งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล. ความหมายของศัพท์ที่ใช้ บิต (Bit ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด ไบท์ (Byte ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล. ความหมายของศัพท์ที่ใช้ บิต (Bit ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด ไบท์ (Byte ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล

2 ความหมายของศัพท์ที่ใช้ บิต (Bit ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด ไบท์ (Byte ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิต มารวมกันเป็นตัวอักษร ฟิลด์ ( Field ) หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่ประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวอักษร เพื่อแทนความหมายของสิ่งหนึ่ง เช่น รหัส พนักงาน ชื่อ เป็นต้น เรคคอร์ด ( Record ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจาก การนำเอาฟิลด์หลาย ๆ ฟิลด์ มารวมกันเพื่อแสดง รายละเอียด ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรคคอร์ดหนึ่ง ๆ ของพนักงานประกอบด้วย ฟิลด์ ต่าง ๆ เช่น รหัสพนักงาน ชื่อ แผนก เงินเดือน เป็นต้น แฟ้มข้อมูล ( File ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการ นำเอาเรคคอร์ดหลาย ๆ เรคคอร์ดมารวมกัน

3 ความหมายของศัพท์ที่ใช้ เอนทิตี้ ( Entity ) หมายถึง ชื่อของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งอาจเกี่ยวกับคน สถานที่ สิ่งของ การ กระทำ ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ เช่น เอน ทิตี้พนักงาน สินค้า ลูกค้า การสั่งซื้อ เป็นต้น แอทริบิวต์ ( Attribute ) หมายถึง รายละเอียด ขอข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ๆ เช่น เอนทิตี้พ นักงาน ประกอบด้วย แอทริบิวต์รหัส พนักงาน ชื่อ ที่อยู่ หรือแอทริบิวต์ แผนก ประกอบด้วย แอทริบิวต์รหัส แผนก ชื่อ เป็นต้น ความสัมพันธ์ ( Relationship ) หมายถึง คำ กิริยาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสอง เอนทิตี้ เช่น เอนทิตี้พนักงาน และเอมทิตี้แผนก มี ความสัมพันธ์ในด้าน “ ทำงานสังกัดอยู่ ” นั่นคือ พนักงานแต่ละคนทำงานอยู่ในแผนกใดแผน หนึ่ง เป็นต้น

4 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

5 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลของเอนทิตี้หนึ่งว่า มี ความสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างมาก หรือข้อมูลกับ อีกเอนทิตี้หนึ่งในลักษณะที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง

6 ตัวอย่าง กำหนดให้ A มีสมาชิก entity 6 entity ตาม ความสัมพันธ์ (a1, a2, a3, a4,a5, a6) และ B มี entity 6 entity ตามความสัมพันธ์ ( b1, b2, b3, b4, b5 ) สมาชิกใน entity A ที่มี ความสัมพันธ์กับ entity B จะมี ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เท่านั้น เช่น กำหนดให้ entity นักศึกษามีความสัมพันธ์กับ entity อาจารย์แสดงว่า นักศึกษาหนึ่งคน จะต้องมี อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในทาง กลับกันก็คืออาจารย์ที่ปรึกษา หนึ่งคนจะต้องมีนักศึกษาได้ 1 คนซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง

7 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม เช่น นักศึกษากับ อาจารย์ที่ปรึกษา หมายความว่า entity ใน A มี ความสัมพันธ์ กับสมาชิก entity B แบบหนึ่ง ต่อกลุ่ม เช่น กำหนดให้ entity อาจารย์ที่ ปรึกษา มี ความสัมพันธ์กับ entity นักศึกษา แบบหนึ่ง ต่อกลุ่ม แสดงว่า อาจารย์ หนึ่งคน สามารถมี นักศึกษาในสังกัดได้มากกว่า หนึ่งคน แต่ นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ ปรึกษาได้เพียงหนึ่ง คนเท่านั้น

8 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม เช่นนักศึกษากับ วิชาที่ลงทะเบียนเรียน หมายความว่า สมาชิก ใน entily A มี ความสัมพันธ์กับสมาชิกใน entily B แบบ กลุ่มต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ entily นักศึกษา มี ความสัมพันธ์ กับ entily วิชาที่ ลงทะเบียน แบบกลุ่มต่อกลุ่ม แสดงว่านักศึกษาหนึ่งคน สามารถลงทะเบียน เรียนได้มากกว่า 1 วิชา และ ในทำนอง เดียวกัน วิชาหนึ่งวิชาสามารถมี นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้หลายคน

9 รูปแบบของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นการจัดเก็บข้อมูล ของเอนทิตี้ในรูปแบบ ของตาราง ที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือ เป็น แถว (Row) และเป็น คอลัมภ์ (Column) ในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างตาราง จะเชื่อมโยง โดยใช้แอททริบิวต์ที่มีอยู่ในทั้งสองตาราง เป็นตัว เชื่อมโยงข้อมูล กัน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้ จะเป็นรูปแบบที่ใช้ ในปัจจุบัน

10 2. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น เป็น โครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูล ลักษณะความสัมพันธ์แบบ พ่อ – ลูก รูปแบบของฐานข้อมูล

11 3. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย โครงสร้างของข่ายงานประกอบด้วยประเภท ของเรคคอร์ด และกลุ่ม ของข้อมูลของเรคคอร์ดนั้น ๆ เช่นเดียวกับ โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์และเชิงลำดับชั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเภทของเรคคอร์ดใน ฐานข้อมูล เรียกว่า Set Type ซึ่งสามารถ แสดงในแผนภูมิ ที่เรียกว่า Bachman diagram อันมี องค์ประกอบดังนี้ 1. ชื่อของ Set Type 2. ชื่อของประเภทของเรคคอร์ดหลัก 3. ชื่อของเรคคอร์ดที่เป็นสมาชิก รูปแบบของฐานข้อมูล

12 ใบงานบทที่ 2 1. อธิบายความหมายของศัพท์ที่ใช้ใน ฐานข้อมูลดังนี้ บิตไบต์ ฟิลด์ เรคคอร์ด แฟ้มข้อมูล 2. อธิบายความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 3. อธิบายความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 4. อธิบายความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล. ความหมายของศัพท์ที่ใช้ บิต (Bit ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด ไบท์ (Byte ) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google