งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ

2 8.1 สภาพปัญหา มลพิษทาง อากาศเป็นปัญหาใหญ่ของ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของ โลก ดังเช่น สหรัฐอเมริกาได้ชื่อ ว่า เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซพิษ ในอากาศมากที่สุดใน โลก โดยเฉพาะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณถึง ร้อยละ 36 ของโลก 8.1 สภาพปัญหา มลพิษทาง อากาศเป็นปัญหาใหญ่ของ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของ โลก ดังเช่น สหรัฐอเมริกาได้ชื่อ ว่า เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซพิษ ในอากาศมากที่สุดใน โลก โดยเฉพาะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณถึง ร้อยละ 36 ของโลก 8. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ

3 8.2 สาเหตุของมลพิษทาง อากาศ มีดังนี้ 8.2 สาเหตุของมลพิษทาง อากาศ มีดังนี้ (1) ควันพิษจากโรงงาน อุตสาหกรรม (2) ก๊าซพิษหรือไอเสียจาก รถยนต์ (2) ก๊าซพิษหรือไอเสียจาก รถยนต์ (3) สารคลอโรฟลูออโร คาร์บอน (CFC) ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม

4 8. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ 8.3 ผลกระทบของปัญหา มลพิษทางอากาศ มีดังนี้ 8.3 ผลกระทบของปัญหา มลพิษทางอากาศ มีดังนี้ (1) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ มนุษย์ (1) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ มนุษย์ (2) สาร CFC เป็นสาเหตุทำให้ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ทำ อันตรายต่อผิวหนังของ มนุษย์ ผิวหนังอักเสบ และเกิด โรคมะเร็งผิวหนังได้ เป็นต้น

5 9.1 หมอกควัน 9.1 หมอกควัน ปัญหาหมอกควัน คือ มลพิษที่เกิด จากการรวมตัวผสมผสานระหว่าง หมอกตามธรรมชาติกับหมอกควัน ที่มาจากท่อไอเสียของ รถยนต์ มักจะเกิดระดับใกล้พื้นดิน ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจร หนาแน่นและมียานพาหนะคับ คั่ง เมื่อสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะ เจ็บป่วย เช่น หายใจติดขัด ดวงตา คันและอักเสบ ฯลฯ 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ หมอกควันและฝนกรด

6 9.2 ฝนกรด 9.2 ฝนกรด (1) มลพิษของสิ่งแวดล้อม ที่ เรียกว่า “ ฝนกรด ” เกิดจากควันพิษ หรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ ปล่อยออกมาจากรถยนต์และ โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อลอยขึ้นสู่ สู่บรรยายจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดซัล ฟูริกและไนตริก จนกระทั่ง ผสมผสานกับฝนหรือหิมะจึงกลาย สภาพเป็น “ ฝนกรด ” ในที่สุด 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ หมอกควันและฝนกรด

7 9.2 ฝนกรด 9.2 ฝนกรด (2) อันตรายจากฝนกรด มีดังนี้ - เมื่อไหลลงสู่ แม่น้ำ ทะเลสาบ ทะเล และ มหาสมุทร จะทำให้เกิดการสะสมตัว ของกรดที่เป็นสารพิษในน้ำ - เมื่อตกลงสู่พื้นดิน จะกัดกร่อนแร่ ธาตุอาหารในดิน ทำให้ดินลดความ อุดมสมบูรณ์ - เมื่อตกลงมาบริเวณสิ่งก่อสร้างที่ เป็นหินปูน เช่น รูป ปั้น สะพาน ฯลฯ จะทำให้เกิดการ สึกกร่อนได้ 9. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ หมอกควันและฝนกรด


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google