งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ออกมาในรูปแบบรายงานผลการฝึกงาน จึงมี บทที่ ….ไปจบสรุป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ออกมาในรูปแบบรายงานผลการฝึกงาน จึงมี บทที่ ….ไปจบสรุป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ออกมาในรูปแบบรายงานผลการฝึกงาน จึงมี บทที่ 1 2 3 4….ไปจบสรุป
การนำเสนอข้อมูล ออกมาในรูปแบบรายงานผลการฝึกงาน จึงมี บทที่ ….ไปจบสรุป

2 Service science is different, because it integrates… Many say that “service science is just ___ <see list of disciplines below>____” Most like general systems theory (abstract) and systems engineering (applied) A Service System is Complex Systems Engineering General Systems Theory Operations Mngmnt … Marketing Cognitive Science/Psych Social Science/ Poli-Sci Information Science CS/Artificial Intelligences Anthropology Queuing Theory Mngmnt of Info Sys (MIS) Management Science Economics & Law Organization Theory Information Management Game Theory Multi-agent Systems Industrial Engineering Operations Research … Service science is the study of service systems. Like the story of the blind men and the elephant, each discipline interprets the whole in terms of the part it touches... (trunk = house, tusk = spear, leg = tree, belly = boulder, tail = rope). Blind men and elephant Perhaps

3 Most disciplines specialize… Service science integrates
, each discipline interprets the whole in terms of the part it touches... (trunk = house, tusk = spear, leg = tree, belly = boulder, tail = rope). Most disciplines specialize… Service science integrates Service system entities are dynamic configurations of resources… people, technology, organizations, shared information (e.g., language, laws, measures, models, processes, policies, relationships, rights, etc.) connected to other service system entities by value propositions for the purpose of value-cocreation relationships, with governance mechanisms for dispute resolution.

4

5 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
หมู่บ้านวังวน หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนบ้าน หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวังวน วัด 1 แห่ง คือ วัดวังวน หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลชุมประมาณ 16 กิโลเมตร ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยางตลอดทาง ที่ตั้งอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 10 บ้านวังไม้แก่น ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบล มะต้อง ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 5 บ้านดงมะกรูด ทิศใต้ ติดกับ หมู่ 4 บ้านวังสะตือ

6 ประวัติศาสตร์ชุมชน เดิมที ชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกมี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดนครปฐม ซึ่งชาวบ้านแรกกันว่า“ ลาวคั่ง “ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ออกเดินทางจากจังหวัดนครปฐมโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ จนมาพบคลองธรรมชาติที่มีลักษณะวกวนและคดเคี้ยวไปมาเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นแรงจูงใจให้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชุมชนแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ ชุมชนคลองวน “ ตามลักษณะของคลองที่พบ ต่อมาทางราชการเริ่มเข้ามาพัฒนาชุมชนและเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวังวน “ ในปัจจุบัน

7 การปกครองของหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน นายดอกรัก จันทร์ส่งสิงห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายแสน สระทองคำ ผชญ. ฝ่ายปกครอง นายบุญนาค คงเกตุ ผชญ. ฝ่ายรักษาความสงบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกฤษณพงษ์ เกตุมะ นายจันที ทองระย้า

8

9 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรทั้งหมด 233 คน เป็นชาย 109 คน เป็นหญิง 124 คน
ประชากรทั้งหมด 233 คน เป็นชาย 109 คน เป็นหญิง 124 คน การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.82 อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ37.34 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง บ./ด คิดเป็นร้อยละ35.71 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ มีคู่ คิดเป็นร้อยละ54.51 โรคประจำตัว ส่วนใหญ่เป็นระบบโลหิตและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ38.46 สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มีบัตรทองร้อยละ 93.99

10 การกำหนด/ระบุและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชุมชนวังวน
หลักการระบุปัญหา( Problem Definition ) ระบุปัญหาที่พบในชุมชนบ้านวังวน หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา(Problems Priority setting ) ผลจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบในชุมชนบ้านวังวน

11 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )
2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล 3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม(Nominal group process)

12 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )
ตาย(Death) พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความไม่สุขสบาย(Discomfort) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และ ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect)

13 การได้ปัญหาตาม6Dมาดังนี้
ตาย (Death) พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความไม่สุขสบาย(Discomfort) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และ ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect) See ..\..\..\Epi09\Epi009\บท2ความรุนแรงอุบส.6DและIcebergNew.ppt

14 ปัญหาสุขภาพ/อุบัติการณ์สุขภาพของชุมชนจากธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน
1.ระยะมีความไวต่อการเกิดโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ ( Susceptibility/Risk Stage) 2.ระยะก่อนเกิดโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ( Pre-clinical Stage) 3.ระยะเกิด/ปรากฏ/มีอาการ/การแสดงโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ (Clinical Stage) 4. ระยะผลหลังเกิดโรค/อบส.(Effective Stage) Dissatisfaction Defect Discomfort Disease Death Disability

