งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อันตรายทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 16 ประเภท คือ  1. วัตถุระเบิด  2. ก๊าซไวไฟ  3. สารละอองลอยไวไฟ  4. ก๊าซออกซิไดซ์  5. ก๊าซภายใต้ความดัน  6. ของเหลงไวไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อันตรายทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 16 ประเภท คือ  1. วัตถุระเบิด  2. ก๊าซไวไฟ  3. สารละอองลอยไวไฟ  4. ก๊าซออกซิไดซ์  5. ก๊าซภายใต้ความดัน  6. ของเหลงไวไฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. อันตรายทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 16 ประเภท คือ  1. วัตถุระเบิด  2. ก๊าซไวไฟ  3. สารละอองลอยไวไฟ  4. ก๊าซออกซิไดซ์  5. ก๊าซภายใต้ความดัน  6. ของเหลงไวไฟ  7. ของแข็งไวไฟ  8. สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง 2. อันตรายทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 11 ประเภท คือ  1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน  2. การกัดกร่อนการระคายเคืองต่อผิวหนัง  3. การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง / การละคาย เคืองต่อดวงตา  4. ความไวต่อการแพ้กับระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง  5. การกลายพันธ์ของเซลล์สืบพันธ์  6. ความสามารถในการก่อมะเร็ง  7. ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์  8. ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสครั้งเดียว  9. ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสซ้ำ  10. ความเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วนล่างหรือทำให้ปอดอักเสบ  11. ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ แบ่งเป็นสองประเภท คือ  9. ของเหลวที่ลุกติดไฟได้ เองในบรรยากาศ  10. ของแข็งที่ลุกติดไฟ ได้เองในอากาศ  11. สารที่เกิดความร้อนได้ เอง  12. สารที่สัมผัสน้ำแล้วให้ ก๊าซไวไฟ  13. ของเหลวออกซิไดซ์  14. ของแข็งออกซิไดซ์  15. สารอินทรีย์เปอร์ ออกไซด์  16. สารกัดกร่อนโลหะ

3

4 เมื่อท่านอ่านฉลากเคมีภัณฑ์ต้องได้รับ ทราบข้อมูลที่ชัดเจนดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. ชื่อสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบ และ ปริมาณ 3. สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของ สารเคมี (Hazard Pictogram) 4. คำสัญญาณ (Signal Word) 5. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) 6. ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย เก็บ รักษา กำจัดกาก และจัดการ เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Statement) 7. ผู้ผลิต และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วันเดือนปีที่ ผลิตและหมดอายุ

5  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสม และ บริษัทผู้ผลิตและ / หรือจำหน่าย (Identification)  2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazard (s) Identification  3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)  4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-Aid Measures)  5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-Fighting Measure)  6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหล ของสารโดยอุบัติเหตุ (Accident Release Measure)  7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)  8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วน บุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) รูปแบบของข้อมูล ที่ต้องระบุในเอกสาร ข้อมูลความปลอดภัยตราระบบ GHS (SDS : Safety Data Sheet) ประกอบด้วย 16 หัวเรื่อง ที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

6  9. คุณสมบัติทางกายภาพและทาง เคมี (Physical and Chemical Properties)  10. ความเสถียรและการไวต่อ ปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)  11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)  12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)  13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)  14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)  15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)  16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)


ดาวน์โหลด ppt 1. อันตรายทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 16 ประเภท คือ  1. วัตถุระเบิด  2. ก๊าซไวไฟ  3. สารละอองลอยไวไฟ  4. ก๊าซออกซิไดซ์  5. ก๊าซภายใต้ความดัน  6. ของเหลงไวไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google