งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50

2 10-12 มีนาคม 2551 ริชมอนด์ ประเด็นในการนำเสนอ 1.การส่งรายงาน 2.การตรวจสอบคุณภาพการติดแน่นของ Sealant 3.สรุปแบบสอบถามการจัดสรรเงินงบ PP Area Base

3 1.การส่งรายงาน 1.1 การส่งรายงานโครงการฯ ปี การส่งออกข้อมูล มีนาคม 2551 ริชมอนด์

4 1.1 การส่งรายงานโครงการฯ ปี 48-50

5 ประเภทรายงานปี 2548 (จังหวัด) ปี 2549 (จังหวัด) ปี 2550 (จังหวัด) ตรวจสอบการให้บริการ Sealant ตรวจสอบคุณภาพการยึดติดของ Sealant 6373 สรุปโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ประถมศึกษาระดับ CUP 73 สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันต- สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ CUP 56 เอกสารสรุปโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” 6964 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันใน โรงเรียนประถมศึกษา - เทอมที่ เทอมที่ ผลการปฎิบัติงาน

6 ปี 2548 ศอ.2 ปี 2549 ศอ.1, ศอ.2, ศอ.3, ศอ.4, ศอ.5, ศอ.7 และ ศอ.8 ปี 2550 ศอ.1, ศอ.2, ศอ.5 และ ศอ.8 ศูนย์อนามัยที่ส่งรายงานครบทุกประเภท หมายเหตุ : จังหวัดที่ไม่ส่งรายงานเลยนอกเหนือจากรายงาน กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ ตาก และ แม่ฮ่องสอน

7

8

9 ปี พ. ศ. จำนวน Case ที่ ได้รับการ สอบถาม ( คน ) จำนวน Case ที่ ยืนยัน การได้รับ บริการ ( คน ) ปี ,056 36,052 ปี ,60477,577 ปี ,19959,632

10 1.2 การส่งออกข้อมูล - ปี 48 และ ปี 50 เปิดรับข้อมูลระหว่าง วันที่ ของทุกเดือน และออกรายงาน เพื่อทำจ่ายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป - ปี 51 เปิดรับข้อมูลระหว่างวันที่ ของทุกเดือน และออกรายงานเพื่อทำจ่าย ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป การส่งออกข้อมูลผ่านระบบในแต่ละเดือน มีนาคม 2551 ริชมอนด์

11

12

13

14

15

16

17

18 2.การตรวจสอบคุณภาพการยึดติด ของ Sealant มีนาคม 2551 ริชมอนด์ ตามข้อตกลงในโครงการฯ ข้อที่ 2.4 ระบุว่า “ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1... โดยทันตบุคลากร ทั้งที่จัดในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสามารถ ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันที่มีคุณภาพ โดย จังหวัดจัดระบบตรวจสอบคุณภาพบริการเคลือบ หลุมร่องฟันที่เด็กได้รับอย่างสม่ำเสมอ”

19 2.การตรวจสอบคุณภาพการยึดติด ของ Sealant มีนาคม 2551 ริชมอนด์ เพื่อให้การให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรคฟันผุ หลังการ ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ทางสถานบริการจะต้องตรวจสอบการยึดติดของ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน หากพบว่าหลุดหรือไม่ยึด ติดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการสุ่ม ตรวจทุก CUP และส่งรายงานผลการตรวจไปยัง กองทันตสาธารณสุข

20

21


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10-12 มีนาคม 2551 หนึ่งฤทัย มาตเลิง เจ้าหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ปี 48-50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google