งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ OP/PP Individual Data ปี 2557 สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ OP/PP Individual Data ปี 2557 สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ OP/PP Individual Data ปี 2557 สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา

2 Topic  การใช้งานเว็บไซต์ OP/PP Individual  มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูลปี 2557  รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ปี 2557  การประมวลผล/คิดคะแนน  การตรวจสอบข้อมูล (audit)  สรุป

3 Website : OP/PP Individuals http://op.nhso.go.th/op

4 มาตรฐานโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ปี 2557  ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 1 ก.ค. 2555) PROCED PERSON DEATH CHRONIC HOME CARD NCDSCREEN WOMAN SURVEIL SERVICE DIAG DRUG APPOINT LABFU ANC PP MCH EPI FP NUTRI CHRONICFU

5 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ในภาพรวม  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 21 แฟ้ม เวอร์ชัน 5.0  รับข้อมูลทั้งหมด 21 แฟ้ม (เป็น zip file เดียวกัน)  แฟ้มใดไม่มีข้อมูลไม่ต้องส่ง (ส่งไม่ครบ 21 แฟ้มได้)  แฟ้ม APPOINT, CARD, WOMAN และ HOME จะรับข้อมูลไว้ แต่จะไม่จัดเก็บลงฐานข้อมูล

6 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ในภาพรวม  ไม่รับแฟ้มข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะแจ้งเป็น แฟ้มข้อมูลเสียที่หน้าเว็บ ส่วนแฟ้มที่มีโครงสร้างถูกต้อง แต่ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้นจะรับไว้ประมวลผล และจะรายงาน เป็นข้อมูล error ตาม code ที่กำหนดไว้  แฟ้ม SERVICE และ DIAG จะต้องส่งพร้อมกัน  แฟ้ม DRUG และ PROCED ถ้าต้องการส่ง จะต้องส่ง พร้อมกับแฟ้ม SERVICE และ DIAG ทุกครั้ง

7 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค  รูปแบบแฟ้มข้อมูล เป็น Text file เท่านั้น  ชื่อแฟ้ม,ชื่อฟิลด์ และลำดับฟิลด์ ต้องตรงกับโครงสร้าง มาตรฐาน 21 แฟ้ม ที่ สนย.กำหนด (เวอร์ชัน 5.0)  ใช้เครื่องหมายไปป์ ( | ) คั่นระหว่างฟิลด์  แนะนำให้ใส่ Header ด้วย (เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ)  ตัวอย่างแฟ้ม ANC = ANC.txt PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID 11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812 11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197 11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456 11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582 PCUCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|APLACE|GRAVIDA|ANCNO|GA|ANCRES|D_UPDATE|CID 11111|013337|6146|20090117|11111|1|2|28|1|20090117101112|3159900012812 11111|000719|7622|20090314|11111|3|1|11|1|20090314092020|3157200027197 11111|000719|8394|20090412|11111|1|1|17|1|20090412163812|3124300023456 11111|014592|9534|20090530|11111|3|2|31|1|20090412205603|3159900076582

8 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค  รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล 1. ตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลตามที่ สนย. กำหนด เช่น PERSON.txt,SERVICE.txt เป็นต้น 2. นำแฟ้มข้อมูลใส่ในโฟลเดอร์ ที่ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็น F 21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss 3. จากนั้นให้ ZIP ข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์ ZIP เป็น ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ F 21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip

9 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล ทางเทคนิค  รูปแบบการส่งแฟ้มข้อมูล PERSON.txt DEATH.txt CHRONIC.txt SERVICE.txt DIAG.txt SURVEIL.txt DRUG.txt PROCED.txt FP.txt EPI.txt NUTRI.txt ANC.txt PP.txt MCH.txt NCDSCREEN.txt CHRONICFU.txt LABFU.txt F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss F21_12345_25560101083011 F21_HCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip F21_12345_25560101083011.zip

10 รูปแบบและเงื่อนไขการรับส่งข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่ error  ข้อมูลที่ส่งให้ สปสช. ได้รับการประมวลผล (รายงาน Rep) มีสถานะ  ผ่าน  ไม่ผ่าน (error)  ข้อมูลที่ไม่ผ่านสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งใหม่ได้  ข้อมูลที่ตรวจแล้วผ่าน จะไม่รับการ update ใด ๆ ถ้าส่งอีก จะเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน และมีผลต่อ Performance

11 /PCU โรงพยาบาล ช่องทางการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สสจ. Provis / Data Center 21 แฟ้ม สนย. 21 แฟ้ม Rep Statement

12 การตรวจสอบข้อมูล และการคิดคะแนน  การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก (OP) มาตรฐาน โครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้ เชื่อมโยงข้อมูล 21 แฟ้มSERVICE.txt* DIAG.txt* PROCED.txt DRUG.txt PID SEQ DATE_SERV CLINIC

