งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Point of care management Blood glucose meter โรงพยาบาลเขื่องใน จ. อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Point of care management Blood glucose meter โรงพยาบาลเขื่องใน จ. อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Point of care management Blood glucose meter โรงพยาบาลเขื่องใน จ. อุบลราชธานี

2 บริบท  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง  อยู่ใกล้ถนนสายหลัก ดูแล ผู้ป่วยไม่ซับซ้อน  PCU 31 แห่ง  ประชากร 109,214 คน  มีแพทย์ GP 6 คน กุมาร แพทย์ 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 95 คน  นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน จพง. วิทย์ 2 คน

3 ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 2,685 คน ( ร้อยละ 2.5 ของ ประชากร ) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเห วานใกล้บ้านใกล้ใจ ( รับบริการที่ PCU รพ. จัดทีมแพทย์ และสห วิชาชีพให้บริการร่วมกับ เครือข่าย )

4 นโยบายระบบคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา ระบบ POCT จัดหาเครื่องตรวจที่มี ประสิทธิภาพ คุ้มทุนและ พอเพียง อบรมความรู้และฝึกทักษะใน การใช้งานและการควบคุม คุณภาพ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย วิธีปฏิบัติในการใช้งานที่เป็น ปัจจุบัน หากลยุทธ์ในบริหารงานและ เหมาะสมเครือข่าย

5 นโยบายระบบคุณภาพ จัดตั้งคณะกรรมการ ประสานงาน เครือข่ายระดับ อำเภอ และประสานงานกับ ทีมนำด้านอื่นๆ พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน คุณภาพ

6 โครงสร้างการบริหาร คุณภาพ POCT ห้องปฏิบัติการ กลาง สาธารณสุข อำเภอ PCU 31 แห่ง องค์กรพยาบาล OPD/ER/Ward/ LR/DMS MCH board,CLT

7 กระบวนการปฏิบัติงาน 1.Educat ion/ Training 2. ส่งสาร ควบคุม คุณภาพ ทุกเดือน 3. สมาชิก ส่งผลกลับ Laborator y 4. ประเมินผล ใน Program accu-check 5. ส่งผล ประเมิน กลับสมาชิก 6. ประชุม ทบทวน ระบบและ ทบทวน ความรู้ ข้อเสนอแนะ / ติดตามเมื่อ พบปัญหา ข้อเสนอแนะ / ติดตามเมื่อ พบปัญหา

8 Education and Training

9 IQC Provider

10 Competency Evaluation

11 การจัดการกระบวนการ มีหลักเกณฑ์ในการจัดหา เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การทบทวนวิชาการและ workshop การใช้งานเครื่อง POCT การเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ และการรายงานผล การนิเทศงาน PCU เครือข่าย ร่วมกับ สหวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพโดยองค์กร ภายนอก (IQC,EQA)

12 Evaluation ร้อยละหน่วยงานที่มีผลอยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด โครงการพัฒนา POCT ใน เครือข่าย : ปรับช่องทาง ในการรายงานผล /workshop และใบ ประกาศ การจัดเก็บ Strip ในรถ refer/ ลืม เปลี่ยน code

13 เปรียบเทียบ %CV ก่อน - หลังทำโครงการ - จัดให้มีผู้ประสานงานระดับ PCU, สสอ, รพ - ระบบประสานงานใน MCH board -Workshop และการนิเทศ PCU - ระบบ feedback - จัดให้มีผู้ประสานงานระดับ PCU, สสอ, รพ - ระบบประสานงานใน MCH board -Workshop และการนิเทศ PCU - ระบบ feedback

14 ปัจจัยความสำเร็จ ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการ พัฒนาระบบคุณภาพ ทีมประสานงานเครือข่ายและทีม ห้องปฏิบัติการมีความมุ่งมั่น สมาชิกเข้าใจและให้ความสำคัญ ในระบบประกันคุณภาพ เครื่องมือและระบบสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ

15 โอกาสพัฒนา เครือข่ายมีจำนวนมาก และ ระยะทางห่างไกล ผู้รับผิดชอบแต่ละ PCU โยกย้ายบ่อย สมาชิกบางส่วนยังขาดความ ต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

16 แผนพัฒนาต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการรายงานผล ผ่าน Facebook จัดกิจกรรม QC camping ครอบคลุมระดับ สหวิชาชีพ และ PCU

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Point of care management Blood glucose meter โรงพยาบาลเขื่องใน จ. อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google