งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 http://school.obec.go.th/bannakwang โทร 054- 828629 E-mail: run.siri@windowslive.com

3 แผนที่โรงเรียนบ้านนากวาง โดยสังเขป โรงเรียนบ้านนากวาง ไปบ้านสามขา ป้อมตำรวจ บ้านนนากวาง

4 โรงเรียนบ้านนากวางได้รับการรับรอง มาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2552

5 จำนวนบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 7 คน พนักงานบริการ 1 คน เปิดสอนชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6

7 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน การดำเนินการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านนากวาง ปีการศึกษา 2554

8 นักเรียนประชุมสภานักเรียน ทุกต้น เดือน พัฒนาประชาธิปไตย อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

9

10

11

12 Best Practice of Nakwang school • เรียนรู้ ดูทำ นำไอที พัฒนาการ เรียนรู้ สร้าง อีบุ๊ค สร้างเกมการศึกษา

13 วันเข้าพรรษา ที่วัดบ้านดอนไฟ และวัดบ้านนากวาง

14

15 รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรระดับประเทศ 3 กรกฎาคม 2554

16 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดกับมูลนิธิปัทมะเสวี

17 ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 3 D รักการอ่านของมูลนิธิปัทมะเสวี

18

19 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนโดยการอบรม ณ วัดทุ่งตอน

20 พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรีย์ ด้าน ดนตรี ด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมือง ในวันแม่ แห่งชาติ

21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

22

23

24 สวัสดี โชคดีทุกคน จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ. แม่ ทะ จ. ลำปาง 52150 โทร 054- 828629

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google