งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลน. พ. ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒ ( ๓ ) ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๒ ( ๓ ) : ให้ สลน. มีหน้าที่ ติดตาม และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลน. พ. ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒ ( ๓ ) ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๒ ( ๓ ) : ให้ สลน. มีหน้าที่ ติดตาม และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลน. พ. ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒ ( ๓ ) ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๒ ( ๓ ) : ให้ สลน. มีหน้าที่ ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล รับฟังความคิดเห็นและ การประสานการ ให้ความ ช่วยเหลือประชาชน  ข้อ ๒ ( ๘ ) : และการติดตามและประสานงาน  ข้อ ๒ ( ๘ ) : ให้ สลน. มีหน้าที่เสนอความเห็น เพื่อการสั่งการของ นรม. รอง นรม. และ รมต. นร. รวมทั้งช่วยอำนวยการการ จัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ สุนทรพจน์ และการติดตามและประสานงาน สำนัก ประสานและติดตามนโยบาย สลน. สำนัก ประสานและติดตามนโยบาย สลน.

4 การ ติดตาม การสั่ง การ ของ นรม. ติดตามคำสั่ง การ นรม. ด้าน นิติบัญญัติ / รัฐสภา สนม. - รายงานผลการ ดำเนินงานของส่วน ราชการซึ่ง นรม. มีการสั่งการ - รายงานของ ผู้ตรวจ นร. สพ ล. การสั่งการของ นรม. ผ่านรายการ “ นรม. พบ ประชาชน ” หรือ รายการ “ คืน ความสุขให้คนใน ชาติ ” สน ฆ. ติดตามคำสั่ง การ นรม. ด้าน นิติบัญญัติ / รัฐสภา สนม.

5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ 190/2556 เรื่อง การ จัดตั้งสำนักประสานและ ติดตามนโยบาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

6  ฝ่ายบริหารทั่วไป - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของสำนัก - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของสำนัก - ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณและการเงินของ สำนัก - ดำเนินการอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

7  กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 1 - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด และประสานงานตาม นโยบายเร่งด่วนและนโยบาย ทั่วไปของรัฐบาล - ดำเนินการประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม นโยบายและโครงการพิเศษรัฐบาล - ดำเนินการประสานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ - ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินการตาม แผนงานและโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ และข้อมูล อื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลในรอบปี - ดำเนินการรับผิดชอบงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี - ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8  กลุ่มประสานและติดตามนโยบาย 2 - ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินการตาม นโยบาย และการสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมใน ส่วนภูมิภาค - ดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับนายกรัฐมนตรีเพื่อ ประกอบการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด - ดำเนินการประสานและติดตามงานภาครัฐและเอกชน - ดำเนินการประสานและติดตามเรื่องร้องเรียนหรือ ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ จากการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดของ นายกรัฐมนตรี

9 - ดำเนินการประสานและติดตามการสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

10 นางวิสุนี บุนนาค ผอ. สปต.

11

12

13

14

15

16  การติดตามผลการดำเนินงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์  คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  ติดตามการดำเนินการในภูมิภาค  ติดตามสรุปการดำเนินงาน ( รอบ 2 เดือน ) ของ คสช.  ตัวชี้วัดแผนโปร่งใส KPI  คณะทำงานติดตามงานฝ่ายกิจการพิเศษ

17 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สลน. พ. ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๒ ( ๓ ) ติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล  ข้อ ๒ ( ๓ ) : ให้ สลน. มีหน้าที่ ติดตาม และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google