15 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )
1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D ประกอบด้วย ตาย(Death) พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความไม่สุขสบาย(Discomfort) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect) เช่น ครัวเรือนมีการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ประชาชน ม.4ขาดสารไอดีน พิการจากอุบัติเหตุ โรคอุจจาระ ไข้เลือดออก การใช้ ยาชุดยาสมุนไพรปลอมปน

16 หลักการระบุปัญหา(Problem Definition )
2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล ซึ่งเป็นค่าตังเลขที่แสดงถึงเป้าหมายว่าต้องการให้ชุมชนมีสุขภาพอยู่ในระดับใด อัตราป่วย DHF 12 ต่อพันปชก. การกำจัดขยะร้อยละ85 ของครัวเรือน การได้รับวัคซีน ร้อยละ 15 ของเด็ก<12 ปี พิการจากอุบัติเหตุ อัตรา 90 ต่อพันปชก. ประชาชนม.4ขาดสารไอดีน ร้อยละ 32 ของปชก. การใช้ ยาชุดยาสมุนไพรปลอมปน30%คร.

17 ดัชนีอนามัย Health Index
ความหมาย เครื่องบ่งชี้/ตัวชี้วัดถึงสุขภาวะของประชากรมนุษย์หรือของคนในชุมชน จะวัดออกมาเป็นปริมาณในรูปอัตรา อัตราส่วน และสัดส่วน ทำให้สามารถบ่งชี้ถึงความถี่ของการเกิดอุบัติการณ์สุขภาพ ความเสี่ยงที่มีตามสาเหตุจาก การเจ็บป่วย พิการ การตาย การให้บริการอนามัยชุมชน

18 ดัชนีอนามัย Health Index
ความสำคัญ ใช้ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของโรค หรือ การกระจายของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในชุมชน อัตรา อุบัติการณ์ (Incidence rate) อัตราความชุก (Prevalence rate) อัตราตาย(Mortality rate)

19 ดัชนีอนามัย Health Index
ดัชนีอนามัยเกี่ยวกับการตาย (Mortality /Death) 1. อัตราการตายอย่างหยาบ ( Crude Death Rate) นิยาม : อัตราตายอย่างหยาบเป็นการวัดจำนวนคนตายทั้งหมดด้วยทุกสาเหตุในชุมชนใน ช่วงเวลาหนึ่งต่อจำนวนประชากรทั้งหมด/กลางปี ในช่วงเวลาเดียวกัน สูตร CDR = x * k y เมื่อ x = จำนวนตายทั้งหมดในปีที่กำหนด y = ประชากรกลางปีนั้น k = 1,000

20 ดัชนีอนามัย Health Index
ดัชนีอนามัยเกี่ยวกับการป่วย (Morbidity / Diseases) ความชุกของอุบัติการณ์สุขภาพ(โรค กลุ่มอาการ บาดเจ็บ อุบัติเหตุ พิการ) 2.2) อัตราความชุกของโรคในช่วงเวลาหนึ่ง period prevalence rate = x * k y เมื่อ x = จำนวนผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) ในช่วงเวลาหนึ่ง (1 เดือน หรือ 1,3 ,5ปี) y = ประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลานั้น k = 100, 1,000 หรือ 100,000

21 ดัชนีอนามัย Health Index
3.สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง * ร้อยละ ตัวหาร

22 ดัชนีอนามัย Health Index
3.สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง * ร้อยละ ตัวหาร เช่น 1.สัดส่วนนศ.ชายปวส62 ร้อยละ18 2.นศ.หญิง ปวส62 ร้อยละ82 3.สัดส่วนผู้ป่วยตายด้วยไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ70 4.ร้อยละของครัวเรือนกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ 35 5. อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ ร้อยละ60 ของประชากร

23 หลักการระบุปัญหา(Problem Definition )
3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม(Nominal group process) โดยให้ชุมชนหรือผู้นำชุมชน หรือประชาคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าอะไรเป็นปัญหาของชุมชน ยากจน มีหนี้สิน ติดสารเสพติด และการพนัน การหย่าร้าง และทอดทิ้งครอบครัว ขาดแหล่งน้ำทำอาชีพ ฝุ่น กลิ่นรบกวน

24 ระบุปัญหาที่พบในชุมชนบ้านสมอแข
ปัญหาที่ 1. ประชาชนในหมู่บ้านมีภาวะ เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ ปัญหาที่ 2. ครัวเรือนมีการกำจัดขยะ อย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาที่ 3. ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง จากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปัญหาที่ 4. ปัญหาหนี้สิน

25 ดัชนีอนามัย Health Index
3.สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง * ร้อยละ ตัวหาร เช่น 1.สัดส่วนนศ.ชายปวส62 ร้อยละ18 2.นศ.หญิง ปวส62 ร้อยละ82 3.สัดส่วนผู้ป่วยตายด้วยไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ70 4.ร้อยละของครัวเรือนกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ 35 5. อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ ร้อยละ60 ของประชากร

