งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

2 ปั ญหาในงานสหกิจศึกษา ๑. ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา ๒. ปัญหาที่เกิดจากสถานประกอบการ ๓. ปัญหาที่เกิดจากคณาจารย์นิเทศ ๔. ปัญหาที่เกิดจากสถานศึกษา ๕. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

3 ประเด็น ปั ญหาของนักศึกสหกิจศึกษา ๑. ปัญหาด้านความ รู้ ความ ส ามารถในการทำงาน ๒. ปัญหาการ ป รับตัว ◦ สั งคมการทำงาน ◦ การทำงานร่วมกับ ผู้ อื่น การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

4 ประเด็น ปั ญหาของ นั กศึกษา สหกิจศึกษา ๓. ปัญหาชีวิตส่วนตัว ◦ ชู้สาว ◦ เงินไม่พอใช้ ◦ สุขภาพ ๔. ปัญหาเกี่ยวกับโครงงาน/งานประจำ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

5 ประเด็น ปั ญหาที่เกิดจาก คณาจารย์ สหกิจศึกษา ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญา สหกิจศึกษา ๒. ไม่มีเวลาในการไปนิเทศงาน ๓. ไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษาและแนะนำ นักศึกษา ๔. ภาระงานสหกิจศึกษาที่มากเกินไป การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

6 ประเด็น ปัญหา ที่เกิดจากสถานประกอบการ ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญาสหกิจศึกษา ๒. ขาดบุคลากรด้านสหกิจศึกษา ๓. นโยบายสหกิจศึกษาที่ไม่ชัดเจน(ไม่มีผลตอบแทนให้นักศึกษา) ๔. ผู้นิเทศงานไม่มีเวลาให้นักศึกษา ๕. การมอบหมายงานและโครงงานที่ไม่มีคุณภาพ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

7 ที่ มา ของ ปั ญหา ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญาสหกิจศึกษา ขาดบุคลากรด้านสหกิจศึกษา (ปริมาณ คุณภาพ) ขาดกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการสรรหา จับคู่สถานประกอบการที่มี ประสิทธิภาพ นโยบายด้านสหกิจศึกษาไม่ชัดเจน การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

8 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ได้รับแจ้งจากสถานประกอบการว่า นักศึกษาขอลากลับไปทำกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัย - ตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานคุยกับนักศึกษา - ประสานงานทำความเข้าใจกับสถาน ประกอบการ - ทำหนังสือตักเตือนและทัณฑ์บนนักศึกษา 2. นักศึกษาขอเปลี่ยนสถานประกอบการ ด้วยเหตุไม่ชอบสภาพการทำงานของที่เดิม - พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่ แท้จริง - โน้มน้าวใจให้เห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะ ได้รับในการปฏิบัติ - พูดคุยกับนักศึกษาถึงทางออก การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

9 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 3. ได้รับ Fax แจ้งว่านักศึกษามี พฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมีความสัมพันธ์ เชิงลึกกับ รปภ. - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนนักศึกษา - ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนักศึกษา - ประสานงานคุยกับนักศึกษา - ประสานงานหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาน ประกอบการ 4. นักศึกษาแพ้สารเคมีในระหว่างการ ปฏิบัติงาน - พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่ แท้จริง - ประสานงานสถานประกอบการเพื่อ ปรับเปลี่ยนภาระงานที่ต้องปฏิบัติงาน - แจ้งข้อมูลนักศึกษาทราบเพื่อปฏิบัติ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

10 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 5. สถานประกอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้นักศึกษาไม่ผ่าน เพื่อให้ นักศึกษายังคงปฏิบัติงานต่อ - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ตั้งคณะกรรมการภายในประเมินผล 6. สถานประกอบการแจ้งพบข้อมูลไม่ เหมาะสมในรายงานสหกิจศึกษาซึ่งส่งผล ต่อภาพลักษณ์องค์กร จึงต้องการ ฟ้องร้องมหาวิทยาลัย - ติดต่อกลับไปยังสถานประกอบการ - พูดคุยกับคณบดี - หาข้อมูลที่ชัดเจนกับหัวหน้าสาขาและ อาจารย์ที่ปรึกษา - ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหา - ออกหนังสือถึงสถานประกอบการและเข้า พบเพื่อแสดงความจริงใจในการ รับผิดชอบ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

