งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล

2 โครงสร้างของข้อมูล

3 ระเบียน / เรคอร์ด (Records) รหัสสินค้าชื่อสินค้าราคา A301 เสื้อเชิร์ต 350 B502 กระเป๋า 400 C407 รองเท้า 250 1. 2. 3.

4 ระบบแฟ้มข้อมูล (File System) ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย พนักงาน สินค้า พนักงานขาย ลูกค้า

5 ตัวอย่าง 1.3 รหัสชื่อ - สกุลที่อยู่เงินเดือ น โทรศัพท์ E001 นายแพง พลเมืองดี 14/25 บางพลัด กทม. 10,000441- 0036 E002 นางสุดใจ แสนดี 108/44 ยานนาวา กทม. 15,000236- 0123 E003 น. ส. ดวงใจ แสน ประเสริฐ 99 บางซื่อ กทม. 8,000423- 5575 E004 นายเกษม สำราญ ใจ 12/77 ลาดกระบัง กทม. 25,000222- 4000 E005 นางกนกวรรณ เกิดสุข 130/88 บางแค กทม. 9,500441- 8523 พนักงาน รหัสชื่อ - สกุลโทรศัพท์ S001 น. ส. ดวงใจ แสน ประเสริฐ 424-5000 S002 นางกนกวรรณ เกิด สุข 441-8523 พนักงาน ขาย

6 ตัวอย่าง 1.4 พนักงาน พนักงาน ขาย รหัสชื่อ - สกุลที่อยู่เงินเดือนโทรศัพท์ E001 นายแพง พลเมือง ดี 14/25 บางพลัด กทม. 10,000441- 0036 E002 นางสุดใจ แสนดี 108/44 ยานนาวา กทม. 15,000236- 0123 E003 น. ส. ดวงพร แสน ประเสริฐ 99 บางซื่อ กทม. 8,000424- 5000 E004 นายเกษม สำราญ ใจ 12/77 ลาดกระบัง กทม. 25,000222- 4000 รหัสชื่อ - สกุลโทรศัพท์ S001 น. ส. ดวงใจ แสน ประเสริฐ 424-5000 S002 นางกนกวรรณ เกิด สุข 441-8523 S003 นายสมบูรณ์ ใจดี 424-8899

7 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย DBMS พนักงาน สินค้า พนักงาน ขาย ลูกค้า

8 ตัวอย่าง 1.5 รหัสชื่อ - สกุลที่อยู่เงินเดือนโทรศัพท์ E001 นายแพง พลเมือง ดี 14/25 บางพลัด กทม. 10,000441- 0036 E002 นางสุดใจ แสนดี 108/44 ยานนาวา กทม. 15,000236- 0123 E003 น. ส. ดวงใจ แสน ประเสริฐ 99 บางซื่อ กทม. 8,000423- 5575 E004 นายเกษม สำราญ ใจ 12/77 ลาดกระบัง กทม. 25,000222- 4000 E005 นางกนกวรรณ เกิดสุข 130/88 บางแค กทม. 9,500441- 8523 พนักงาน พนักงาน ขาย รหัสขายรหัส S001E003 S002E005

9 ตัวอย่าง 1.6 พนักงาน พนักงาน ขาย รหัสชื่อ - สกุลที่อยู่เงินเดือนโทรศัพท์ E001 นายแพง พลเมือง ดี 14/25 บางพลัด กทม. 10,000441-0036 E002 นางสุดใจ แสนดี 108/44 ยานนาวา กทม. 15,000236-0123 E003 น. ส. ดวงพร แสน ประเสริฐ 99 บางซื่อ กทม. 8,000423-5575 E004 นายเกษม สำราญ ใจ 12/77 ลาดกระบัง กทม. 25,000222-4000 E006 นายสมบูรณ์ ใจดี 11/22 พญาไท กทม. 8,000424-8899 รหัสขายรหัส S001E003 S003E006

10 ตัวอย่าง 1.7 พนักงาน การ ฝึกอบรม รหัสพนักงานชื่ออายุการศึกษาตำแหน่ง รหัสพนักงานวิชาที่อบรมสถานที่อบรมวันเดือนปีที่อบรมวันเดือนปีที่จบ

11 ตัวอย่าง 1.8 ประวัติผู้ป่วย ประวัติการ รักษา DBMS Computer

12 ตัวอย่าง 1.9 การจองห้องพัก DBMS Admission Cashier

13 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โปรแกรม ประยุกต์ DBMS ดิสก์ คอมพิวเ ตอร์ เครื่องพิ มพ์ เทป แม่เหล็ ก ผู้พัฒนา ฐานข้อมูล ผู้บริห าร พนักงา น

14 ระดับชั้นของข้อมูล ข้อมูล ผู้ใช้ ข้อมูล, โครงสร้าง, สิทธิ์ โปรแกรมเม อร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง แฟ้มข้อมูล ผู้จัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมเมอร์ระบบ การ จัดเก็บ ฮาร์ด แวร์

15 ฐานข้อมูลเครือข่าย (Network Data Model)

16 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) แฟ้มข้อมูลรายการสินค้าแฟ้มข้อมูลคลังสินค้า ชื่อคลังสินค้ารหัสสินค้าจำนวนชื่อคลังสินค้าจังหวัด STORE 1PT-150STORE 1 ปทุมธานี STORE 1PT-320STORE 2 สระบุรี STORE 2PT-2100STORE 3 อยุธยา STORE 2PT-130 แฟ้มข้อมูลสินค้าแฟ้มข้อมูลลูกค้า รหัสสินค้ารายละเอียดเลขประจำตัวลูกค้าชื่อลูกค้า PT-1 เครื่องพิมพ์ 3428SPINETICS PT-2 แผ่นดิสเก็ต 3430ORCHID PT-3 ตัวขับดิส 3491ELECTRONIC PT-4 จอภาพคอมพิวเตอร์ 5726MAGNO-THAI

17 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) แฟ้มข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า ชื่อคลังสินค้ารหัสสินค้าเลขประจำตัว ลูกค้า รหัสการสั่งจำนวน STORE 1PT-33428005210 STORE 2PT-2342800987 STORE 3PT-33430009815 STORE 3PT-4572600991

18 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) รายการสินค้าคลังสินค้า ชื่อคลังสินค้ารหัสสินค้าจำนวนชื่อคลังสินค้าจังหวัด STORE 1PT-150STORE 1 ปทุมธานี รายการสั่งซื้อสินค้า ชื่อคลังสินค้ารหัสสินค้าเลขประจำตัวลูกค้ารหัสการสั่งจำนวน STORE 1PT-33428005210 สินค้าลูกค้า รหัสสินค้ารายละเอียดเลขประจำตัวลูกค้าชื่อลูกค้า PT-1 เครื่องพิมพ์ 3428SPINETICS


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google