งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วย นอก และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กับ เกณฑ์ คุณภาพ (OP/PP Individual Data) รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วย นอก และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กับ เกณฑ์ คุณภาพ (OP/PP Individual Data) รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วย นอก และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กับ เกณฑ์ คุณภาพ (OP/PP Individual Data) รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

2 PP OP ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล ข้อมูลที่หน่วย บริการได้ให้การ บริการผู้ป่วย นอกที่รับบริการ ทั้งในและนอก หน่วยบริการ ข้อมูลที่หน่วย บริการได้ให้การ บริการด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคทั้งใน และนอกหน่วย บริการ

3 ชุดแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JHCIS HosXP HosOS PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt

4 21 แฟ้มข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูล ข้อมูลทะเบียน เช่น Home Person ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก เช่น Service Diag ข้อมูลบริการ PP เช่น ANC FP

5 องค์ประกอบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลทะเบียน  Home : ข้อมูลหลังคา เรือน  Person : ข้อมูลประชากร  Card : ข้อมูลสิทธิ หลักประกันสุขภาพ  Death : ข้อมูลการตาย  Chronic : ข้อมูลผู้ป่วย โรคเรื้อรัง  Women : ข้อมูลหญิงวัย เจริญพันธุ์

6 องค์ประกอบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก 7) Service : ข้อมูลการรับ บริการ  Diag : ข้อมูลวินิจฉัย  Drug : ข้อมูลการให้ยา  Proced : ข้อมูลการทำ หัตถการ  Surveil : ข้อมูลระบาด วิทยา  Appoint : ข้อมูลการนัด บริการ

7 องค์ประกอบแฟ้มข้อมูล ข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค 13) ANC : ข้อมูลการรับบริการฝาก ครรภ์  EPI : ข้อมูลการให้วัคซีน  FP : ข้อมูลการวางแผนครอบครัว  MCH : ข้อมูลการดูแลแม่  PP : ข้อมูลการดูแลเด็กหลังคลอด  Nutri : ข้อมูลโภชนาการ  NCD_Screen : ข้อมูลการคัด กรอง DM/HT  Chronic_fu : ข้อมูลการติดตาม DM/HT  Lab_fu : ข้อมูล LAB ผู้ป่วย DM/HT

8 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2556 ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 1 ก.ค. 2555) PROCED PERSON DEATH CHRONIC HOME CARD NCDSCREEN WOMAN SURVEIL SERVICE DIAG DRUG APPOINT LABFU ANC PP MCH EPI FP NUTRI CHRONICFU

9 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ error ข้อมูลที่ส่งให้ สปสช. ได้รับการประมวลผล มีสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน (error) ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้ ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่ง อีกจะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance

10 รพ. สต. โรงพยาบาล สสจ. เขต 8 อุดรธานี สนย./ สธ. เส้นทางข้อมูล 10

11 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP) (Add on)

12 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 2 คุณภาพของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย ( กลุ่มโรค URI และโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ) สูตรการคำนวณ 1). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยา ปฏิชีวนะ x 100 จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ทั้งหมด สูตรการคำนวณ 1). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยา ปฏิชีวนะ x 100 จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ทั้งหมด สูตรการคำนวณ 2). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระ ร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ ได้รับยาปฏิชีวนะ x 100 จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทั้งหมด สูตรการคำนวณ 2). ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระ ร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ ได้รับยาปฏิชีวนะ x 100 จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทั้งหมด ช่วงข้อมูลตั้งแต่ เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

13 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 2 คุณภาพของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย ( กลุ่มโรค URI และโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ) การประเมินร้อยละของใบสั่งยา ผู้ป่วย 2 โรคเป้าหมาย ที่ได้รับ ยาปฏิชีวนะ คะแนน ≤ 205 21-303 31-401 > 400

14 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 2 คุณภาพของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย ( กลุ่มโรค URI และโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ) แฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง SERVICE - ข้อมูลบริการ DIAG - ข้อมูลการวินิจฉัย DRUG - ข้อมูลการจ่ายยา

15 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 2 คุณภาพของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ ใน 2 โรคเป้าหมาย ( กลุ่มโรค URI และโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ICD10 (URI & DIARRHEA) รหัสยา 24 หลัก (Antibiotic) ICD 10 CODEICD 10 NAME B053Measles complicated by otitis media (H67.1*) H650Acute serous otitis media H651Other acute nonsuppurative otitis media H659Nonsuppurative otitis media, unspecified H660Acute suppurative otitis media H664Suppurative otitis media, unspecified H669Otitis media, unspecified

16 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 5 ร้อยละทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่เกินร้อยละ 7 สูตรการคำนวณ : ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด x 100 จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด ในช่วงเวลา เดียวกัน สูตรการคำนวณ : ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด x 100 จำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งหมด ในช่วงเวลา เดียวกัน ช่วงข้อมูลตั้งแต่ เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

17 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 5 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่เกินร้อยละ 7 แฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง MCH – ข้อมูลการดูแลแม่ PP – ข้อมูลการดูแลเด็กหลังคลอด ANC - ข้อมูลการฝากครรภ์

18 เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ 5 ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 2,500 กรัม (Low Birth Weight) ไม่เกินร้อยละ 7 เงื่อนไข มารดาตั้งครรภ์เดี่ยว อายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป MCH (BDATE-LMP >= 259 วัน ) มีประวัติฝากครรภ์ที่หน่วยบริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ANC อย่างน้อย 1 รายการ รับบริการคลอดที่หน่วยบริการนั้น เด็กเกิดมีชีพ MCH (LBORN = 1) น้ำหนักแรกเกิด PP (BWEIGHT<2,500 )

19 คุณภาพการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลทันทีเมื่อมีกิจกรรมการ บริการให้ครบถ้วน ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยโรค บันทึกรหัสต่างๆ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน ส่งข้อมูลให้ทันเวลา ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ

20 คุณภาพข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วย นอก และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กับ เกณฑ์ คุณภาพ (OP/PP Individual Data) รังสรรค์ ศรีภิรมย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google