งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ ปี พ. ศ. 2548 มีผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรนิสิตฯ 6 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ ปี พ. ศ. 2548 มีผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรนิสิตฯ 6 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ ปี พ. ศ. 2548 มีผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรนิสิตฯ 6 คน

3

4 สโมสรนิสิตสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา เป็นองค์กรศูนย์กลางของนิสิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ทำหน้าที่จัดกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มี ประสิทธิภาพ มุ่งสร้างความสามัคคี ความรัก และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนา ศักยภาพนิสิตเภสัชศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม นำ ความรู้สู่สังคม รวมทั้งเป็นเภสัชกรที่ดีต่อไปใน อนาคต

5 1. สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำกับ ดูแล และ ประสานงานกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ 2. สร้างสรรค์กิจกรรมให้นิสิตเภสัชศาสตร์ ภาคภูมิใจใน วิชาชีพ และเผยแพร่ชื่อเสียงของสำนักวิชาเภสัช ศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในมหาวิทยาลัย และใน เภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ 3. เผยแพร่บทบาท และหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม ให้ เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม 4. พิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของนิสิตเภสัชศาสตร์อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม

6

7

8

9 นสภ. ศตวรรษ กุลวรหทัย พี่ แม็ก นิสิตชั้นปีที่ 4

10 นสภ. จรัสพงษ์ อุ๋ย ตระกูล พี่ เบสท์ นิสิตชั้นปีที่ 4

11 นสภ. กันยารักษ์ รัง วิเศษ พี่ โบว์ นิสิตชั้นปีที่ 4

12 นสภ. กรรณิการ์ กุน แสง พี่ กัน นิสิตชั้นปีที่ 4

13 นสภ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ พี่ นุ๊ก นิสิตชั้นปีที่ 3

14 นสภ. เกศกนก ยิ้ม แย้ม พี่ เกด นิสิตชั้นปีที่ 4

15 นสภ. ธนวันต์ วนา ภรณ์ พี่ โอม นิสิตชั้นปีที่ 4

16 นสภ. พิษณุชัย ใจ สุข พี่ เนส นิสิตชั้นปีที่ 2

17 นสภ. ชัยณรงค์ ศรี ละคร พี่ เอ็ม นิสิตชั้นปีที่ 4

18 นสภ. สันติพงษ์ ศรีปณิธาน พี่ โอ นิสิตชั้นปีที่ 4

19 นสภ. วนัสนันท์ กาจ ธัญญการ พี่ ทราย นิสิตชั้นปีที่ 3

20 นสภ. สุกฤษฏิ์ กาญ จนสุระกิจ พี่ โตโต้ นิสิตชั้นปีที่ 2

21 นสภ. ศิริพร มะ โนการ พี่ หนิง นิสิตชั้นปีที่ 4

22 นสภ. ณัฐฐิญา พันธ์ รัตนสุขกุล พี่ มะเหมี่ยว นิสิตชั้นปีที่ 2

23 นสภ. พวิศว์ ลาภ ใหญ่ พี่ พอ นิสิตชั้นปีที่ 2

24 นสภ. ดวงดาว ใจชุ่ม พี่ จอย นิสิตชั้นปีที่ 4

25 นสภ. พีรประภา นันต๊ะโส พี่ แป้ง นิสิตชั้นปีที่ 3

26 นสภ. สิริกุล จุลวรรณา พี่ อ๋อม นิสิตชั้นปีที่ 3

27 นสภ. สุคนธิกา คุณมี พี่ แอน นิสิตชั้นปีที่ 4

28 นสภ. เนตรนภา ผัดดี พี่ เนตร นิสิตชั้นปีที่ 4

29 นสภ. เกวลี ขำ พิมพ์ พี่ ฟ้า นิสิตชั้นปีที่ 4

30 นสภ. วรพงศ์ วัชรศิริพงศ์ พี่ เบนซ์ นิสิตชั้นปีที่ 4

31 นสภ. กรกริช หวานใจ พี่ นินิว นิสิตชั้นปีที่ 4

32 นสภ. ศรัณย์ ปัญญาใจ พี่ เคนโด้ นิสิตชั้นปีที่ 2

33 นสภ. สร้างสรรค์ ศิริกุล พี่ ตาตั้ม นิสิตชั้นปีที่ 2

34 นสภ. ศุภโชค เจียวก๊ก พี่ อาร์ต นิสิตชั้นปีที่ 4

35 นสภ. ทวีศักดิ์ กันต์แจ่ม พี่ เติ้ล นิสิตชั้นปีที่ 3

36 นสภ. จักรพงษ์ แซ่ลี พี่ บอส นิสิตชั้นปีที่ 3

37 นสภ. สุพิชญา สม ฤทธิ์ พี่ จุ๊บจิ๊บ นิสิตชั้นปีที่ 4

38 นสภ. ยลดา วิทยาวิโรจน์ พี่ แคร์ นิสิตชั้นปีที่ 3

39 นสภ. ชนิศา ศิ ริวรรณางกูล พี่ แม็ก นิสิตชั้นปีที่ 3

40 นสภ. ธันยาภรณ์ หนูหนุน พี่ จิ๊บ นิสิตชั้นปีที่ 2

41 นสภ. สุดารัตน์ แพงไตร พี่ มิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4

42 นสภ. กิตติศักดิ์ สุ ใจยา พี่ มิกซ์ นิสิตชั้นปีที่ 3

43 นสภ. เจนณรงค์ ฝีปากเพราะ พี่ กอล์ฟ นิสิตชั้นปีที่ 4

44 นสภ. สุรัสวดี จิตชู พี่ น้ำแข็ง นิสิตชั้นปีที่ 2

45 นสภ. ทรงยศ เพชร เลิศ พี่ อ๊อตโต้ นิสิตชั้นปีที่ 4

46 นสภ. วิทวัส ปรีชา จารย์ พี่ บูมมี่ นิสิตชั้นปีที่ 3

47 นสภ. ณัฐวุฒิ แก้วพร พี่ แบงค์กี้ นิสิตชั้นปีที่ 3

48 นสภ. ณัฐวุฒิ เครือ มา พี่ วิกกี้ นิสิตชั้นปีที่ 3

49 นสภ. จักรพันธ์ บรรพต พี่ จักร นิสิตชั้นปีที่ 3

50

51


ดาวน์โหลด ppt สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ ปี พ. ศ. 2548 มีผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสโมสรนิสิตฯ 6 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google