13 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP) (Add on)

14 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP)  ข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนดในแต่ละแฟ้ม ตาม Flow การตรวจสอบโครงสร้างแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการผู้ป่วยนอก  PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  รหัสคลินิก (CLINIC) ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด โดย จะตรวจสอบจากตำแหน่งที่ 2-3

15 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP)  มีข้อมูลการวินิจฉัย (Diagnosis) ที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกับ การให้บริการได้  ต้องมีการให้รหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis, Pdx) อย่างน้อย 1 รหัสที่ถูกต้องตาม ICD10 (WHO 2010) หรือ ICD10 TM หรือ รหัสแพทย์แผนไทย  ตรวจสอบความสอดคล้องของการให้รหัสโรค (ตาม Appendix A3-A4 ของ DRG 5.0)  ประเภทการวินิจฉัย (Diagnosis Type) มีค่าตั้งแต่ 1 – 5

16 การคิดคะแนนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP)  การให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  การให้บริการผู้ป่วยนอก 1 คนใน 1 วัน จะได้ 1 คะแนน  การคิดคะแนน จะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินิจฉัยที่บ่งชี้ว่า เป็นโรค หรืออาการแสดงว่าเจ็บป่วย หรือรหัสที่ระบุว่าเป็น ผู้ป่วยนอกเท่านั้น

17 การคิดคะแนนการให้บริการ ผู้ป่วยนอก (OP) เพิ่มเติม (Add on)  หัตถการจากแฟ้ม PROCED หากผ่านตามเงื่อนไข จะได้ เพิ่มรายการละ 0.01 คะแนน  เป็นรหัสที่อยู่ใน ICD 9 CM และ ICD 10 TM และเป็นรหัสที่ กำหนดให้สามารถให้ได้  เป็นรหัสที่เป็นการให้หัตถการกับผู้มารับบริการจริง  บันทึกรหัสยามาตรฐาน (24 หลัก) จากแฟ้ม DRUG หาก ผ่านตามเงื่อนไข จะได้เพิ่มรายการละ 0.05 คะแนน  มีการส่งต่อ (Refer) จากแฟ้ม SERVICE หากมีการบันทึก ข้อมูลการส่งต่อครบถ้วน จะคิดเป็น 0.5 คะแนน

18 การตรวจสอบข้อมูลบุคคล แฟ้ม PERSON  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ OCCUPA เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ NATION เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ RELIGION เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ EDUCATE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฟิลด์ PCUCODE และ CID

19 การคิดคะแนนข้อมูลบุคคล แฟ้ม PERSON  แฟ้มสำรวจสะสมส่งข้อมูลปีละครั้ง (ตุลาคม 56)  ไม่ส่งซ้ำ  Type area 1 และ 3 (มีบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบด้วย)  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้ ……คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

20 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  การให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประชาชน 13 หลักต้อง มีการระบุสัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (จากฟิลด์ NATION ในแฟ้ม PERSON) และต้องใส่ HN (หรือ PID ในแฟ้ม SERVICE) ลงในฟิลด์ CID โดยหาก HN มีไม่ครบ 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 ด้านหน้า HN ให้ครบ 13 หลัก

21 การตรวจสอบข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI  ข้อมูลการให้วัคซีน  ตรวจสอบการให้รหัสวัคซีน (VCCTYPE) ต้องเป็นรหัสวัคซีน ตามที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ VCCPLACE รหัสหน่วยบริการ ต้องเป็นรหัสตามที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ VCCTYPE

22 การคิดคะแนนข้อมูลการให้วัคซีน แฟ้ม EPI  ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้.......คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

23 การตรวจสอบข้อมูลบริการวางแผน ครอบครัว แฟ้ม FP  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  กรณีเพศหญิง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี วิธีการคุมกำเนิด FPTYPE) = 1, 2, 3, 4, 5, 7  กรณีเพศชาย วิธีการคุมกำเนิด (FPTYPE) = 5, 6  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  กรณีเป็นข้อมูลบริการ ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ DATE_SERV  กรณีเป็นข้อมูลสำรวจ ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE และ CID

24 การคิดคะแนนข้อมูลบริการวางแผน ครอบครัว แฟ้ม FP  ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้.......คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

25 การตรวจสอบข้อมูลการบริการ ฝากครรภ์ แฟ้ม ANC  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  เป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี (ตรวจสอบจากฐานข้อมูล สปสช.)  อายุครรภ์ (GA) ต้องอยู่ระหว่าง 4 – 45 สัปดาห์ มีผล ANCRES  ฟิลด์ APLACE เป็นรหัสตามที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  PCUCODE, CID และ DATE_SERV

