งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทัศน์ รายยวา 1 ตค 2556. เป้าประสงค์ “ธงนำ” ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลเสมือน “หมอประจำครอบครัว” 23/11/572.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทัศน์ รายยวา 1 ตค 2556. เป้าประสงค์ “ธงนำ” ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลเสมือน “หมอประจำครอบครัว” 23/11/572."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิทัศน์ รายยวา 1 ตค 2556

2 เป้าประสงค์ “ธงนำ” ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลเสมือน “หมอประจำครอบครัว” 23/11/572

3 กลุ่มบุคคล W - Working age group : วัยทำงาน E - Education age group : วัยรุ่นวัยเรียน C - Child : วัยเด็ก 0-6 ปี A - ANC : ตั้งครรภ์และคลอด N - โรคไม่ติดต่อ : โรคเบาหวาน/ความดัน D - Disable : ผู้พิการ O - Old age : ผู้สูงอายุ 23/11/573

4 การจัดแบ่งประชากรในความรับผิดชอบของ นสค. รพ.สต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1,431 คน 1,254 คน 1,079 คน 587 คน 1,424 คน 1,658 คน Pop:7,433 คน นางจรูญศรี ปัญญาด ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางศันสนีย์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางลำพูน มั่งมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวจันทิภา ผองสุวรรณ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวพรพิมล หารเงิน เจพ.สาธารณสุขชุมชน นางสาวมาลิณี พุทธมา นักวิชาการสาธารณสุข

5

6 รายงานการเยี่ยมบ้าน

7 ประชากรที่ตนเอง ต้องดูแลใกล้ชิด 1 : 1250 ประชากรที่ตนเอง ต้องดูแลใกล้ชิด 1 : 1250 7

8 ประชากรที่ตนเองต้องดูแลใกล้ชิด 0-6 ปี 7-18 ปี 19-60 ปี 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3. ………. 1. ………. 2. ………. 3. ………. 1. ………. 2. ………. 3. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1. ด. ช. ………. 2. ด. ช. ………. 3. ด. ช. ………. 1. ด. ช. ………. 2. ด. ช. ………. 3. ด. ช. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. มากกว่า 60 ปี ผู้พิการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หญิงตั้งครรภ์และเด็กคลอด จำนวน อสม. จำนวนศูนย์เด็กเล็ก

9 อสม ดูแลประชาชน 6.65 ล้าน คน... 1 20 1 1 แพทย์ นสค. 1... 1 1 15 2 1 2 1 2... 1,250... 1,250 9 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.) การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.) 1:12 1 1:25

10 ประชาชน การดูแลสุขภาพผ่านปฐมภูมิครบวงจร C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D : พิการ O:ผู้สูงอายุ E:วัยรุ่น W:ทำงาน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง อสม. รพ.สต./ศสม. รพช./รพท./ รพศ. รพท./รพศ. ชุมชน A B C D

11 ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ “ หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” 6.65 ล้าน 5,500 460 1:1250 1:12:15000 11 2200,900,1300,1100 180,75,110,95

12 หมอครอบครัว พ.เชี่ยวชาญ นสค. 1: 1,250 พ.เวชศาสตร์ 1: 12: 15,000 ปชช = 6.65 ล้านคน รพ.สต. = 750 เครือข่าย (1,200 แห่ง) ศสม. = 165 แห่ง นสค. = 5,500 คน พ.เวชฯ = 460 คน 23/11/5712

13 แม่และเด็ก เด็กปฐมวัย วัยรุ่น สูงอายุ ผู้พิการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ /Stemi ทันตกรรม สุขภาพจิต ที่มา : แนวทางการพัฒนางาน Service Plan ที่มา : แนวทางการพัฒนางาน Service Plan ประชาชน นสค.1:125 0 รพ. สต./ ศสม. แพทย์เวชปฎิบัติ แพทย์เชี่ยวชาญ

14 14 ลดจำนวนผู้ป่วย สร้างอำนาจการพึ่งพาตนเอง อำนวยการเข้าถึงบริการ ภารกิจ นสค. จัดการงานต่อเนื่อง ดุจญาติ

