งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ปีการศึกษา 2553

2 ประวัติความเป็นมา สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ สำนักวิชา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสร นิสิตฯ 6 คน

3 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนิสิตฯ
ปี 2548 นสภ.วรุฒ ชำนาญยา ปี 2549 นสภ.องอาจ มณีใหม่ ปี 2550 นสภ.ศิณีญา สกุลโรจนประวัติ ปี 2551 นสภ.ธรรมนูญ กิจไธสง ปี 2552 นสภ.นพปฎล ป้องฉิม ปี 2553 นสภ.ศตวรรษ กุลวรหทัย

4 วิสัยทัศน์ สโมสรนิสิตสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เป็น องค์กรศูนย์กลางของนิสิตสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ทำหน้าที่จัดกิจกรรม และประสานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างความ สามัคคี ความรัก และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ นิสิตเภสัชศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่ คุณธรรม นำความรู้สู่สังคม รวมทั้งเป็นเภสัชกรที่ดีต่อไปในอนาคต

5 พันธกิจ 1. สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำกับ ดูแล และประสานงานกิจกรรมทุก กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ 2. สร้างสรรค์กิจกรรมให้นิสิตเภสัชศาสตร์ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเผยแพร่ ชื่อเสียงของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในมหาวิทยาลัย และ ในเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ 3. เผยแพร่บทบาท และหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน สังคม 4. พิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของนิสิตเภสัชศาสตร์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

6 ผังโครงสร้างสโมสรนิสิตฯ ปี 2553

7 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ
อ.ดร. แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อ.ดร. เบญจพร บุราณรัตน์ อ.ภญ. สุธิดา บุญสม อ.ภก. ณัฐ นาเอก

8 ทำเนียบคณะกรรมการ สโมสรนิสิตฯ

9 ประธานสโมสรนิสิตฯ นสภ. ศตวรรษ กุลวรหทัย พี่ แม็ก นิสิตชั้นปีที่ 4

10 อุปนายกฝ่ายบริหาร นสภ. จรัสพงษ์ อุ๋ยตระกูล พี่ เบสท์ นิสิตชั้นปีที่ 4

11 อุปนายกฝ่ายกิจกรรม นสภ. กันยารักษ์ รังวิเศษ พี่ โบว์ นิสิตชั้นปีที่ 4

12 เลขานุการ นสภ. กรรณิการ์ กุนแสง พี่ กัน นิสิตชั้นปีที่ 4

13 เลขานุการ นสภ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ พี่ นุ๊ก นิสิตชั้นปีที่ 3

14 เหรัญญิก นสภ. เกศกนก ยิ้มแย้ม พี่ เกด นิสิตชั้นปีที่ 4

15 เหรัญญิก นสภ. ธนวันต์ วนาภรณ์ พี่ โอม นิสิตชั้นปีที่ 4

16 เหรัญญิก นสภ. พิษณุชัย ใจสุข พี่ เนส นิสิตชั้นปีที่ 2

17 หัวหน้าฝ่าย สนภท. นสภ. ชัยณรงค์ ศรีละคร พี่ เอ็ม นิสิตชั้นปีที่ 4

18 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นสภ. สันติพงษ์ ศรีปณิธาน พี่ โอ นิสิตชั้นปีที่ 4

19 ฝ่ายวิชาการ นสภ. วนัสนันท์ กาจธัญญการ พี่ ทราย นิสิตชั้นปีที่ 3

20 ฝ่ายวิชาการ นสภ. สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ พี่ โตโต้ นิสิตชั้นปีที่ 2

21 หัวหน้าฝ่ายธุรการ และประเมินผล
นสภ. ศิริพร มะโนการ พี่ หนิง นิสิตชั้นปีที่ 4

22 ฝ่ายธุรการ และประเมินผล
นสภ. ณัฐฐิญา พันธ์รัตนสุขกุล พี่ มะเหมี่ยว นิสิตชั้นปีที่ 2

23 ฝ่ายธุรการ และประเมินผล
นสภ. พวิศว์ ลาภใหญ่ พี่ พอ นิสิตชั้นปีที่ 2

24 หัวหน้าฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
นสภ. ดวงดาว ใจชุ่ม พี่ จอย นิสิตชั้นปีที่ 4

25 ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ นสภ. พีรประภา นันต๊ะโส พี่ แป้ง นิสิตชั้นปีที่ 3

26 ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ นสภ. สิริกุล จุลวรรณา พี่ อ๋อม นิสิตชั้นปีที่ 3

27 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. สุคนธิกา คุณมี พี่ แอน นิสิตชั้นปีที่ 4

