งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผู้ใช้บริการสู่การบริหารจัดการห้องสมุด From patron information to library management เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผู้ใช้บริการสู่การบริหารจัดการห้องสมุด From patron information to library management เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผู้ใช้บริการสู่การบริหารจัดการห้องสมุด From patron information to library management เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาใดผู้ใช้บริการเข้าใช้ บริการมากที่สุด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนิสิตกลุ่มใด จะทราบข้อมูลการเข้าใช้บริการต้องทำอย่างไร พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว

3 ออกแบบระบบ ขั้นตอนการ ทำงาน และ ฐานข้อมูล ศึกษาขั้นตอน ของการทำงาน ในระบบเดิม จาก ผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความ ต้องการใช้สถิติ ผู้ใช้บริการ การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ ขั้นตอนการพัฒนา

4 ทดสอบระบบ โดยใช้ข้อมูลที่ สมมุติขึ้น ใช้โปรแกรม ภาษา PHP MySQL, Editplus, Dreamweaver 8 พัฒนาระบบใน รูปแบบเว็บแอป พลิเคชันทำงาน ร่วมกับเครื่อง อ่านรหัส บาร์โค้ด การพัฒนาและทดสอบระบบ ขั้นตอนการพัฒนา

5 อุปกรณ์ที่ใช้งานต่อ 1 ห้องสมุด – เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด – เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับบันทึกข้อมูล การนำระบบไปใช้งาน

6 ส่วนของเจ้าหน้าที่นั่งตรวจผู้ใช้ก่อนเข้าใช้บริการ:- ตรวจสอบขั้นตอนการรับข้อมูลจาก ผู้ใช้บริการเข้าระบบ 3 กรณีคือ - การรับข้อมูลตามเหตุการณ์ปกติ - การรับข้อมูลในกรณีผู้ใช้บริการลืมบัตรสมาชิก - การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก การนำระบบไปใช้งาน

7

8

9 ส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล:- ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการในกรณีที่พบ ปัญหาและการสรุปสถิติของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด การนำระบบไปใช้งาน

10 สรุปผลที่ได้จากการใช้งาน  ทราบจำนวนผู้ใช้บริการต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อ ช่วงเวลา  ทราบจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นประเภทของผู้ใช้บริการ จำนวนต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อช่วงเวลา  ทราบจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นคณะและหน่วยงานของ ผู้ใช้บริการจำนวนต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อช่วงเวลา  การช้วยป้องปรามผู้ไม่หวังดีต่อผู้ใช้บริการ

11

12

13

14

15 ปัญหาที่พบ การโอนถ่ายข้อมูลผู้ใช้บริการจากระบบ INNOPAC เข้า สู่ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ยัง ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปัญหาระบบฐานข้อมูล MySQL โดยหากมีข้อมูลมาก จะทำให้การประมวลผลข้อมูลช้าลงในกรณีที่ต้องการ ดึงข้อมูลสรุปสถิติประเภทต่างๆ

16 ข้อเสนอแนะ ควรทำระบบคลังข้อมูลหรือเหมืองข้อมูลโดย เก็บข้อมูลแยกเป็นแต่ละปี และพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลหรือเหมืองข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ คาดการณ์พฤติกรรมการเข้า ใช้ห้องสมุด และใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารจาก ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบวิเคราะห์ข้อมูล

17


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผู้ใช้บริการสู่การบริหารจัดการห้องสมุด From patron information to library management เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google