งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ บาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE) สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการ ทำงานของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ บาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE) สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการ ทำงานของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ บาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE) สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการ ทำงานของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

2 หลักการและเหตุผล สภาพปัญหา ข้อมูลบุคลากรของสำนักงานที่ดิน จังหวัดลพบุรี มีความสำคัญต่อการ บริหารจัดการบุคลากรและเป็น ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อการบริหาร องค์กรของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันการ จัดเก็บข้อมูลบุคลากรยังเป็นรูปแบบ เอกสาร ทำให้ไม่สะดวก ล่าช้าเนื่องจาก ต้องค้นหา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน ภาครัฐถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่ม ประสิทธิภาพของงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

3 การแก้ไขและพัฒนา สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีจึงจัดทำ โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ บาร์โค้ด 2 มิติ (QR CODE ซึ่งย่อมาจาก Quick Response) โดยกำหนดให้ บุคลากรแต่ละคนมี QR CODE ทำให้ สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น และสอดคล้องต่อประเด็นยุทธศาสตร์กรม ที่ดินที่ 4 เรื่องการพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี และดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหาร บุคลากร 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล บุคลากร 3. สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและง่าย ต่อการค้นหา 4. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านบุคลากรของผู้บริหาร เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านบุคลากร จัดทำข้อมูลแต่ละคนใน รูปแบบ QR CODE ของบุคลากรใน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี และขยาย ผลสู่สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และ สำนักงานที่ดินอำเภอ โดยมีเป้าหมาย 150 คน

5 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. Download Application สำหรับอ่าน QR CODE ติดตั้งลงใน Smart Phone สำหรับระบบ ios ใช้ App ที่มีชื่อว่า “QR Reader” ดาวน์โหลดได้ที่ App Store สำหรับระบบ android ใช้ App ที่มีชื่อว่า “QR Droid” ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store

6 2. การสร้างคิวอาร์โค้ด การจัดทำ QR CODE โดยการสร้าง QR CODE ฟรี จากเว็บไซต์ tools.thaibizcenter.com/qrcode/

7 ใส่ข้อมูลบุคลากร เสร็จแล้วคลิกที่ “Get code”

8 จะปรากฏ QR CODE จากข้อมูลที่บันทึก

9 QR CODE ของแต่ละบุคคล นางสาวกิตติยา เมืองพรม นายวิบูลย์ รัตนโชติช่วง นางสาวเกศินี ทิพรัตน์

10 3. เปิด Application ที่ใช้สำหรับอ่าน QR CODE และ Scan QR CODE

11 4. ข้อมูลที่ได้สามารถส่งผ่านแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ได้ เช่น ไลน์ เฟสบุค และอีเมลล์

12 ตัวอย่างการส่งข้อมูลผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์

13 การกำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถเปิดเผย ต่อสาธารณะได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม จึง ควรจัดทำคำสั่งกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ และมอบข้อมูลให้ผู้บริหาร และเจ้าของข้อมูล ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหา ข้อมูลบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการ บริหารบุคลากรเป็นการแก้ไขปัญหาใน การจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก และ พัฒนาโดยนำเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

14 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบ บาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE) สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการ ทำงานของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google