งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Point of care management Blood glucose meter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Point of care management Blood glucose meter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Point of care management Blood glucose meter
โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี

2 บริบท เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง อยู่ใกล้ถนนสายหลัก ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อน PCU แห่ง ประชากร 109,214 คน มีแพทย์ GP 6 คน กุมารแพทย์1 คน พยาบาลวิชาชีพ คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน จพง.วิทย์ 2 คน

3 ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 2,685 คน (ร้อยละ 2.5 ของประชากร)
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเหวานใกล้บ้านใกล้ใจ (รับบริการที่ PCU รพ.จัดทีมแพทย์ และสหวิชาชีพให้บริการร่วมกับเครือข่าย)

4 นโยบายระบบคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบ POCT
จัดหาเครื่องตรวจที่มีประสิทธิภาพ คุ้มทุนและพอเพียง อบรมความรู้และฝึกทักษะในการใช้งานและการควบคุมคุณภาพ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย วิธีปฏิบัติในการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน หากลยุทธ์ในบริหารงานและเหมาะสมเครือข่าย

5 นโยบายระบบคุณภาพ จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน เครือข่ายระดับอำเภอ และประสานงานกับทีมนำด้านอื่นๆ พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพ

6 โครงสร้างการบริหารคุณภาพ POCT
ห้องปฏิบัติการกลาง สาธารณสุขอำเภอ PCU 31แห่ง องค์กรพยาบาล OPD/ER/Ward/LR/DMS MCH board ,CLT

7 กระบวนการปฏิบัติงาน 1.Education/ Training
2. ส่งสารควบคุมคุณภาพ ทุกเดือน 3.สมาชิกส่งผลกลับ Laboratory 4.ประเมินผลในProgram accu-check 5.ส่งผลประเมินกลับสมาชิก 6.ประชุมทบทวนระบบและทบทวนความรู้ ข้อเสนอแนะ / ติดตามเมื่อพบปัญหา

8 Education and Training

9 IQC Provider

10 Competency Evaluation

11 การจัดการกระบวนการ มีหลักเกณฑ์ในการจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
การทบทวนวิชาการและ workshop การใช้งานเครื่อง POCT การเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ และการรายงานผล การนิเทศงาน PCU เครือข่าย ร่วมกับ สหวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอก (IQC,EQA)

12 Evaluation ร้อยละหน่วยงานที่มีผลอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
การจัดเก็บ Strip ในรถ refer/ ลืมเปลี่ยน code โครงการพัฒนา POCT ในเครือข่าย : ปรับช่องทางในการรายงานผล /workshop และใบประกาศ

13 เปรียบเทียบ %CV ก่อน-หลังทำโครงการ
จัดให้มีผู้ประสานงานระดับ PCU, สสอ,รพ ระบบประสานงานใน MCH board Workshop และการนิเทศ PCU ระบบ feedback

14 ปัจจัยความสำเร็จ ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ทีมประสานงานเครือข่ายและทีมห้องปฏิบัติการมีความมุ่งมั่น สมาชิกเข้าใจและให้ความสำคัญในระบบประกันคุณภาพ เครื่องมือและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

15 โอกาสพัฒนา เครือข่ายมีจำนวนมาก และระยะทางห่างไกล
ผู้รับผิดชอบแต่ละ PCU โยกย้ายบ่อย สมาชิกบางส่วนยังขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม

16 แผนพัฒนาต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางในการรายงานผลผ่าน Facebook
จัดกิจกรรม QC camping ครอบคลุมระดับ สหวิชาชีพ และ PCU

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Point of care management Blood glucose meter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google