15 นสค.ดูแลประชาชนดุจญาติมิตร 1. บันทึกข้อมูลประชาชน 1,250 คน ใน คอมพิวเตอร์พกพา และปรับปรุง (Up date) ทันเวลา 2. เยี่ยมเยียนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสถานการณ์ ดี เสี่ยง ป่วย 3. กรณีเกินขีดความสามารถมี พ.เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิด 23/11/5715

16 นสค. เป็น Generalist มีทักษะอย่างน้อย 2 ประเภท 1. การรักษาเบื้องต้น 2. การให้คำปรึกษา 3. การสอบสวนโรคเบื้องต้น 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5. การจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 23/11/5716

17 อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก 1. Test Kit ง่ายๆ 2. รถจักรยานยนต์เยี่ยมบ้าน 3. คอมพิวเตอร์พกพา 4. โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับประชาชน 23/11/5717

18 เสริมขวัญกำลังใจ 1. สถานที่ทำงานน่าอยู่ 2. ค่าตอบแทนเชิงรุก P4PP 3. ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน 4. ได้รับการพัฒนาความรู้ 23/11/5718

19 การเสริมพลังจากกรม สบช. อบรม NP กรมอนามัย อบรมนักปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค อบรม SRRT กรมสุขภาพจิต อบรม counselling กรม สบส. อบรม SRM 23/11/5719

20 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล/ศสม เขตสุขภาพ กก เขตฯ กก เขตฯ รพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด 20

21 DHS *พลังขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง* DHS *พลังขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง*

22

23 - ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็นผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติเข็มแข็ง (POWER FULL)

24 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์กรนำขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ 2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3 ประสาน/ร่วมมือ อปท “ร่วมใจ ทรงพลัง” 4 บูรณาการทุกภาคส่วน “เป็นหุ้นส่วน” 5 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน “เฝ้าระวัง” 24

25 1.1 “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พื้นที่อำเภอเป็นเป้าหมาย 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน “ร่วมดำเนินงาน ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ” 1.3 เริ่มปฐมภูมิเชื่อมโยง 9 ประเด็น 1.4 ดูแลประชาชนจากครัวเรือน

26 2.1 เสริมคน นสค : ปชก= 1 : 1250 2.2 เสริมทักษะ(ความรู้ ความสามารถ) 2.3 เสริมกำลัง พาหนะ IT โปรมือถือ 2.4 เสริมใจ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 2.5 เสริมแนวทาง “ข้อมูล มีไว้ใช้ ประเมิน”

27 3.1 “ บทบาทใหม่ ภารกิจใหม่” 3.2 เป้าหมายชัดเจน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา” 3.3 เร่งรัดงาน “แบบหุ้นส่วน”

28 4.1 ระดมวิชาการ ทักษะ หนุนช่วยพื้นที่ 4.2 ร่วมกำหนดธงนำแบบมีส่วนร่วม “ทุกเรื่อง ทุกหน่วย ทุกปัญหา” 4.3 จัดแพทย์ที่ปรึกษา 1:12(พ.เวช)

29 5.1 เชื่อมโยงปัญหาสู่การเฝ้าระวัง “ชุมชนเฝ้าระวังกันเอง” 5.2 ประชาชนมีบทบาทและมีโครงการ 5.3 ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคม

30 1 จัดองค์กร “ติดตาม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ” 2 ประชาชน “ดี เสี่ยง ป่วย คือเป้าหมาย” 3 นสค เป็นญาติดูแลแบบ “หมอครอบครัว” 4 นสค มีแพทย์ที่ปรึกษา “ครู ผู้มีภารกิจ ร่วมดูแลครบวงจร” 5 จัดปรึกษา ปชช ถึง นสค ต่อหาแพทย์ 6 เติมทักษะ นสค สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

31 ระบบระบบ 1.หมอครอบครัว นสค พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช ปชช 1:1,250 มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

32 2.1 C onsultation 2.2 A tele doctor @ hosp nearby 2.3 R emote monitor and FU. @ home 2.4 E xtend personel Health promotion program

33 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ - แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมแรงแข็งขัน - ดูแลถึงบ้าน- ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว

34 เชื่อมั่น และ ทำให้ เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt นิทัศน์ รายยวา 1 ตค 2556. เป้าประสงค์ “ธงนำ” ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลเสมือน “หมอประจำครอบครัว” 23/11/572.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google