งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

2 ปั ญหาในงานสหกิจศึกษา ๑. ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษา ๒. ปัญหาที่เกิดจากสถานประกอบการ ๓. ปัญหาที่เกิดจากคณาจารย์นิเทศ ๔. ปัญหาที่เกิดจากสถานศึกษา ๕. ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

3 ประเด็น ปั ญหาของนักศึกสหกิจศึกษา ๑. ปัญหาด้านความ รู้ ความ ส ามารถในการทำงาน ๒. ปัญหาการ ป รับตัว ◦ สั งคมการทำงาน ◦ การทำงานร่วมกับ ผู้ อื่น การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

4 ประเด็น ปั ญหาของ นั กศึกษา สหกิจศึกษา ๓. ปัญหาชีวิตส่วนตัว ◦ ชู้สาว ◦ เงินไม่พอใช้ ◦ สุขภาพ ๔. ปัญหาเกี่ยวกับโครงงาน/งานประจำ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

5 ประเด็น ปั ญหาที่เกิดจาก คณาจารย์ สหกิจศึกษา ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญา สหกิจศึกษา ๒. ไม่มีเวลาในการไปนิเทศงาน ๓. ไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษาและแนะนำ นักศึกษา ๔. ภาระงานสหกิจศึกษาที่มากเกินไป การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

6 ประเด็น ปัญหา ที่เกิดจากสถานประกอบการ ๑. ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญาสหกิจศึกษา ๒. ขาดบุคลากรด้านสหกิจศึกษา ๓. นโยบายสหกิจศึกษาที่ไม่ชัดเจน(ไม่มีผลตอบแทนให้นักศึกษา) ๔. ผู้นิเทศงานไม่มีเวลาให้นักศึกษา ๕. การมอบหมายงานและโครงงานที่ไม่มีคุณภาพ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

7 ที่ มา.......ของ ปั ญหา ขาดความรู้ความเข้าใจปรัชญาสหกิจศึกษา ขาดบุคลากรด้านสหกิจศึกษา (ปริมาณ คุณภาพ) ขาดกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการสรรหา จับคู่สถานประกอบการที่มี ประสิทธิภาพ นโยบายด้านสหกิจศึกษาไม่ชัดเจน การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

8 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 1. ได้รับแจ้งจากสถานประกอบการว่า นักศึกษาขอลากลับไปทำกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัย - ตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานคุยกับนักศึกษา - ประสานงานทำความเข้าใจกับสถาน ประกอบการ - ทำหนังสือตักเตือนและทัณฑ์บนนักศึกษา 2. นักศึกษาขอเปลี่ยนสถานประกอบการ ด้วยเหตุไม่ชอบสภาพการทำงานของที่เดิม - พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่ แท้จริง - โน้มน้าวใจให้เห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะ ได้รับในการปฏิบัติ - พูดคุยกับนักศึกษาถึงทางออก การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

9 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 3. ได้รับ Fax แจ้งว่านักศึกษามี พฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมีความสัมพันธ์ เชิงลึกกับ รปภ. - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนนักศึกษา - ตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนักศึกษา - ประสานงานคุยกับนักศึกษา - ประสานงานหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาน ประกอบการ 4. นักศึกษาแพ้สารเคมีในระหว่างการ ปฏิบัติงาน - พูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่ แท้จริง - ประสานงานสถานประกอบการเพื่อ ปรับเปลี่ยนภาระงานที่ต้องปฏิบัติงาน - แจ้งข้อมูลนักศึกษาทราบเพื่อปฏิบัติ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

10 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 5. สถานประกอบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้นักศึกษาไม่ผ่าน เพื่อให้ นักศึกษายังคงปฏิบัติงานต่อ - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ตั้งคณะกรรมการภายในประเมินผล 6. สถานประกอบการแจ้งพบข้อมูลไม่ เหมาะสมในรายงานสหกิจศึกษาซึ่งส่งผล ต่อภาพลักษณ์องค์กร จึงต้องการ ฟ้องร้องมหาวิทยาลัย - ติดต่อกลับไปยังสถานประกอบการ - พูดคุยกับคณบดี - หาข้อมูลที่ชัดเจนกับหัวหน้าสาขาและ อาจารย์ที่ปรึกษา - ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเสนอ แนวทางในการแก้ไขปัญหา - ออกหนังสือถึงสถานประกอบการและเข้า พบเพื่อแสดงความจริงใจในการ รับผิดชอบ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

