งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ประชาชนมีญาติเป็นหมอ” หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ประชาชนมีญาติเป็นหมอ” หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ประชาชนมีญาติเป็นหมอ” หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน
ปฏิบัติการเร่งรัด เขต 9 ปี 2557 นิทัศน์ รายยวา 1 ตค 2556

2 เป้าประสงค์ “ธงนำ” ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเอง และมีผู้รับผิดชอบ ดูแลเสมือน “หมอประจำครอบครัว” 07/04/60

3 กลุ่มบุคคล W - Working age group : วัยทำงาน E - Education age group : วัยรุ่นวัยเรียน C - Child : วัยเด็ก 0-6 ปี A - ANC : ตั้งครรภ์และคลอด N - โรคไม่ติดต่อ : โรคเบาหวาน/ความดัน D - Disable : ผู้พิการ O - Old age : ผู้สูงอายุ 07/04/60

4 การจัดแบ่งประชากรในความรับผิดชอบของ นสค. รพ.สต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
นางจรูญศรี ปัญญาด ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางสาวมาลิณี พุทธมา นักวิชาการสาธารณสุข 1,431 คน 587 คน นางศันสนีย์ บัวผัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1,424 คน Pop:7,433 คน นางลำพูน มั่งมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 1,658 คน นางสาวจันทิภา ผองสุวรรณ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวพรพิมล หารเงิน เจพ.สาธารณสุขชุมชน 1,254 คน 1,079 คน

5

6 รายงานการเยี่ยมบ้าน

7 ประชากรที่ตนเอง ต้องดูแลใกล้ชิด 1 : 1250
7

8 ประชากรที่ตนเองต้องดูแลใกล้ชิด
1.ด.ช. ………. 2.ด.ช. ………. 3.ด.ช. ………. 0-6 ปี 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. จำนวนศูนย์เด็กเล็ก 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 7-18 ปี จำนวน อสม. หญิงตั้งครรภ์และเด็กคลอด 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. 19-60 ปี 1.. ………. 2.. ………. 3.. ………. ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มากกว่า 60 ปี 1.. ………. 2. ………. 3.. ………. 1. ………. 2. ………. 3. ………. ผู้พิการ ผู้ป่วยเบาหวาน 1.. ………. 2.. ………. 3. ………. 1.. ………. 2.. ………. 3.. ……….

9 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.)
ดูแลประชาชน 6.65 ล้านคน 1 ... ... ... อสม นสค. 1:25 ... 20 1,250 1 15 1:12 2 แพทย์ 1 ... 1 1:12 ... ... ... 1:25 1 ... 15 20 1,250 1:12 2 1 ... 1 1 ... ... 1:25 ... 15 1,250 20 2 9 1

10 การดูแลสุขภาพผ่านปฐมภูมิครบวงจร แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ชุมชน รพ.สต./ศสม. รพช./รพท./รพศ. รพท./รพศ. ประชาชน B A C D W:ทำงาน อสม. นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง E:วัยรุ่น C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ

11 ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ
C = Consultation 24x7 1:1250 1:12:15000 นสค. นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน ประชาชน 5,500 460 6.65 ล้าน 2200,900,1300,1100 180,75,110,95 “ หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน” 11 11

12 หมอครอบครัว พ.เชี่ยวชาญ ปชช = 6.65 ล้านคน รพ.สต. = 750 เครือข่าย
ปชช = 6.65 ล้านคน รพ.สต. = 750 เครือข่าย (1,200 แห่ง) ศสม. = 165 แห่ง นสค. = 5,500 คน พ.เวชฯ = 460 คน นสค. 1: 1,250 พ.เวชศาสตร์ 1: 12: 15,000 07/04/60

13 นสค.1:1250 รพ.สต./ศสม. แพทย์เชี่ยวชาญ แพทย์เวชปฎิบัติ ประชาชน
แม่และเด็ก เด็กปฐมวัย วัยรุ่น สูงอายุ ผู้พิการ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ/Stemi ทันตกรรม สุขภาพจิต ที่มา:แนวทางการพัฒนางาน Service Plan

14 ภารกิจ นสค. ลดจำนวนผู้ป่วย อำนวยการเข้าถึงบริการ
จัดการงานต่อเนื่อง ดุจญาติ สร้างอำนาจการพึ่งพาตนเอง

