งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. หลักปฏิบัติในการออกแบบ ฐานข้อมูล ควรมีตัวอย่างข้อมูล ต้องพิจารณาว่าต้องเก็บ Attribute ใดบ้าง พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลนั้นๆเป็น Search.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. หลักปฏิบัติในการออกแบบ ฐานข้อมูล ควรมีตัวอย่างข้อมูล ต้องพิจารณาว่าต้องเก็บ Attribute ใดบ้าง พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลนั้นๆเป็น Search."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 หลักปฏิบัติในการออกแบบ ฐานข้อมูล ควรมีตัวอย่างข้อมูล ต้องพิจารณาว่าต้องเก็บ Attribute ใดบ้าง พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลนั้นๆเป็น Search Key หรือไม่ Key หมายรวมไปถึง PK, FK หรือ Search Key ควรรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อมูลมักศึกษาได้จาก รายงานต่างๆที่เป็น Output ของระบบ 2

3 ตัวอย่าง ข้อมูลที่อยู่ : 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี 22170 จะแยกเก็บเป็น เลขที่ / หมู่ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ หรือ Address1 : เลขที่ 57 หมู่ 1 Address2 : ตำบลโขมง อำเภอท่า ใหม่ Address3 : จ. จันทบุรี 22170 3

4 หลักปฏิบัติในการออกแบบ ฐานข้อมูล -2 ข้อมูลไม่มีลำดับ ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ออกแบบจะต้อง เป็น Filed หรือ ค่าใน Filed ระวังเรื่องค่า 0 / Space / Null อาจมี error ในการประมวลผล 4

5 ตัวอย่างข้อมูล : ข้อมูล การขาย จำนวนขายแยกตามขนาด สินค้า (sale) เลขที่ การขาย (sale_no ) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S0014 S002222 S003 3 S004 1 5

6 โครงสร้างข้อมูลที่ไม่เหมาะสม มีผลกับคำสั่ง SQL และการ ประมวลผล Select sum(bg), sum(md), sum(sm) from sale ; หากมีการคำนวณ มูลค่าการขายจะ ทำได้อย่างไร ? จำนวนขายแยก ตามขนาดสินค้า (sale) เลขที่การ ขาย (sale_no ) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S0014 S002222 S003 3 S004 1 6

7 ตัวอย่าง โครงสร้าง และ ข้อมูลที่ ไม่เหมาะสม จำนวนขายแยกตาม ขนาดสินค้า (sale) เลขที่ การ ขาย (sale_ no) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S001 4 ขวด S002 2 ขวด S003 3 ขวด S004 1 ขวด - Filed bg, md, sm ควรมีประเภทเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษร ? - หากเป็นตัวเลขจะ คำนวณได้ 7

8 การเก็บค่าที่เกิดจากการคำนวณ ไม่เก็บค่าที่เกิดจากการคำนวณ เช่น อายุ แต่เก็บค่าที่ใช้ในการคำนวณ คือ วันเกิดแทน 8

9 พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง ตามวันเวลาที่เปลี่ยนไป เช่น ปีการศึกษา ปีงบประมาณ จะมี ช่วงเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด จะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้อยู่ช่วงเวลาใด ต้องตระหนักถึงข้อมูลที่มีการ เปลี่ยนแปลงตามเวลา 9

10 พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลง ตาม สถานะที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบจะมี Action ต่างๆ ต่อสถานะของ ข้อมูลที่เปลี่ยนไป การออกแบบต้องพิจารณาจาก Process ควรมีนิยามที่ชัดเจนสำหรับการ เปลี่ยนแปลง ของแต่ละสถานะ เช่น สั่งซื้อ  ชำระเงิน  จัดส่งสินค้า หรือ สั่งซื้อ  ยกเลิกโดยลูกค้า หรือ สั่งซื้อ  ยกเลิกจากเจ้าของร้าน ( ก่อน ชำระเงิน ) 10

11 ประเภทของตารางในการเก็บ ข้อมูล – ตารางหลัก ตารางหลัก (Master Table) เป็นข้อมูลหลักของระบบ หากไม่มี ข้อมูลชุดนี้ระบบไม่สามารถทำงานได้ มักเป็นตารางที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นเพียงบาง Field แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการบันทึกหลักฐาน เช่น ตารางข้อมูลนิสิต ข้อมูลสินค้า 11

12 ประเภทของตารางในการเก็บ ข้อมูล – ตาราง Transaction เป็นตารางที่ทำหน้าที่บันทึกการทำงาน ที่เกิดขึ้น การทำงานนั้นๆ จะมีผลต่อข้อมูลหลัก เป็นตารางที่มักต้องมีข้อมูลสถานะมา เสริมการทำงาน ( ซึ่งต้องสำรวจจาก การทำงาน ไม่ได้ดูจากข้อมูล เพียง อย่างเดียว ) 12

13 ประเภทของตารางในการเก็บ ข้อมูล – ตาราง Set Up เป็นตารางที่คล้ายกับตาราง master มีจำนวนข้อมูลไม่มาก มีเพื่อช่วยในการงาน หากไม่มีจะทำ ให้ทำงานไม่สะดวกเท่า 13

14 Homework ทำการออกแบบฐานข้อมูลตามตัวอย่าง ข้อมูลในแฟ้ม Clothes.zip 14


ดาวน์โหลด ppt วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. หลักปฏิบัติในการออกแบบ ฐานข้อมูล ควรมีตัวอย่างข้อมูล ต้องพิจารณาว่าต้องเก็บ Attribute ใดบ้าง พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลนั้นๆเป็น Search.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google