งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE)
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกตัวแบบในการทำงานของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

2 หลักการและเหตุผล สภาพปัญหา
ข้อมูลบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการบุคลากรและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อการบริหารองค์กรของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรยังเป็นรูปแบบเอกสาร ทำให้ไม่สะดวก ล่าช้าเนื่องจากต้องค้นหา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

3 การแก้ไขและพัฒนา สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีจึงจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบบาร์โค้ด 2 มิติ (QR CODE ซึ่งย่อมาจาก Quick Response) โดยกำหนดให้บุคลากรแต่ละคนมี QR CODE ทำให้สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น และสอดคล้องต่อประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดินที่ 4 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

4 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 1. เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารบุคลากร
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร 3. สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและง่ายต่อการค้นหา 4. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านบุคลากรของผู้บริหาร เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านบุคลากร จัดทำข้อมูลแต่ละคนในรูปแบบ QR CODE ของบุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี และขยายผลสู่สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ โดยมีเป้าหมาย คน

5 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. Download Application สำหรับอ่าน QR CODE ติดตั้งลงใน Smart Phone สำหรับระบบ ios ใช้ App ที่มีชื่อว่า “QR Reader” ดาวน์โหลดได้ที่ App Store สำหรับระบบ android ใช้ App ที่มีชื่อว่า “QR Droid” ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store

6 2. การสร้างคิวอาร์โค้ด การจัดทำ QR CODE โดยการสร้าง QR CODE ฟรี
จากเว็บไซต์ tools.thaibizcenter.com/qrcode/

7 ใส่ข้อมูลบุคลากร เสร็จแล้วคลิกที่ “Get code”

8 จะปรากฏ QR CODE จากข้อมูลที่บันทึก

9 นางสาวกิตติยา เมืองพรม นายวิบูลย์ รัตนโชติช่วง นางสาวเกศินี ทิพรัตน์
QR CODE ของแต่ละบุคคล นางสาวกิตติยา เมืองพรม นายวิบูลย์ รัตนโชติช่วง นางสาวเกศินี ทิพรัตน์

10 3. เปิด Application ที่ใช้สำหรับอ่าน QR CODE และ Scan QR CODE

11 4. ข้อมูลที่ได้สามารถส่งผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ เช่น ไลน์ เฟสบุค และอีเมลล์

12 ตัวอย่างการส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

13 การกำกับดูแล และติดตามผล การจัดทำข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถเปิดเผย ต่อสาธารณะได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม จึงควรจัดทำคำสั่งกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมอบข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าของข้อมูล ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการบริหารบุคลากรเป็นการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมาก และพัฒนาโดยนำเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

14 จบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรในรูปแบบบาร์โค้ด ๒ มิติ (QR CODE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google