งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56 พิจจารณา 1. พิจารณา รับรองผล audit q1-q2 2. พิจารณา และจัดสรร งบ บริหาร 3. พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2 4. opaward 4.Audit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56 พิจจารณา 1. พิจารณา รับรองผล audit q1-q2 2. พิจารณา และจัดสรร งบ บริหาร 3. พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2 4. opaward 4.Audit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56 พิจจารณา 1. พิจารณา รับรองผล audit q1-q2 2. พิจารณา และจัดสรร งบ บริหาร 3. พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2 4. opaward 4.Audit q3-q4 อื่นๆ 1

2 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน 2

3  มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2555  มาตรฐานแฟ้มข้อมูล ปี 2556  รูปแบบการส่งข้อมูล 3

4  โครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม ( เวอร์ชัน 4.0 : 1 ต. ค. 2554) 1.Person10. PP 19. NCDSCREEN 2.Service 11. Women 20. CHRONICFU 3.Diag 12. Death 21. LABFU 4.Proced 13. Nutri 5.Drug 14. Chronic 6.ANC 15. Card 7.EPI 16. Appoint 8.FP 17. Surveil 9.MCH 18. Home 4

5 OP Package PP Package  Person  FP  EPI  ANC  MCH  PP  Person  FP  EPI  ANC  MCH  PP  Person *  Service *  Diag *  Drug  Proced  Person *  Service *  Diag *  Drug  Proced NCD Files Survey ข้อมูล 21 แฟ้ม 5

6  โครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม เวอร์ชัน...... 1 ก. ค. 2555  การปรับโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ◦ เพิ่ม field CID ◦ เพิ่มความหมายของลักษณะแฟ้ม  แฟ้มบริการ..... แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ  แฟ้ม FP, EPI, Nutri, ANC, NCDSCREEN 6

7  รับแฟ้มข้อมูลเพิ่ม ◦ Chronic ◦ Nutri ◦ Surveil ◦ NCDSCREEN ◦ CHRONICFU ◦ LABFU 7

8  ปรับเปลี่ยนการรับ Package แฟ้มข้อมูล  OP_Package ไม่ใช้แฟ้ม Person 8 Person Service Diag Drug Proced Person Service Diag Drug Proced Service Diag Drug Proced Service Diag Drug Proced

9  ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็นการ ส่งรายแฟ้ม 9 รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) Person รับข้อมูล Survey ChronicNutri รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) รับข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเวลา ( 7 วัน, 7-90 วัน, >90 วัน) Surveil

10  ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็นการ ส่งรายแฟ้ม 10 รับข้อมูลปีละครั้ง (ก.ค.-ต.ค.) NCDSCREEN รับข้อมูล On demand CHRONICFULABFU รับข้อมูล On demand

11 ชื่อแฟ้ม : FOP_Hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip (Add on) 11

12 12 สถานีอนามัย/PCU โรงพยาบาล Framework การส่งข้อมูล 21 แฟ้ม / OP/PP สสจ. Provis / Data Center OP/PP Pack 21 แฟ้ม สนย. OP/PP_Package 21 แฟ้ม Rep Statement

13 แผนการส่งข้อมูล ปี 2555 > ความทันเวลาของการส่งข้อมูล > ข้อมูลบริการของเดือนใด ๆ ส่งได้ไม่เกินวันสิ้นเดือน ของเดือนถัดไป  13