26 สรุปหลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )
1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D ประกอบด้วย ตาย(Death) พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความไม่สุขสบาย (Discomfort) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และ ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect) 2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล ซึ่งเป็นค่าตังเลขที่แสดงถึงเป้าหมายว่าต้องการให้ชุมชนมีสุขภาพอยู่ในระดับใด 3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม(Nominal group process) โดยให้ชุมชนหรือผู้นำชุมชน หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าอะไรเป็นปัญหาของชุมชน

27 เหมาะสม คือ ได้โดยไม่มีความลำเอียงBias ของผู้ดำเนินการ
จึงต้องมี หลักเกณฑ์ และวิธีการ

28

29 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ตามแนวทางของภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้วิธีของ WHO 4 Criteria/ level score ใช้วิธีของกระบวนการ กลุ่ม (Nominal group process)-ประชาคม

30 จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบบ้านวังวน

31 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดย กำหนด หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้พิจารณา นิยม *I ขนาด (Size of Problem -Prevalent Rate) **II ความร้ายแรงPbl( Severity Problem) ***III ความยากง่ายในการแก้ไข(Feasibility) IV* ความตระหนัก /วิตกกังวล/ต้องการมีส่วนร่วม(Comm. Concern) เหมือนนำมาใช้ คัด Miss Thailand Universe.

32 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา นิยม 1.ขนาด (Size of Problem -Prevalent Rate) ใช้เกณฑ์ ให้คะแนน ตาม สภาพจริงที่พบ คือ Rate ที่ออกมาเป็น ร้อยละ โดย % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 1 คะแนน % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 2 คะแนน % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 3 คะแนน < 75 % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 4 คะแนน ** นำมาให้ คะแนน คนสวย Miss Thailand Universe. แต่ละคน ไม่ลำเอียง แน่ๆได้ให้ตามน้ำหนัก ความสวยของ.... ที่มีอยู่

33 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธีโดย หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 2.ความร้ายแรงของปัญหา ( Severity Problem) ตามลักษณะที่พบ จริงของธรรมชาติDsของชุมชนนี้ คือ อยู่ในภาวะ เสี่ยง ให้คะแนน Dนั้นๆ = 1 คะแนน พบอยู่ในระยะฟักตัว ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 2 คะแนน พบอยู่ในระยะมีอาการ (อ่อน กลาง รุนแรง) ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 3 คะแนน พบว่า ตาย หาย ฟื้น ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 4 คะแนน นำมาใช้ ให้ คะแนน คนสวย Miss Thailand Universe. ตามความเฉียบขาด มาด คสวย

34 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธี หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 3. ความยากง่ายในการแก้ไข(Feasibility) ให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบDเหล่านั้น พิจารณาว่ามี เทคนิค วิธีการ นโยบาย กฎระเบียบ กำลังคน ทรัพยากรที่มี เวลา นำมาให้คะแนน สรุปว่า ง่ายมาก ให้คะแนนDนั้นๆ = 4 คะแนน ง่าย ให้คะแนน D นั้นๆ = 3 คะแนน ยาก ให้คะแนน D นั้นๆ = 2 คะแนน ยากเป็นที่สุด ให้คะแนน D นั้นๆ = 1 คะแนน นำมาใช้ ให้คะแนนสาวสวย Miss Thailand Universe.คนไหนเจ๋ง แคล่วคล่อง Work

35 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธี หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 4. ความตระหนัก /วิตกกังวล/ต้องการมีส่วนร่วม(Comm. Concern) โดย ประชาคม ด้วยการนำเสนอ ข้อมูล ให้ชุมชนที่มาชุมชน ร่วมเลือกจะแก้ไข D ใดๆ บ้าง *เสนอแนะ ว่า เลือกแล้ว เลือกอีกได้ % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 1 คะแนน % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 2 คะแนน % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 3 คะแนน < 75 % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 4 คะแนน นำมาใช้ คัด Miss Thailand Universe. ขวัญใจปชช. ขวัญใจสื่อมวลชน Popular Vote

36 สรุป หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )
ใช้วิธีของภาควิชาบริหารสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้วิธีของกระบวนการกลุ่ม(Nominal group process) เช่น Social Civil ประชาคม

37

38 การจัดลำดับความสำคัญของศักยภาพชุมชน
ขนาด สมรรถภาพ ความยาก-ง่าย ชุมชนต้องการมีส่วนร่วม รวมคะแนน มีผู้สูงอายุยืนยาน ปราชญ์ชุมชนหลากด้าน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพ เกษตรปลอดสาร จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมฯ

39

40

41

42

43 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ออกมาในรูปแบบรายงานผลการฝึกงาน จึงมี บทที่ ….ไปจบสรุป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google