26 การคิดคะแนนข้อมูลบริการฝากครรภ์ แฟ้ม ANC  ข้อมูล Date_serv ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้....... คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

27 การตรวจสอบข้อมูลการตั้งครรภ์ คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ม MCH  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  เป็นเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี (ตรวจสอบจากฐานข้อมูล สปสช.)  วันที่ดูแม่ต้องมากกว่าวันคลอด (PPCARE1>BDATE)  มีข้อมูลในฟิลด์วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1 (PPCARE1)  ในฟิลด์ PPCARE2 และ PPCARE3 จะมีหรือไม่มีก็ได้  หากมีวันที่ดูแลแม่ต้องมากกว่าครั้งก่อนเสมอ (PPCARE3 > PPCARE2 > PPCARE1)

28 การตรวจสอบข้อมูลการตั้งครรภ์ คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ม MCH  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  PCUCODE, CID และ GRAVIDA  การตั้งครรภ์ 1 ครั้ง จะส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ได้เพียง 1 ครั้ง

29 การคิดคะแนนข้อมูลการตั้งครรภ์ คลอด ดูแลแม่หลังคลอด แฟ้ม MCH  มีวันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 2 และเป็นข้อมูลการคลอด (BDATE) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลัก(มารดา) ในฐานข้อมูลประชากร ของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้ 3.0 คะแนน

30 การตรวจสอบข้อมูลการคลอด ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ม PP  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  น้ำหนักแรกเกิดต้องไม่ต่ำกว่า 500 กรัม  วันที่ดูเด็กต้องมากกว่าวันคลอด (BCARE1>BDATE)  มีข้อมูลในฟิลด์วันที่ดูแลแม่เด็กครั้งที่ 1 (BCARE1)  ในฟิลด์ BCARE2 และ BCARE3 จะมีหรือไม่มีก็ได้  หากมีวันที่ดูแลแม่ต้องมากกว่าครั้งก่อนเสมอ (BCARE3 > BCARE2 > BCARE1)

31 การตรวจสอบข้อมูลการคลอด ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ม PP  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  PCUCODE, CID  การดูแลเด็กหลังคลอด 1 คน จะส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ได้เพียง 1 ครั้ง

32 การคิดคะแนนข้อมูลการคลอด ดูแลเด็กหลังคลอด แฟ้ม PP  มีวันที่ดูแลเด็กครั้งที่ 2 และเป็นข้อมูลการคลอด (BDATE) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลัก(เด็ก)ในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้ 3.0 คะแนน

33 การตรวจสอบข้อมูลโรคเรื้อรัง ของบุคคล แฟ้ม CHRONIC  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ CHRONIC รหัส ICD10 ต้องเป็นรหัสโรคเรื้อรังตาม มาตรฐาน สนย.  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ CHRONIC

34 การคิดคะแนนข้อมูลโรคเรื้อรัง ของบุคคล แฟ้ม CHRONIC  แฟ้มสำรวจสะสมส่งข้อมูลปีละครั้ง (ตุลาคม 56)  ไม่ส่งซ้ำ  Type area 1, 3 (แฟ้ม Person)  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้...... คะแนน(จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

35 การตรวจสอบข้อมูลโรคเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา แฟ้ม SURVEIL  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ DIAGCODE รหัส ICD10 ต้องเป็นรหัสโรค เฝ้าระวัง ตามมาตรฐาน สนย.  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID,DATE_SERV และ DIAGCODE

36 การคิดคะแนนข้อมูลโรคเฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา แฟ้ม SURVEIL  ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record)  ส่งภายใน 7 วัน จะได้ 1 คะแนน  ส่งหลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน จะได้ 0.5 คะแนน

37 การตรวจสอบข้อมูลบริการเฝ้าระวัง ทางโภชนาการ แฟ้ม NUTRI  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  อายุ 0 – 5 ปี DATE_SERV  กรกฎาคม, ตุลาคม, มกราคม และเมษายน  ส่งข้อมูลให้เสร็จในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ชั่ง นน.  อายุ 6 – 18 ปี DATE_SERV  พฤศจิกายน - ธันวาคม 56 และ พฤษภาคม - มิถุนายน 57  ส่งข้อมูลให้เสร็จในวันสิ้นเดือนธันวาคม 56 และ มิถุนายน 57  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID,DATE_SERV

38 การคิดคะแนนข้อมูลบริการเฝ้าระวัง ทางโภชนาการ แฟ้ม NUTRI  ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  รอบการส่งข้อมูล (Month) สัมพันธ์กับวันที่สำรวจ (DATE_SERV)  Date_serv อยู่ในเดือนที่กำหนด  Date_send ไม่เกินวันสิ้นเดือนของเดือนที่ชั่ง นน.  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้...... คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