14 1 A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิต บางโรคA00-B99 2 C00-D48 เนื้องอกC00-D48 3 D50-D89 โรคของเลือดและอวัยวะ สร้างเลือดและความ ผิดปกติบางอย่างของกลไก ภูมิคุ้มกันD50-D89 4 E00-E90 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมE00-E90 5 F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและ พฤติกรรมF00-F99 6 G00-G99 โรคของระบบประสาทG00-G99 7 H00-H59 โรคของตาและอวัยวะ เคียงลูกตาH00-H59 8 H60-H95 โรคของหูและปุ่มกระดูก กกหูH60-H95 9 I00-I99 โรคของระบบไหลเวียน โลหิตI00-I99 10 J00-J99 โรคของระบบหายใจJ00-J99 11 K00-K93 โรคของระบบย่อย อาหารK00-K93 12 L00-L99 โรคของผิวหนังและ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังL00-L99 13 M00-M99 โรคของระบบ กล้ามเนื้อโครงร่าง และเนื้อเยื่อ เกี่ยวพันM00-M99 14 N00-N99 โรคของระบบสืบพันธุ์ และระบบปัสสาวะN00-N99 15 O00-O99 การตั้งครรภ์ การ คลอด และระยะหลังคลอดO00-O99 16 P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้น ในระยะปริกำเนิดP00-P96 17 Q00-Q99 รูปผิดปกติแต่กำเนิด รูปพิการ และความ ผิดปกติของโครโมโซมQ00-Q99 18 R00-R99 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติที่พบ จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการ มิได้จำแนกไว้ที่ใดR00-R99 19 S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็น พิษ และผลสืบเนื่อง บางอย่างจากสาเหตุ ภายนอกS00-T98 20 V01-Y98 สาเหตุภายนอกของ การเจ็บป่วยและการตายV01-Y98 21 Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อ สถานะสุขภาพ และ การรับริการสุขภาพZ00-Z99 22 U00-U99 รหัสเพื่อ วัตถุประสงค์พิเศษU00-U99 ( แพทย์แผนไทย ) 14

15 OP PP Award 55 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมเรื่องคุณภาพข้อมูล 2. เพื่อส่งเสริมการจัดการข้อมูล 3. เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 15

16 OP PP Award 55  รางวัลระดับเขต (ดีเด่น) o สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด2 รางวัล o สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ2 รางวัล o หน่วยบริการ2 รางวัล o รพ.สต.2 รางวัล 16

17 OP PP Award 55  รางวัลระดับประเทศ (ยอดเยี่ยม) o สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด1 รางวัล o สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ1 รางวัล o หน่วยบริการ1 รางวัล o รพ.สต.1 รางวัล 17

18 OP PP Award 55  ข้อมูลที่ใช้ประเมิน 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555  ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในกันยายน 2555 18

19 OP PP Award 55  เกณฑ์การพิจารณา o คุณภาพของข้อมูล50 % o การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล50 % 19

20 OP PP Award 55 1. เกณฑ์คุณภาพของข้อมูล a)พิจารณาคะแนน Performance(ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ซ้ำซ้อน ) b)พิจารณาจากข้อมูลที่ผ่าน และไม่ผ่านการตรวจสอบ c)ร้อยละของหน่วยบริการ/รพ.สต. ทีถูกระงับการจัดสรรเงิน 50% 20

21 OP PP Award 55 2. การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล a) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล b) การจัดสรรเงินรวดเร็ว ( ภายใน 30 วันหลังได้รับ แจ้ง ) c) การควบคุมกำกับ / ประสานงาน / ประชาสัมพันธ์  ร้อยละรพ. สต. ที่ส่งข้อมูลถึง สปสช. สม่ำเสมอ ทุกเดือน  การติดตาม / นิเทศงานด้านข้อมูล  การ Audit คุณภาพภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 50% 21

22 OP PP Award 55 2. การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล d) การสนับสนุนส่งเสริมหน่วยบริการ / รพ. สต.  ด้านโปรแกรมระบบงาน HIS (Update, บำรุงรักษา )  ด้านเครือข่าย Network เพื่อการรับส่งข้อมูล  การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล  การฝึกอบรมให้ความรู้ ( การให้รหัสโรค ICD10, การใช้งาน HIS, การใช้งานโปรแกรม ตรวจสอบ, การพัฒนาระบบข้อมูล หรือเรื่องที่ เป็นปัญหาของพื้นที่ ) Cont. 22

23 Chaiwat.d@nhso.go.th 02-1414227 085-4803920 23


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม แจ้งทราบ แนวทาง 56 พิจจารณา 1. พิจารณา รับรองผล audit q1-q2 2. พิจารณา และจัดสรร งบ บริหาร 3. พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2 4. opaward 4.Audit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google