งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

2 จัดทำโดย 1. นางสาว จุฑาทิพย์ จันตะ รหัส 5212401324 2. นางสาว ปวีณา คำถาวร รหัส 5212401621 3. นางสาว รัตน์ประภา บุญจอง รหัส 5212401841 4. นางสาว วนิดา จันทร์สอน รหัส 5212401850 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 ระยะการฝึกงานระหว่าง วันที่ 19 มีนาคม 2555 – วันที่ 28 เมษายน 2555

4 ที่ตั้งสถานที่ฝึกงาน ศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมหนอง วัวซอ หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล หนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี 41220

5 ลักษณะธุรกิจ เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ ของรัฐวิสาหกิจ

6 ประวัติสถานประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมกิจการโคนมหนองวัวซอ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเกิดจากความต้องการ ของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม อ. ส. ค. โดยมีสมาชิกทั้งหมด 38 ฟาร์ม มีเจ้าหน้าที่ 2 คน จำนวนรับน้ำนมดิบ ประมาณ 4 ตันต่อวัน เก็บรักษาน้ำนมด้วย ระบบคูลลิ่ง แทงค์ จำนวน 2 แทงค์

7 บุคลากรของศูนย์หนองวัวซอ นายคณาวิทย์ ปะทะโน ( หัวหน้าศูนย์ ) รับผิดชอบ งานบริการสัตวแพทย์ / ผสมเทียม งานส่งเสริมฯ งานควบคุมคุณภาพ น้ำนมดิบ บริหารจัดการภายในศูนย์ฯ

8 นายพนมพร วงศ์เชียงเพ็ง รับผิดชอบงาน ด้านน้ำนมดิบ / งานบริการสัตวแพทย์ / ผสมเทียม / ทะเบียนประวัติโค / เก็บข้อมูล DIP

9 กิจกรรมศูนย์หนองวัวซอ แบ่ง ออกเป็น 4 กิจกรรม 1. ด้านการรับน้ำนม ดิบ 2. ด้านการส่งเสริม 3. ด้านสัตวแพทย์ ผสมเทียม 4. อื่น ๆ

10 1. ด้านการรับ น้ำนมดิบ

11 การตรวจคุณภาพน้ำนมด้วยวิธีทดสอบ A LCOHOL TEST, CMT, M ETHYLENE BLUE และ C LOT ON BOILING TEST

12 การตรวจสอบน้ำนมดิบด้วย A LCOHOL T EST - เป็นการตรวจสอบความเสถียรของโปรตีนใน น้ำนม

13 การตรวจสอบน้ำนมดิบด้วยการ C LOT ON BOILING - เป็นการทดสอบการยืนยันผลของ Alcohol Test โดย ทำการต้มในน้ำเดือดประมาน 5 นาที

14 การตรวจสอบน้ำนมดิบด้วยน้ำยา CMT - เป็นการตรวจสอบการอักเสบของเต้านมโครายตัว โดยสังเกตปฏิกิริยาน้ำนมกับน้ำยา CMT

15 การตรวจสอบน้ำนมดิบด้วย M ETHYLENE BLUE - เป็นการตรวจสอบ เชิงคุณภาพของน้ำนม ว่ามี จุลินทรีย์อยู่มากหรือน้อยโดยดูการเปลียนสีของ Methylene blue

16 2. ด้านการส่งเสริม

17 รีดนมช่วยสมาชิก

18 การให้คะแนนคอก

19 การประชุมร่วมกับสมาชิก เรื่องนม เสื่อมคุณภาพ

20 การประชุมประจำเดือน

21 3. ด้านสัตวแพทย์, ผสมเทียม

22 การผสม เทียม

23 ขั้นตอนการ ผสมเทียม 1. การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 2. ตรวจแม่โคว่าเป็นสัดจริงหรือไม่ ( ดูภายนอก, ประวัติ, ล้วงตรวจ ) 3. การละลายน้ำเชื้อแช่แข็ง : แช่ในน้ำอุ่น 35-37 °C เป็นเวลา 30 วินาที 4. การสอดท่อ : สอดปืนเข้าไปในส่วนของคอมดลูก ปล่อยน้ำเชื้อประมาณ 8 วินาที จากนั้น ถอยปืน ออกมาจนปลายปืนอยู่กลางคอมดลูก (cervix) ปล่อยน้ำเชื้อที่เหลือกลางคอมดลูก (cervix)