28 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. เนตรนภา ผัดดี พี่ เนตร นิสิตชั้นปีที่ 4

29 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. เกวลี ขำพิมพ์ พี่ ฟ้า นิสิตชั้นปีที่ 4

30 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. วรพงศ์ วัชรศิริพงศ์ พี่ เบนซ์ นิสิตชั้นปีที่ 4

31 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. กรกริช หวานใจ พี่ นินิว นิสิตชั้นปีที่ 4

32 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. ศรัณย์ ปัญญาใจ พี่ เคนโด้ นิสิตชั้นปีที่ 2

33 ฝ่ายสวัสดิการ และพยาบาล
นสภ. สร้างสรรค์ ศิริกุล พี่ ตาตั้ม นิสิตชั้นปีที่ 2

34 หัวหน้าฝ่ายสถานที่ และพัสดุ
นสภ. ศุภโชค เจียวก๊ก พี่ อาร์ต นิสิตชั้นปีที่ 4

35 ฝ่ายสถานที่ และพัสดุ นสภ. ทวีศักดิ์ กันต์แจ่ม พี่ เติ้ล
นิสิตชั้นปีที่ 3

36 ฝ่ายสถานที่ และพัสดุ นสภ. จักรพงษ์ แซ่ลี พี่ บอส นิสิตชั้นปีที่ 3

37 หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสภ. สุพิชญา สมฤทธิ์ พี่ จุ๊บจิ๊บ นิสิตชั้นปีที่ 4

38 ฝ่ายศิลปกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสภ. ยลดา วิทยาวิโรจน์ พี่ แคร์ นิสิตชั้นปีที่ 3

39 ฝ่ายศิลปกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสภ. ชนิศา ศิริวรรณางกูล พี่ แม็ก นิสิตชั้นปีที่ 3

40 ฝ่ายศิลปกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นสภ. ธันยาภรณ์ หนูหนุน พี่ จิ๊บ นิสิตชั้นปีที่ 2

41 หัวหน้าฝ่ายพิธีการ และวัฒนธรรม
นสภ. สุดารัตน์ แพงไตร พี่ มิ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4

42 ฝ่ายพิธีการ และวัฒนธรรม
นสภ. กิตติศักดิ์ สุใจยา พี่ มิกซ์ นิสิตชั้นปีที่ 3

43 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นสภ. เจนณรงค์ ฝีปากเพราะ พี่ กอล์ฟ นิสิตชั้นปีที่ 4

44 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นสภ. สุรัสวดี จิตชู พี่ น้ำแข็ง นิสิตชั้นปีที่ 2

45 หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
นสภ. ทรงยศ เพชรเลิศ พี่ อ๊อตโต้ นิสิตชั้นปีที่ 4

46 ฝ่ายนันทนาการ นสภ. วิทวัส ปรีชาจารย์ พี่ บูมมี่ นิสิตชั้นปีที่ 3

47 ฝ่ายนันทนาการ นสภ. ณัฐวุฒิ แก้วพร พี่ แบงค์กี้ นิสิตชั้นปีที่ 3

48 ฝ่ายนันทนาการ นสภ. ณัฐวุฒิ เครือมา พี่ วิกกี้ นิสิตชั้นปีที่ 3

49 หัวหน้าฝ่ายกีฬา นสภ. จักรพันธ์ บรรพต พี่ จักร นิสิตชั้นปีที่ 3

50 ปฏิทินโครงการ มิ.ย. 53 - ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกันยาหม้อ
- ห้องสานฝัน (ประชุมเชียร์) - ไหว้ครูสำนักวิชา 10 มิ.ย. 53 - รณรงค์มารยาทและแต่งกายถูกระเบียบ ก.ค. 53 - รับน้องสำนักวิชา ฯ - ถวายเทียนเข้าพรรษา - บำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส.ค. 53 - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - สัปดาห์เภสัชกรรม ต.ค. 53 กีฬาเภสัชสัมพันธ์

51 พ.ย. 53 ลอยกระทง ธ.ค. 53 - ปัจฉิมนิเทศ - Bye’ nior - กีฬาเภสัชน้องพี่ ม.ค. 54 - ทำบุญปีใหม่และประจำปีสำนักฯ - วันเด็ก ก.พ. 54 - Puppy love - เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ - ค่ายหมอยาอาสาครั้งที่ 5 มี.ค. 54 - คัดเลือกคณะกรรมการสโมสรฯ - ค่ายหมอยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 - พิธีมอบเสื้อกาวน์ - พัฒนากิจกรรมสโมสรฯ


ดาวน์โหลด ppt สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google