งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ. » การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสาร เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ. » การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสาร เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ

2 » การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสาร เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผล สำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ » การนำเสนอ คือ การถ่ายทอดเนื้อหา สาระ ที่ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูด กับ การแสดงข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อ และอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

3 การพูด (Speech) หมายถึง การสื่อสาร ความหมายระหว่างมนุษย์โดยใช้เสียง ภาษา แววตา สีหน้า ท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความคิด จากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เข้าใจกัน

4 1. การพูดเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้ ง่ายกว่าการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ 2. การพูดช่วยสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อกัน 3. การพูดเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสำเร็จใน ชีวิต 4. การพูดเป็นเครื่องมือในการปลอบประโลมใจได้ 5. การพูดช่วยในการถ่ายทอดความรู้ 6. การพูดช่วยในการเผยแพร่ศาสนา

5 » สุนทรภู่ได้กล่าวถึงการพูดไว้ว่า “ เป็นมนุษย์ สุดนิยม ที่ลมปาก จะได้ยาก โหยหิว เพราะชิวหา แม้นพูดดี มีคน เขาเมตตา จะพูดจา จงพิเคราะห์ ให้เหมาะ ความ ”

6 1. ทุกคนพูดได้แต่อาจพูดดีไม่เท่ากัน 2. นักพูดที่ดีไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์เสมอ ไป 3. การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือมี หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและมีการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ถ้อยคำ ต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้คนคล้อยตาม 4. การพูดสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

7 1 แบ่งตามวิธีการพูด ได้แก่ 1.1 การพูดโดยฉับพลันหรือกะทันหัน 1.2 การพูดโดยการเตรียมล่วงหน้า 1.3 การพูดโดยการเตรียมการล่วงหน้า 1.4 การพูดโดยวิธีท่องจำ

8 2. แบ่งตามจำนวนผู้ฟัง 2.1 การพูดรายบุคคล 2.2 การพูดในที่ชุมชน

9 1. เนื้อหาสาระดี น่าสนใจ มีข้อมูลที่ถูกต้อง 2. มีวาทศิลป์ คือ มีความสามารถในการ แสดงออก การสร้างความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ ความพอใจ ความเข้าใจให้ เกิดขึ้น 3. มีบุคลิกภาพที่ดี 4. มีความจริงใจต่อผู้ฟัง

10 » 1. พูดยาว ยืดยาด เยิ่นเย้อ เกินเวลาที่ กำหนด » 2. พูดสั้นไป ขาดสาระสำคัญ » 3. พูดไม่ชวนฟัง » 4. พูดไม่รู้เรื่อง

11 1. ก่อนพูด 2. ขณะพูด 3. หลังการพูด

12 1. วิเคราะห์ผู้ฟังและกาลเทศะ 1.1 ผู้ฟังคือใคร 1.2 สถานที่ 1.3 เวลา 1.4 โอกาส 2. การเลือกเรื่องที่จะพูด 2.1 เรื่องที่ตนเองและผู้ฟังสนใจ 2.2 เรื่องที่มีน้ำหนัก มีข้อเท็จจริง เหตุผล มี จุดหมายที่แน่นอน 3. การเตรียมเรื่อง

13 1. การแต่งกาย ควรให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และไม่ มากเกินไปจนดึงดูดเนื้อหาสาระ 2. การใช้กริยาท่าทางประกอบการพูด ช่วยเสริม ความหมายของถ้อยคำ, เรียกร้องความสนใจ 2.1 การแสดงสีหน้าและการใช้สายตา ต้อง กวาดตามองผู้ฟังให้ทั่วถึง เป็นธรรมชาติ ให้สอดคล้อง กับเรื่องที่บรรยาย 2.2 การยืน ต้องทรงตัวให้ดี ไม่พักเข่า ไม่โยก ตัว 2.3 การนั่งพูด ต้องนั่งให้เรียบร้อย สุภาพ 2.4 การเดิน ผู้พูดสามารถเดินเคลื่อนที่ได้ แต่ ควรทำเพื่อเน้นย้ำ เช่น ก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อ ประกอบการเน้น ถอยไปข้างหลังเพื่อประกอบ คำอธิบาย 2.5 การใช้มือแสดงท่าทาง อาจใช้เพื่อเสริม ความชัดเจนในเรื่องจำนวน ขนาด รูปร่าง หรือทิศทาง

14 3. การใช้เสียง 3.1 ระดับเสียง ต้องไม่ดังหรือค่อยเกินไป 3.2 ระดับความเร็ว ต้องให้สอดคล้องกับ เนื้อเรื่อง ที่บรรยาย ไม่เร็วหรือช้าไป 3.3 การเน้นนำหนัก ต้องเน้นหนัก – เบา เพื่อสร้างความน่าสนใจ 3.4 การผ่อนลมหายใจ ต้องไม่ทำให้คนฟัง รู้สึกรำคาญ

15 4. การใช้ภาษา 4.1 เลือกคำที่เหมาะสม กับ เนื้อเรื่อง บุคคล โอกาส สถานที่ 4.2 ภาษาที่ใช้ต้องเข้าใจได้ง่าย 4.3 ใช้สรรพนามที่ทำให้ผู้พูดกับผู้ฟังรู้สึก เป็นกันเอง 4.4 ใช้คำที่สร้างอารมณ์ร่วม และสร้างภาพ 4.5 ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย 4.6 หลีกเลี่ยงการใช้ประโยค, คำ หรือ ข้อความที่ใช้กันเกร่อ เพราะจะทำให้น่าเบื่อ

16 เมื่อพูดจบแล้ว ผู้พูดควรประเมินการพูดของ ตนเอง เพื่อหาข้อดี ข้อด้อย ในด้านต่าง ๆ และ นำมาปรับปรุงให้การพูดดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทนำ. » การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสาร เพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิค หรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google