39 การตรวจสอบข้อมูลการตาย ของบุคคล แฟ้ม DEATH  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ฟิลด์ DDATE วันที่ตายต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID

40 การคิดคะแนนข้อมูลการตาย ของบุคคล แฟ้ม DEATH  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้...... คะแนน(จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

41 การตรวจสอบข้อมูลการคัดกรอง DM,HT แฟ้ม NCDSCREEN  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบอายุจากฐานข้อมูลของ สปสช. ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID

42 การคิดคะแนนข้อมูลการคัดกรอง DM,HT แฟ้ม NCDSCREEN  ให้บริการ (DATE_EXAM) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้..... คะแนน(จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

43 การตรวจสอบข้อมูลการติดตาม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แฟ้ม CHRONICFU  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ DATE_SERV

44 การคิดคะแนนข้อมูลการติดตาม ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แฟ้ม CHRONICFU  ให้บริการ (DATE_SERV) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้ …….คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

45 การตรวจสอบข้อมูลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ฯ แฟ้ม LABFU  มีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามฟิลด์ที่กำหนด ตาม Flow การตรวจสอบ  ฟิลด์ PCUCODE เป็นรหัสตามมาตรฐานที่ สนย. กำหนด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อน  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,CID และ DATE_SERV

46 การคิดคะแนนข้อมูลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ฯ แฟ้ม LABFU  ให้บริการ (DATE_SERV) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557  มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ 1 รายการ (1 Record) จะได้.......คะแนน (จะประกาศเป็นทางการภายหลัง)

47 OP/PP Performance ลำดับแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบ OP/PP Performance หมายเหตุ ความถูกต้องทันเวลาซ้ำซ้อน 1PERSON√-√ 2DEATH√√√ 3CHRONIC√√√ 4SERVICE√√√ข้อมูล OP 5DIAG√--ข้อมูล OP 6DRUG√--ข้อมูล OP 7PROCED√--ข้อมูล OP 8SURVEIL√-√

48 OP/PP Performance ลำดับแฟ้มข้อมูล การตรวจสอบ OP/PP Performance หมายเหตุ ความถูกต้องทันเวลาซ้ำซ้อน 9EPI√√√ 10FP√√√ 11ANC√√√ 12MCH√-√ 13PP√-√ 14NUTRI√√√ตามรอบการส่ง 15NCDSCREEN√√√ 16CHRONICFU√√√ 17LABFU√√√

49 การคำนวณความถูกต้องของข้อมูล  สูตรการคำนวณร้อยละความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล จำนวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ม) x 100 จำนวนข้อมูลทั้งหมด(ในแต่ละแฟ้มที่ไม่นับรวมข้อมูลซ้ำซ้อน)  หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต้อง แฟ้มข้อมูลถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 95 ได้ 1.00 คะแนน แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 90.1 – 95ได้ 0.50 คะแนน แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 85.1 – 90 ได้ 0.25 คะแนน

50 การคำนวณความซ้ำซ้อนของข้อมูล  สูตรการคำนวณร้อยละความซ้ำซ้อนของแฟ้มข้อมูล จำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (ในแต่ละแฟ้ม) x 100 จำนวนข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด (ในแต่ละแฟ้ม)  หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซ้ำซ้อน แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5 ได้ 1.00 คะแนน แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5.1–10ได้ 0.50 คะแนน

51 การคำนวณความทันเวลาของข้อมูล  สูตรการคำนวณร้อยละความทันเวลาของแฟ้มข้อมูล จำนวนข้อมูลที่ส่งทันเวลาผ่านการตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ม) x 100 จำนวนข้อมูลที่ส่งทั้งหมด(ในแต่ละแฟ้ม)  หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา แฟ้มข้อมูลทันเวลามากกว่า ร้อยละ 95 ได้ 1.00 คะแนน แฟ้มข้อมูลทันเวลาร้อยละ 90.1 – 95ได้ 0.50 คะแนน แฟ้มข้อมูลทันเวลา ร้อยละ 85.1 – 90 ได้ 0.25 คะแนน

52 การตรวจสอบ Audit ข้อมูล

53  การประมวลผลพบข้อมูลผิดปกติ  จำนวนผู้รับบริการ/จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ = ?  การให้บริการ/เดือน/วัน/จนท. สัมพันธ์กับความเป็นจริง ?  การให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก/การใช้ยา/หัตถการ สัมพันธ์ ?  หัตถการ สามารถให้บริการได้ ?  วัคซีนซ้ำซ้อน ?  ข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ /เอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำกับติดตามและ ตรวจสอบข้อมูล (Audit)

54 ขอบคุณครับ chaiwat.d@nhso.go.th 02-1414227 085-4803920


ดาวน์โหลด ppt ระบบ OP/PP Individual Data ปี 2557 สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google