งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 1 Database System บทที่ 2 ระบบ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 1 Database System บทที่ 2 ระบบ ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 1 Database System บทที่ 2 ระบบ ฐานข้อมูล

3 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 2 The Hierarchy of Data

4 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 3 ระบบการประมวลผล • ระบบประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบเดิม (Traditional File Processing System) • ระบบฐานข้อมูล (Database System)

5 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 4 Traditional File Processing System Traditional File Processing System

6 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 5 –What is database? Database is the container for a collection of computerized data files Database System Database System

7 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 6 Database System Database System

8 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 7 ข้อดีของฐานข้อมูล •Minimal Redundancy •Consistency of Data •Integration of Data •Data Sharing •Ease of Application Development •Uniform Security Privacy and Integrity Controls

9 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 8 ข้อเสียของฐานข้อมูล •Complexity •High Cost •High Risk

10 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 9 องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมฐานข้อมูล 1. กลุ่มผู้ใช้ (User Group) - End Users - Database Designer - Application Programmer - Data Administrator (DA)

11 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 10 2. Database Administrator (DBA) มีหน้าที่ - วางแผนฐานข้อมูล (Planning the Database) - พัฒนาฐานข้อมูล (Developing the Database) 3. Database Management System (DBMS) 4. Computer-assisted Software Engineering Tools (CASE Tools) องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมฐานข้อมูล ( ต่อ )

12 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 11 แบบจำลองฐานข้อมูล (Database Models) คือ การจัดกลุ่มของโครงสร้างทางแนวคิด ที่ใช้เป็นตัวแทนโครงสร้างข้อมูลและ ความสัมพันธ์ข้อมูลในฐานข้อมูล แบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น • แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) • แบบจำลองเชิงลดหลั่น (Hierarchical Database Model) • แบบจำลองเชิงโครงข่าย (Network Database Model)

13 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 12 แบบจำลองเชิงลดหลั่น (Hierarchical Database Model) • แสดงด้วยผังต้นไม้ที่มองจากบนลงล่าง (Upside-down) • มีองค์ประกอบคือ Segment หรือ Node •Segment บนสุด เรียกว่า Root •Segment ที่อยู่ลำดับสูงกว่า Segment อื่น ๆ เรียกว่า Parent •Segment ที่อยู่ลำดับต่ำกว่า Segment อื่น ๆ เรียกว่า Children •Segment ที่เป็น Parent มีลูกได้หลาย Segment •Segment ที่เป็น Children มีแม่ได้เพียง 1

14 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 13 Hierarchical Database Model

15 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 14 คุณบุษราคุณระวีวรรณ A01A10A07A14 ScannerComputerPrinterNotebook 5275 รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ปริมาณ โครงสร้างข้อมูลแบบ Hierarchical

16 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 15 แบบจำลองเชิงโครงข่าย (Network Database Model) •Set = ความสัมพันธ์ • แต่ละ Set ประกอบด้วย อย่างน้อย 2 Record คือ Owner (Parent) และ Member (Child) •1 Owner มีได้หลาย ๆ Member •1 Member มีได้หลาย ๆ Owner

17 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 16 Network Database Model

18 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 17 คุณบุษราคุณระวีวรรณ A01A10A07 ScannerComputerPrinter 527 รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ปริมาณ โครงสร้างข้อมูลแบบ Network

19 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 18 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ คือ แถว (Row) และ คอลัมน์ (Column) • ข้อมูลในแต่ละ แถว เรียกว่า Tuple • ข้อมูลในแต่ละ คอลัมน์ เรียกว่า Attribute • ตารางที่ใช้เก็บข้อมูล เรียกว่า Relation • ใช้ Attribute เป็นตัวเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง Relation

20 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 19

21 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 20 •A DBMS is a program or collection of programs whose function is to manage a database on behalf of the people who use it. Database Management System (DBMS)

22 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 21 DBMS Database รูปแบบการนำฐานข้อมูลมาใช้ แทนแฟ้มข้อมูล ฝ่ายบุคคล ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลคลังสินค้า แฟ้มพนักงานขาย แฟ้มลูกค้า

23 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 22 โครงสร้างการทำงานของ DBMS Database DBMS DBA Applications User

24 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 23 Selecting a Database Management System •Database Size •Number of Concurrent Users •Performance •Integration •Features •The Vendor

25 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 24 ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database) 1. ฐานข้อมูลแบบรวม ศูนย์กลาง (Centralized Database) 2. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)

26 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 25 ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง (Centralized Database)

27 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 26 1. ฐานข้อมูลบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer Database)

28 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 27 2. ฐานข้อมูลบนเครื่อง คอมพิวเตอร์รวมศูนย์ (Central Computer Database)

29 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 28 3. ฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายแม่ ข่าย (Client/Server Database)

30 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 29 ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)

31 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 30 1. ฐานข้อมูลลักษณะเทียบเคียง (Homogeneous Database)

32 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 31 2. ฐานข้อมูลลักษณะต่าง (Heterogeneous Database)

33 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 32 Applied for Database •Web Database •Data Warehouse •Data Mining

34 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 33 Web Database หลักการ • สร้างฐานข้อมูลไว้ที่ Server ที่ให้บริการ • ใช้ภาษาในการเขียน Web Database เช่น ASP,PHP,CGI 1 4 32

35 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 34 Data Warehouse( คลังข้อมูล ) • คลังข้อมูลคือที่เก็บข้อมูลของ องค์การที่ได้รับการออกแบบเพื่อ ช่วยการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในทางปฏิบัติ

36 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 35 ตัวอย่าง Data Warehouse

37 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 36 ตัวอย่างการใช้งาน Data Warehouse • การเปรียบเทียบยอดขายระหว่าง ช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงการ ทำพยากรณ์ยอดขายในอดีต (Forecasting) • การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด • การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน กำไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ

38 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 37 Data Mining(เหมืองข้อมูล) • บางครั้งเรียกว่า การค้นพบองค์ความรู้ (Knowledge Discovery) • เป็นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเชิงวัตถุ ชั้นสูง • เหมาะกับข้อมูลที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ • วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับอธิบายข้อมูลในอดีต และคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต

39 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 38 ลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ สามารถทำ Data Mining • ข้อมูลขนาดใหญ่ เกินกว่าจะ พิจารณาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ • ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง • ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ช่วงเวลาที่ทำการ Mining • ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน

40 A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 39 ทำไมจึงต้องมี Data Mining • ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากเก็บ ไว้เฉย ๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นจึง ต้องมีการสกัดสารสนเทศไปใช้ • อดีตเราใช้คนเป็นผู้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลซึ่งผู้สืบค้นจะทำการสร้าง เงื่อนไข • ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลเดียวอาจไม่ให้ความรู้ เพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt A.Bootsara Prakobtham BC424 Information Technology 1 Database System บทที่ 2 ระบบ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google