11 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 7. ผู้นิเทศงานไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษา และดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษา - แนะนำนักศึกษาในการเข้าหารือกับผู้ นิเทศงาน เพื่อกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการ ขอเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและรายงาน ความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - นักศึกษาต้องขยันและช่วยเหลือตนเอง มากยิ่งขึ้น โดยอาจต้องหาพี่พนักงานคน อื่นให้ความช่วยเหลือ - อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือมาก ขึ้น การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

12 ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา บัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา 8. นักศึกษาได้รับการมอบหมายงานที่ไม่ เหมาะสม และไม่ตรงตามที่เคยได้มีการตก ลงกันไว้ - หาข้อมูลเบื้องต้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - แนะนำให้นักศึกษาพูดคุยกับผู้นิเทศงาน เพื่อขอทราบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน - อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อประสานงานกับ ผู้นิเทศงานเพื่อหารือเกี่ยวกับลักษณะงาน 9. นักศึกษาหนีงานด้วยไม่สามารถทำงาน ที่ได้รับมอบหมายได้ โดยไม่แจ้ง - ติดต่อนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริง - ประสานแจ้งสถานประกอบการทราบ - แจ้งนักศึกษาทราบถึงโทษที่นักศึกษาได้ กระทำไป การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

13 กระบวนการ แก้ ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

14 ก ระบวนการแก้ไขปัญหา ๑.๑ การ สำ รวจปัญหาหรือสาเหตุ ๑.๒ การ วิ นิจฉัยปัญหาและ ว างแผนแก้ปัญหา ๑.๓ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ๑.๔ การ ส รุปและ ประเมินผล การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

15 ปัญหา สาเหตุ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011 ๑.๑ การ สำรวจ ปัญหาหรือสาเหตุ

16 การ สำ รวจปัญหาหรือสาเหตุ:-  การตั้งคำถามและใช้น้ำเสียงอย่างเหมาะสม  การใส่ใจในการฟัง อดทนฟัง  การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างสนทนา  วางตนเป็นกลาง พิจารณาจากสภาพจริง ไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตัว  ชี้ประเด็นปัญหาและให้กำลังใจ การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

17 หลักการประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา “ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา” รุนแรงน้อย รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงมากที่สุด ๑.๒ การวินิจฉัยปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา

18  ให้นักศึกษาเสนอทางเลือกในการ แก้ปัญหา  ร่วมให้ข้อมูลเพื่อพิจารณา ทางเลือก  ชี้แนะถึงผลที่จะตามมา  สรุปความ  มีเป้าหมายในการ วางแผน  มีข้อมูลสำหรับ วางแผนแก้ปัญหา  เกิดกำลังใจ  ตัดสินใจด้วยตนเอง การวินิจฉัยปัญหาและการวางแผนแก้ปัญหา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

19 ลงมือแก้ไขปัญหาทันทีตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ “...ด้วยตนเอง หรือ ผู้อื่นร่วมด้วย...” การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011 ๑.๓ ดำ เนินการแก้ไขปัญหา

20 ๑.๔ การ ส รุปและประเมินผล “ ต้องสรุปผลการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง.....” การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011 KM

21 บทสรุป คณาจารย์นิเทศต้องให้คำปรึกษาทั้งปัญหาการปรับตัว ปัญหาการปฏิบัติงาน/จัดทำโครงงาน และปัญหาส่วนตัว คณาจารย์นิเทศต้องแสดงความจริงใจ พร้อมให้ความ ช่วยเหลือโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา สถาน ประกอบการ win win win การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

22 บทสรุป คณาจารย์นิเทศต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดมั่นหลัก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหา ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปหรือตายตัว ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การตัดสินชี้ถูกผิด การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

23 การฟัง การสังเกต การถาม การเงียบ การทวนซ้ำ ทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็น ทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็น การสรุปความ การสะท้อนความรู้สึก การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

24 แนวทางการป้องกันปัญหาในงานสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการสห กิจศึกษา กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายด้านสหกิจศึกษาที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ มีคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(รวมถึงเอกสาร แบบฟอร์ม) การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

25 แนวทางการป้องกันปัญหาในงานสหกิจศึกษา มีกระบวนการคัดเลือก จับคู่สถานประกอบการกับ นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา (อาจารย์ นักศึกษา และสถานประกอบการ) มีการจัดทำการจัดการความรู้(KM) ด้านสหกิจ ศึกษา สานความสัมพันธ์กับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา By A. Atcharaporn@2011

26 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา การแก้ไข ปั ญหา ในงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google