งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร

2 แผนที่โรงเรียนบ้านนากวางโดยสังเขป
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - เด่นชัย ป้อมตำรวจ ไปบ้านสามขา บ้านนนากวาง

3 โรงเรียนบ้านนากวางได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552

4 จำนวนบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน พนักงานบริการ 1 คน
เปิดสอนชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5

6 การดำเนินการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2554
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน มีนาคม 2554

7 นักเรียนประชุมสภานักเรียน ทุกต้นเดือน พัฒนาประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

8 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554

9 วันแม่แห่งชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน ด้านความกตัญญูกตเวที

10 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
รักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพย์ติด

11 Best Practice of Nakwang school
ไอซีที เรียนรู้ ทำได้ในนากวาง สร้างเกมการศึกษา สร้างอีบุ๊ค เรียนรู้ ดูทำ นำไอที พัฒนาการเรียนรู้

12 วันเข้าพรรษา ที่วัดบ้านดอนไฟ
และวัดบ้านนากวาง

13 วันเข้าพรรษา ที่วัดนาฟาน

14 รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรระดับประเทศ 3 กรกฎาคม 2554

15 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดกับมูลนิธิปัทมะเสวี

16 ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 3 D รักการอ่านของมูลนิธิปัทมะเสวี

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางส่งเสริมห้องสมุด 3 D ที่นากวาง

18 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการอบรม ณ วัดทุ่งตอน

19 พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรีย์ ด้านดนตรี ด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมือง ในวันแม่แห่งชาติ

20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

23 จบการนำเสนอ สวัสดี โชคดีทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google