งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาจัดการข้อมูลพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4. 4.1 แฟ้มข้อมูล • แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เกิดจากการนำเอาเรคอร์ด ของข้อมูลหลายๆเรคอร์ดมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาจัดการข้อมูลพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4. 4.1 แฟ้มข้อมูล • แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เกิดจากการนำเอาเรคอร์ด ของข้อมูลหลายๆเรคอร์ดมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาจัดการข้อมูลพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4

2 4.1 แฟ้มข้อมูล • แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เกิดจากการนำเอาเรคอร์ด ของข้อมูลหลายๆเรคอร์ดมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา โดยนำข้อมูลของ นักศึกษาหลายๆคนมารวมกัน เป็นต้น • แฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ • 1. แฟ้มข้อมูลแบบลำดับ • 2. แฟ้มข้อมูลแบสุ่ม • 3. แฟ้มข้อมูลแบบลำดับดรรชนี

3 แฟ้มข้อมูลแบบลำดับ • เป็นแฟ้มข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไข ข้อมูลบ่อย โดยการเก็บจะเรียงกันไปตั้งแต่เร คอร์ดแรกจนถึงเรคอร์ดสุดท้าย การอ่านข้อมูล ใดๆจะต้องอ่านจากเรคอร์ดแรกก่อนจนไปถึงเร คอร์ดที่ต้องการ

4 แฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม • เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถเข้าถึงเรคอร์ดของ ข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องเป็นไปตามลำดับ ที่เรคอร์ดเรียงกันอยู่ ซึ่งมีความรวดเร็วกว่า แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับ

5 แฟ้มข้อมูลแบบลำดับดรรชนี • เป็นการนำเอาสองความสามารถของแฟ้มข้อมูล ก่อนหน้าที่มารวมกัน โดยเรคอร์ดของข้อมูลจะ ถูกเก็บแบบเรียงลำดับไว้ในหน่วยความจำที่เก็บ ข้อมูล และมีแฟ้มอีก 1 แฟ้มไว้สำหรับเก็บ ตำแหน่งของข้อมูล หาต้องการค้นหาข้อมูลก็จะ หาได้จากแฟ้มข้อมูลนั้นทำให้ค้นหาข้อมูลได้ รวดเร็ว

6 4.2 ความรู้เบื้องต้นด้านฐานข้อมูล • เอนทิตี้ (Entity) เป็นคำที่ใช้อ้างอิงถึงสถานที่ สิ่งของ เช่น นักเรียน ลูกค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ( ชื่อ ตารางเก็บข้อมูล ) • แอทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงถึง ลักษณะของเอนทิตี้ เข่น แอทริบิวต์ของเอนทิตี้ นักศึกษาประกอบไปด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต • ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ ของเอนทิตี้ต่างๆในระบบเช่นในระบบการ ลงทะเบียนจะประกอบด้วยเอนทิตี้นักเรียนและ เอนทิตี้ใบลงทะเบียน

7 4.3 การประมวลผล • การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) เป็นการประมวลผลโดยรวมทุกรายการแล้ว ประมวลผลครั้งเดียว โดยจะเก็บสะสมเอาไว้แล้ว ค่อยประมวลผลพร้อมกัน • การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) เป็นการทำงานที่ทำทันทีไม่รีรอเมื่อ มีข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทำงานทีละรายการที่เกิด ขึ้นกับระบบเช่น การจองตั๋วเครื่องบิน ระบบฝาก เงิน ตู้ ATM

8 4.4 ระบบฐานข้อมูล • ในองค์การที่มีหลายฝ่ายงาน ก็จะต้องมีข้อมูล หลายๆอย่างรวมกันอยู่ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เป็น ฐานข้อมูลกลาง เรียกว่าระบบฐานข้อมูล • นอกจากนั้นยังมีการรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆหลายๆแหล่งเข้าด้วยกัน โดยนำข้อมูล ต่างๆมาปรับเป็นมาตรฐานเดียวกันเรียกว่า คลังข้อมูล Data Warehouse • การนำข้อมูลต่างๆมาค้นหาข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์กันนำไปใช้ประโยนช์ได้อย่าง สมบูรณ์จะต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า Data mining

9 4.5 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ • E-Commerce เป็นการทำการค้าผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หากแบ่งตามลักษณะการ ดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. แบบธุรกิจกับผู้บริโภค B2C ( ร้านค้ากับลูกค้า ) 2. แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค C2C ( ลูกค้ากับ ลูกค้า ) 3. แบบธุรกิจกับธุรกิจ B2B ( ร้านค้ากับร้านค้า )


ดาวน์โหลด ppt กาจัดการข้อมูลพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4. 4.1 แฟ้มข้อมูล • แฟ้มข้อมูลหรือไฟล์ เกิดจากการนำเอาเรคอร์ด ของข้อมูลหลายๆเรคอร์ดมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google