งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tips : หลักการในการออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tips : หลักการในการออกแบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tips : หลักการในการออกแบบฐานข้อมูล
วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 หลักปฏิบัติในการออกแบบฐานข้อมูล
ควรมีตัวอย่างข้อมูล ต้องพิจารณาว่าต้องเก็บ Attribute ใดบ้าง พิจารณาว่าต้องใช้ข้อมูลนั้นๆเป็น Search Key หรือไม่ Key หมายรวมไปถึง PK , FK หรือ Search Key ควรรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างข้อมูลมักศึกษาได้จาก รายงานต่างๆที่เป็น Output ของระบบ

3 ตัวอย่าง ข้อมูลที่อยู่ : 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
ข้อมูลที่อยู่ : 57 หมู่ 1 ตำบลโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 จะแยกเก็บเป็น เลขที่ / หมู่ / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ หรือ Address1 : เลขที่ 57 หมู่ 1 Address2 : ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ Address3 : จ.จันทบุรี

4 หลักปฏิบัติในการออกแบบฐานข้อมูล -2
ข้อมูลไม่มีลำดับ ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ออกแบบจะต้องเป็น Filed หรือ ค่าใน Filed ระวังเรื่องค่า 0 / Space / Null อาจมี error ในการประมวลผล

5 ตัวอย่างข้อมูล : ข้อมูล การขาย
จำนวนขายแยกตามขนาดสินค้า (sale) เลขที่การขาย (sale_no) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S001 4 S002 2 S003 3 S004 1

6 โครงสร้างข้อมูลที่ไม่เหมาะสม มีผลกับคำสั่ง SQL และการประมวลผล
Select sum(bg), sum(md), sum(sm) from sale ; หากมีการคำนวณมูลค่าการขายจะทำได้อย่างไร? จำนวนขายแยกตามขนาดสินค้า (sale) เลขที่การขาย (sale_no) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S001 4 S002 2 S003 3 S004 1

7 ตัวอย่าง โครงสร้าง และ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
จำนวนขายแยกตามขนาดสินค้า (sale) เลขที่การขาย (sale_no) ใหญ่ (bg) กลาง (md) เล็ก (sm) S001 4 ขวด S002 2 ขวด S003 3 ขวด S004 1 ขวด Filed bg , md , sm ควรมีประเภทเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษร? หากเป็นตัวเลขจะคำนวณได้

8 การเก็บค่าที่เกิดจากการคำนวณ
ไม่เก็บค่าที่เกิดจากการคำนวณ เช่น อายุ แต่เก็บค่าที่ใช้ในการคำนวณ คือวันเกิดแทน

9 พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลาที่เปลี่ยนไป
พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลาที่เปลี่ยนไป เช่น ปีการศึกษา ปีงบประมาณ จะมีช่วงเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด จะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้อยู่ช่วงเวลาใด ต้องตระหนักถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

10 พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตาม สถานะที่เปลี่ยนแปลงไป
พิจารณาถึงการที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ตาม สถานะที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบจะมี Action ต่างๆ ต่อสถานะของข้อมูลที่เปลี่ยนไป การออกแบบต้องพิจารณาจาก Process ควรมีนิยามที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลง ของแต่ละสถานะ เช่น สั่งซื้อชำระเงินจัดส่งสินค้า หรือ สั่งซื้อยกเลิกโดยลูกค้า หรือ สั่งซื้อยกเลิกจากเจ้าของร้าน (ก่อนชำระเงิน)

11 ประเภทของตารางในการเก็บข้อมูล – ตารางหลัก
ตารางหลัก (Master Table) เป็นข้อมูลหลักของระบบ หากไม่มีข้อมูลชุดนี้ระบบไม่สามารถทำงานได้ มักเป็นตารางที่มีข้อมูลจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นเพียงบาง Field แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการบันทึกหลักฐาน เช่น ตารางข้อมูลนิสิต ข้อมูลสินค้า

12 ประเภทของตารางในการเก็บข้อมูล – ตาราง Transaction
เป็นตารางที่ทำหน้าที่บันทึกการทำงานที่เกิดขึ้น การทำงานนั้นๆ จะมีผลต่อข้อมูลหลัก เป็นตารางที่มักต้องมีข้อมูลสถานะมาเสริมการทำงาน (ซึ่งต้องสำรวจจากการทำงาน ไม่ได้ดูจากข้อมูล เพียงอย่างเดียว)

13 ประเภทของตารางในการเก็บข้อมูล – ตาราง Set Up
เป็นตารางที่คล้ายกับตาราง master มีจำนวนข้อมูลไม่มาก มีเพื่อช่วยในการงาน หากไม่มีจะทำให้ทำงานไม่สะดวกเท่า

14 Homework ทำการออกแบบฐานข้อมูลตามตัวอย่างข้อมูลในแฟ้ม Clothes.zip


ดาวน์โหลด ppt Tips : หลักการในการออกแบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google