งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ระบบฐานข้อมูล Database System BC424 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ระบบฐานข้อมูล Database System BC424 Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ระบบฐานข้อมูล Database System BC424 Information Technology

2 The Hierarchy of Data BC424 Information Technology

3 ระบบประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบเดิม(Traditional File Processing System)
ระบบการประมวลผล ระบบประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบเดิม(Traditional File Processing System) ระบบฐานข้อมูล (Database System) BC424 Information Technology

4 Traditional File Processing System
BC424 Information Technology

5 Database System What is database?
Database is the container for a collection of computerized data files BC424 Information Technology

6 Database System BC424 Information Technology

7 Ease of Application Development
ข้อดีของฐานข้อมูล Minimal Redundancy Consistency of Data Integration of Data Data Sharing Ease of Application Development Uniform Security Privacy and Integrity Controls BC424 Information Technology

8 ข้อเสียของฐานข้อมูล Complexity High Cost High Risk
BC424 Information Technology

9 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมฐานข้อมูล
1. กลุ่มผู้ใช้ (User Group) - End Users - Database Designer - Application Programmer - Data Administrator (DA) BC424 Information Technology

10 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมฐานข้อมูล (ต่อ)
2. Database Administrator (DBA) มีหน้าที่ - วางแผนฐานข้อมูล (Planning the Database) - พัฒนาฐานข้อมูล (Developing the Database) 3. Database Management System (DBMS) 4. Computer-assisted Software Engineering Tools (CASE Tools) BC424 Information Technology

11 แบบจำลองฐานข้อมูล (Database Models)
คือ การจัดกลุ่มของโครงสร้างทางแนวคิดที่ใช้เป็นตัวแทนโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ข้อมูลในฐานข้อมูล แบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) แบบจำลองเชิงลดหลั่น (Hierarchical Database Model) แบบจำลองเชิงโครงข่าย (Network Database Model) BC424 Information Technology

12 แบบจำลองเชิงลดหลั่น (Hierarchical Database Model)
แสดงด้วยผังต้นไม้ที่มองจากบนลงล่าง (Upside-down) มีองค์ประกอบคือ Segment หรือ Node Segment บนสุด เรียกว่า Root Segment ที่อยู่ลำดับสูงกว่า Segment อื่น ๆ เรียกว่า Parent Segment ที่อยู่ลำดับต่ำกว่า Segment อื่น ๆ เรียกว่า Children Segment ที่เป็น Parent มีลูกได้หลาย Segment Segment ที่เป็น Children มีแม่ได้เพียง 1 BC424 Information Technology

13 Hierarchical Database Model
BC424 Information Technology

14 โครงสร้างข้อมูลแบบ Hierarchical
คุณบุษรา คุณระวีวรรณ A01 A10 A07 A14 รหัสสินค้า Scanner Computer Printer Notebook ชื่อสินค้า 5 2 7 5 ปริมาณ โครงสร้างข้อมูลแบบ Hierarchical BC424 Information Technology

15 แบบจำลองเชิงโครงข่าย (Network Database Model)
Set = ความสัมพันธ์ แต่ละ Set ประกอบด้วย อย่างน้อย 2 Record คือ Owner (Parent) และ Member (Child) 1 Owner มีได้หลาย ๆ Member 1 Member มีได้หลาย ๆ Owner BC424 Information Technology

16 Network Database Model
BC424 Information Technology

17 โครงสร้างข้อมูลแบบ Network
คุณบุษรา คุณระวีวรรณ A01 A10 A07 รหัสสินค้า Scanner Computer Printer ชื่อสินค้า 5 2 7 ปริมาณ โครงสร้างข้อมูลแบบ Network BC424 Information Technology

18 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง 2 มิติ คือ แถว(Row) และ คอลัมน์ (Column) ข้อมูลในแต่ละ แถว เรียกว่า Tuple ข้อมูลในแต่ละ คอลัมน์ เรียกว่า Attribute ตารางที่ใช้เก็บข้อมูล เรียกว่า Relation ใช้ Attribute เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Relation BC424 Information Technology

19 BC424 Information Technology

20 Database Management System (DBMS)
A DBMS is a program or collection of programs whose function is to manage a database on behalf of the people who use it. BC424 Information Technology

21 รูปแบบการนำฐานข้อมูลมาใช้แทนแฟ้มข้อมูล
ฝ่ายบุคคล Database DBMS แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลคลังสินค้า แฟ้มพนักงานขาย แฟ้มลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด BC424 Information Technology

22 โครงสร้างการทำงานของ DBMS
DBA Database DBMS User Applications BC424 Information Technology

23 Selecting a Database Management System
Database Size Number of Concurrent Users Performance Integration Features The Vendor BC424 Information Technology

24 ชนิดของฐานข้อมูล (Type of Database)
1. ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง (Centralized Database) 2. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) BC424 Information Technology

25 ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์กลาง (Centralized Database)
BC424 Information Technology

26 1.ฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer Database)
BC424 Information Technology

27 2.ฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์รวมศูนย์ (Central Computer Database)
BC424 Information Technology

28 3. ฐานข้อมูลบนเครื่องลูกข่ายแม่ข่าย (Client/Server Database)
BC424 Information Technology

29 ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)
BC424 Information Technology

30 1. ฐานข้อมูลลักษณะเทียบเคียง (Homogeneous Database)
BC424 Information Technology

31 2.ฐานข้อมูลลักษณะต่าง (Heterogeneous Database)
BC424 Information Technology

32 Applied for Database Web Database Data Warehouse Data Mining
BC424 Information Technology

33 Web Database หลักการ สร้างฐานข้อมูลไว้ที่ Server ที่ให้บริการ
ใช้ภาษาในการเขียน Web Database เช่น ASP,PHP,CGI Server 1 Client 4 2 3 BC424 Information Technology

34 Data Warehouse(คลังข้อมูล)
คลังข้อมูลคือที่เก็บข้อมูลขององค์การที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในทางปฏิบัติ BC424 Information Technology

35 ตัวอย่าง Data Warehouse
BC424 Information Technology

36 ตัวอย่างการใช้งาน Data Warehouse
การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบันไปจนถึงการทำพยากรณ์ยอดขายในอดีต (Forecasting) การหายอดขายสูงสุดหรือต่ำสุด การเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุน กำไร ในรูปแบบตารางรายงาน หรือรายงาน กราฟ BC424 Information Technology

37 Data Mining(เหมืองข้อมูล)
บางครั้งเรียกว่า การค้นพบองค์ความรู้ (Knowledge Discovery) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเชิงวัตถุชั้นสูง เหมาะกับข้อมูลที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับอธิบายข้อมูลในอดีต และคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต BC424 Information Technology

38 ลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่สามารถทำ Data Mining
ข้อมูลขนาดใหญ่ เกินกว่าจะพิจารณาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ทำการ Mining ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน BC424 Information Technology

39 ทำไมจึงต้องมี Data Mining
ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหากเก็บไว้เฉย ๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นจึงต้องมีการสกัดสารสนเทศไปใช้ อดีตเราใช้คนเป็นผู้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลซึ่งผู้สืบค้นจะทำการสร้างเงื่อนไข ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวอาจไม่ให้ความรู้เพียงพอ BC424 Information Technology


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ระบบฐานข้อมูล Database System BC424 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google