24 การช่วยทำคลอดลูกโค

25 การล้างมดลูก

26 การตัดกีบ, การตัดและติดเบอร์หู

27 การเจาะเลือดโค

28 4. อื่นๆ

29 การทำงานวิจัยของ ดร. นวดล “ การผลิตอาหารโคนม เพื่อลดต้นทุนในการ เลี้ยงโคนม ”

30 การทำงานวิจัยของ ดร. นวดล ( ต่อ )

31 การทำงานปัญหาพิเศษของนศ. ราชภัฏอุดรธานี

32 การทำงานปัญหาพิเศษของนศ. ราชภัฏอุดรธานี ( ต่อ )

33 การอบรมการตรวจคุณภาพน้ำนมโดย QC อสค. ขอนแก่น

34 การตรวจคุณภาพน้ำนมโดย QC

35 การบันทึกข้อมูล DPO - เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกปริมาณน้ำนมที่ ได้ในแต่ละวัน

36 การบันทึกทะเบียน ประวัติ DIP - เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกทะเบียนประวัติและ บัตรประจำตัวโคนม เพื่อเป็นการทราบถึงประวัติและ ที่มาของโคแต่ละตัว

37 เกณฑ์การให้คะแนนน้ำนมดิบ แบ่งออกเป็น 3 อย่าง การรับซื้อน้ำนมดิบ ราคามาตรฐาน 16.40 บาท 1. ตรวจ MB ( คุณภาพทางสุขศาสตร์ ) เกรด 1 MB มากกว่า 6 ชม ราคาเพิ่ม 0.50 บาท / กก เกรด 2 MB 4-6 ชม ราคาเพิ่ม 0.20 บาท / กก เกรด 3 MB น้อยกว่า 4 ชม ราคาลด 0.50 บาท / กก 2. การให้คะแนนคอก คะแนน คอก 1 ราคาเฉลี่ย 0.00 บาท คะแนน คอก 2 ราคาเฉลี่ย 0.05 บาท คะแนน คอก 3 ราคาเฉลี่ย 0.10 บาท คะแนน คอก 4 ราคาเฉลี่ย 0.15 บาท 3. ไขมันไม่ต่ำกว่า 3.3 ( เพิ่ม / ลด จุดละ 0.02 บาท )

38 สิ่งที่ได้จากการฝึกงานที่ อสค. หนอง วัวซอ - ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำฟาร์มโคนม จากเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงโค นม การให้อาหาร, การรีดนม, การทำความ สะอาดซองรีดนม - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ ด้วยวิธี Alcohol test, CMT, Methylene blue,Clot on bloling test และลงมือปฏิบัติจริง - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานด้านสัตว แพทย์ตามฟาร์มของสมาชิก เช่น การตัดกีบวัว, การผสมเทียมวัว, การตัดเบอร์หูวัว, การติด เบอร์หูวัว

39 - ปลอมปนน้ำ ปรับ 30 เท่า - ปลอมปนยาปฏิชีวนะ ปรับ 15 เท่า - รู้ข้อมูลการทำระเบียนประวิติ ในโปรแกรม DIP - รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกปริมาณน้ำนมดิบใน แต่ละวัน DPO - รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การให้คะแนนคอก, การให้ เกรด MB, การเพิ่มหรือลดไขมัน - ศูนย์เปิดรับน้ำนมดิบ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 7.00-8.00 น. ช่วงเย็น 16.30-17.30 น.

40 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google