้อมูลข่าวสารการวิจัยเกี่ยวกับหลักศีลธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต หน้าแรกของ Science Online Science Online

15 เสนอแหล่งงานหรืออาชีพที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ หน้าแรกของ Science Online Science Online

16 รวบรวมบทความต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ถูกตีพิมพ์ จัดไว้ อย่างเป็นหมวดหมู่ หน้าแรกของ Science Online Science Online

17 เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการใช้งาน เว็บไซด์ โดยแบ่งเป็นตัวช่วยสำหรับผู้อ่าน สมาชิก ผู้ แต่ง บรรณารักษ์ และผู้ที่จะลงโฆษณา หน้าแรกของ Science Online Science Online

18 Thank You For Your Attention Thank You For Your Attention EXIT


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ฐานข้อมูล ออนไลน์ Science Online โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google