งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวลักษมณ สาร ตะขบ ครู อาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน นายพงศกร พันธ์ตะขบ ครูศูนย์การเรียนชุมชน บ้านไผ่งาม นางสาวอำภา ดอดกระ โทก หัวหน้า กศน. ตำบลไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวลักษมณ สาร ตะขบ ครู อาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน นายพงศกร พันธ์ตะขบ ครูศูนย์การเรียนชุมชน บ้านไผ่งาม นางสาวอำภา ดอดกระ โทก หัวหน้า กศน. ตำบลไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นางสาวลักษมณ สาร ตะขบ ครู อาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน นายพงศกร พันธ์ตะขบ ครูศูนย์การเรียนชุมชน บ้านไผ่งาม นางสาวอำภา ดอดกระ โทก หัวหน้า กศน. ตำบลไทย สามัคคี

5 นางสาวนิศารักษ์ ดันกระ โทก ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ้ม ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ ยุรยาตร ครู กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

6 ห้องสมุด กศน. ตำบล ETV

7 รถโมบายคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนให้บริการ คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่นักศึกษา

8

9 มีเว็บไซต์ กศน. ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับตำบล

10 มีการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศข่าวสารทั้ง ในและนอกชุมชน

11 ข้อมูลข่าวสาร ของ อสม.

12 มีการจัดเว็บไซต์ กศน. ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ เรียนรู้ของชุมชน

13 การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร 2544 ประถม 1 มัธยมศึกษา ตอนต้น 5 มัธยมศึกษา ตอนปลาย 17 รวม 23 หลักสูตร 2551 ประถม 48 มัธยมศึกษา ตอนต้น 44 มัธยมศึกษา ตอนปลาย 52 รวม 144 รวมทั้งสิ้น 167 คน

14 ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ หลักสูตร 2551 ประถม 23 มัธยมศึกษา ตอนต้น - มัธยมศึกษาตอน ปลาย - รวม 23

15 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2554

16 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา โดยจัดกระบวนการพบกลุ่มตามแผนการเรียนรู้แบบบูรณา การ

17 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา ทำหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน

18 กิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายพิเศษคน พิการ

19 กิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

20 การสอบปลายภาค เรียนที่ 1/2554

21 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การทำการบูรแฟนซี

22 โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย

23

24 กศน. ตำบลไทยสามัคคีร่วมเดิน รณรงค์ประชาธิปไตย

25 โครงการส่งเสริมจริยธรรม นักศึกษา กศน. อำเภอวังน้ำ เขียว

26 ศึกษาดูงานบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

27 การแข่งกีฬาสัมพันธ์ กศน. วังน้ำเขียวเกมส์

28 นำนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านไทยสามัคคี

29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

30 เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31 ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในวันเข้าพรรษา

32 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา อย่าง ต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

33 การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา อย่าง ต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

34 นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา กศน. ตำบลและการดูแล รักษา

35 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. ตำบลไทยสามัคคี

36

37 Bast Practices กศน. ตำบล ไทยสามัคคี

38 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39 อบรมการสร้างเว็บไซต์ กศน. ตำบล ให้กับ กศน. อำเภอโนน ไทย

40 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน. อำเภอหนองบุญมาก

41 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสุรินทร์

42 โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน. ตำบล รุ่นที่ 2

43

44


ดาวน์โหลด ppt นางสาวลักษมณ สาร ตะขบ ครู อาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน นายพงศกร พันธ์ตะขบ ครูศูนย์การเรียนชุมชน บ้านไผ่งาม นางสาวอำภา ดอดกระ โทก หัวหน้า กศน. ตำบลไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google