15 นสค.ดูแลประชาชนดุจญาติมิตร
บันทึกข้อมูลประชาชน 1,250 คน ใน คอมพิวเตอร์พกพา และปรับปรุง (Up date) ทันเวลา เยี่ยมเยียนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสถานการณ์ ดี เสี่ยง ป่วย กรณีเกินขีดความสามารถมี พ.เวชศาสตร์ ที่ปรึกษาดูแลใกล้ชิด 07/04/60

16 นสค. เป็น Generalist มีทักษะอย่างน้อย 2 ประเภท
การรักษาเบื้องต้น การให้คำปรึกษา การสอบสวนโรคเบื้องต้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 07/04/60

17 อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก
Test Kit ง่ายๆ รถจักรยานยนต์เยี่ยมบ้าน คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อกับประชาชน 07/04/60

18 เสริมขวัญกำลังใจ สถานที่ทำงานน่าอยู่ ค่าตอบแทนเชิงรุก P4PP
ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน ได้รับการพัฒนาความรู้ 07/04/60

19 การเสริมพลังจากกรม สบช. อบรม NP กรมอนามัย อบรมนักปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค อบรม SRRT กรมสุขภาพจิต อบรม counselling กรม สบส. อบรม SRM 07/04/60

20 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. ตำบล/ศสม รพช.+สสอ. อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ.
จังหวัด เขตสุขภาพ กก เขตฯ 20 20

21 DHS *พลังขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพเข้มแข็ง*

22 ยุทธศาสตร์ดูแลประชาชน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา”

23 พื้นที่ (DHS) - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด
- ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็นผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติเข็มแข็ง (POWER FULL)

24 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์กรนำขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ
2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3 ประสาน/ร่วมมือ อปท “ร่วมใจ ทรงพลัง” 4 บูรณาการทุกภาคส่วน “เป็นหุ้นส่วน” 5 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน “เฝ้าระวัง”

25 1.1 “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พื้นที่อำเภอเป็นเป้าหมาย
1.1 “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พื้นที่อำเภอเป็นเป้าหมาย 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน “ร่วมดำเนินงาน ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ” 1.3 เริ่มปฐมภูมิเชื่อมโยง 9 ประเด็น 1.4 ดูแลประชาชนจากครัวเรือน

26 2.1 เสริมคน นสค : ปชก= 1 : 1250 2.2 เสริมทักษะ(ความรู้ ความสามารถ) 2.3 เสริมกำลัง พาหนะ IT โปรมือถือ 2.4 เสริมใจ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 2.5 เสริมแนวทาง “ข้อมูล มีไว้ใช้ ประเมิน”

27 3.1 “ บทบาทใหม่ ภารกิจใหม่”
3.2 เป้าหมายชัดเจน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา” 3.3 เร่งรัดงาน “แบบหุ้นส่วน”

28 4.1 ระดมวิชาการ ทักษะ หนุนช่วยพื้นที่4.2 ร่วมกำหนดธงนำแบบมีส่วนร่วม
“ทุกเรื่อง ทุกหน่วย ทุกปัญหา” 4.3 จัดแพทย์ที่ปรึกษา 1:12(พ.เวช)

29 5.1 เชื่อมโยงปัญหาสู่การเฝ้าระวัง
“ชุมชนเฝ้าระวังกันเอง” 5.2 ประชาชนมีบทบาทและมีโครงการ 5.3 ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคม

30 1 จัดองค์กร “ติดตาม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ”
2 ประชาชน “ดี เสี่ยง ป่วย คือเป้าหมาย” 3 นสค เป็นญาติดูแลแบบ “หมอครอบครัว” 4 นสค มีแพทย์ที่ปรึกษา “ครู ผู้มีภารกิจ ร่วมดูแลครบวงจร” 5 จัดปรึกษา ปชช ถึง นสค ต่อหาแพทย์ 6 เติมทักษะ นสค สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

31 ระบบ 1.หมอครอบครัว ปชช นสค พ.เชี่ยวชาญ พ.เวช เชื่อมโยง แนบแน่น 1:1,250
มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ ปชช พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

32 2. CARE (ดูแลด้วยหัวใจ) 2.1 C onsultation 2.2 A tele hosp nearby 2.3 R emote monitor and home 2.4 E xtend personel Health promotion program

33 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์
- ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน

34 เชื่อมั่นและ ทำให้เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt “ประชาชนมีญาติเป็นหมอ” หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google