11 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 7. ผู้นิเทศงานไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษา และดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา - แนะนำนักศึกษาในการเข้าหารือกับผู้ นิเทศงาน เพื่อกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการ ขอเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและรายงาน ความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - นักศึกษาต้องขยันและช่วยเหลือตนเอง มากยิ่งขึ้น โดยอาจต้องหาพี่พนักงานคน อื่นให้ความช่วยเหลือ - อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือมาก ขึ้น การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

12 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 8. นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานที่ไม่ เหมาะสม และไม่ตรงตามที่เคยได้มีการตก ลงกันไว้ - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - แนะนำให้นักศึกษาพูดคุยกับผู้นิเทศงาน เพื่อขอทราบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อประสานงานกับ ผู้นิเทศงานเพื่อหารือเกี่ยวกับลักษณะงาน 9. นักศึกษาหนีงานด้วยไม่สามารถทำงาน ที่ได้รับมอบหมายได้ โดยไม่แจ้ง - ติดต่อนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง - ประสานแจ้งสถานประกอบการทราบ - แจ้งนักศึกษาทราบถึงโทษที่นักศึกษาได้ กระทำไป การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

13 กระบวนการ แก้ ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

14 ก ระบวนการแก้ไขปัญหา ๑.๑ การ สำ รวจปัญหาหรือสาเหตุ ๑.๒ การ วิ นิจฉัยปัญหาและ ว างแผนแก้ปัญหา ๑.๓ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๑.๔ การ ส รุปและ ประเมินผล การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

15 ปัญหา สาเหตุ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. ๑.๑ การ สำรวจ ปัญหาหรือสาเหตุ

16 การ สำ รวจปัญหาหรือสาเหตุ:-  การตั้งคำถามและใช้น้ำเสียงอย่างเหมาะสม  การใส่ใจในการฟัง อดทนฟัง  การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างสนทนา  วางตนเป็นกลาง พิจารณาจากสภาพจริง ไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตัว  ชี้ประเด็นปัญหาและให้กำลังใจ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

17 หลักการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา “ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา” รุนแรงน้อย รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงมากที่สุด ๑.๒ การวินิจฉัยปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา

18  ให้นักศึกษาเสนอทางเลือกในการ แก้ปัญหา  ร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณา ทางเลือก  ชี้แนะถึงผลที่จะตามมา  สรุปความ  มีเป้าหมายในการ วางแผน  มีข้อมูลสำหรับ วางแผนแก้ปัญหา  เกิดกำลังใจ  ตัดสินใจด้วยตนเอง การวินิจฉัยปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

19 ลงมือแก้ไขปัญหาทันทีตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ “...ด้วยตนเอง หรือ ผู้อื่นร่วมด้วย...” การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. ๑.๓ ดำ เนินการแก้ไขปัญหา

20 ๑.๔ การ ส รุปและประเมินผล “ ต้องสรุปผลการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง.....” การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. KM

21 บทสรุป คณาจารย์นิเทศต้องให้คำปรึกษาทั้งปัญหาการปรับตัว ปัญหาการปฏิบัติงาน/จัดทำโครงงาน และปัญหาส่วนตัว คณาจารย์นิเทศต้องแสดงความจริงใจ พร้อมให้ความ ช่วยเหลือโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา สถาน ประกอบการ win win win การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

22 บทสรุป คณาจารย์นิเทศต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดมั่นหลัก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหา ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปหรือตายตัว ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การตัดสินชี้ถูกผิด การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

23 การฟัง การสังเกต การถาม การเงียบ การทวนซ้ำ ทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็น ทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็น การสรุปความ การสะท้อนความรู้สึก การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

24 แนวทางการป้องกันปัญหาในงานสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการสห กิจศึกษา กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ มีคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(รวมถึงเอกสาร แบบฟอร์ม) การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

25 แนวทางการป้องกันปัญหาในงานสหกิจศึกษา มีกระบวนการคัดเลือก จับคู่สถานประกอบการกับ นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา (อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ) มีการจัดทำการจัดการความรู้(KM) ด้านสหกิจ ศึกษา สานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A.

26 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google