งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอข้อมูล ออกมาในรูปแบบรายงานผล การฝึกงาน จึงมี บทที่ 1 2 3 4….ไปจบ สรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอข้อมูล ออกมาในรูปแบบรายงานผล การฝึกงาน จึงมี บทที่ 1 2 3 4….ไปจบ สรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอข้อมูล ออกมาในรูปแบบรายงานผล การฝึกงาน จึงมี บทที่ ….ไปจบ สรุป

2 2 Service science is different, because it integrates… Many say that “service science is just ___ ____” Most like general systems theory (abstract) and systems engineering (applied) A Service System is Complex Operations Research … Industrial Engineering Systems Engineering Organization TheoryEconomics & LawMulti-agent SystemsInformation ManagementGame TheoryManagement ScienceMngmnt of Info Sys (MIS) General Systems Theory AnthropologyCS/Artificial IntelligencesInformation ScienceSocial Science/ Poli-SciCognitive Science/PsychMarketingOperations Mngmnt …Queuing Theory

3 , each discipline interprets the whole in terms of the part it touches... (trunk = house, tusk = spear, leg = tree, belly = boulder, tail = rope).  Most disciplines specialize…  Service science integrates  Service system entities  are dynamic configurations of resources…  people, technology, organizations, shared information (e.g., language, laws, measures, models, processes, policies, relationships, rights, etc.)  connected to other service system entities by value propositions for the purpose of value- cocreation relationships, with governance mechanisms for dispute resolution.

4

5 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน  หมู่บ้านวังวน หมู่ที่ 1 ตำบลวังวน อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนบ้าน 103 หลังคาเรือน โรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวังวน วัด 1 แห่ง คือ วัดวังวน หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลชุมประมาณ 16 กิโลเมตร ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง ตลอดทาง  ที่ตั้งอาณาเขต  ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 10 บ้านวังไม้ แก่น  ทิศตะวันออกติดกับ ตำบล มะต้อง  ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ 5 บ้านดงมะกรูด  ทิศใต้ติดกับ หมู่ 4 บ้านวังสะตือ

6 ประวัติศาสตร์ชุมชน  เดิมที ชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรกมี ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ภาษาที่ใช้เป็น ภาษาถิ่นของจังหวัดนครปฐม ซึ่งชาวบ้านแรก กันว่า “ ลาวคั่ง “ ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ออกเดินทาง จากจังหวัดนครปฐมโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ จน มาพบคลองธรรมชาติที่มีลักษณะวกวนและคด เคี้ยวไปมาเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็น แรงจูงใจให้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้าน แห่งนี้ ชุมชนแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ ชุมชนคลองวน “ ตามลักษณะของคลองที่พบ ต่อมาทางราชการเริ่มเข้ามาพัฒนาชุมชนและ เปลี่ยนชื่อเป็น “ บ้านวังวน “ ในปัจจุบัน

7 การปกครองของหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน นายดอกรักจันทร์ส่งสิงห์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายแสน สระทองคำ ผชญ. ฝ่ายปกครอง นายบุญนาค คงเกตุ ผชญ. ฝ่ายรักษาความ สงบ  สมาชิกองค์การบริหารส่วน ตำบล นายกฤษณพงษ์ เกตุมะ นายจันที ทองระย้า

8

9 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ประชากรทั้งหมด 233 คน เป็นชาย 109 คน เป็นหญิง 124 คน  การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ  รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง บ./ ด คิดเป็นร้อย ละ  สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ มีคู่ คิดเป็นร้อยละ  โรคประจำตัว ส่วนใหญ่เป็นระบบโลหิตและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ  สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มีบัตรทองร้อยละ 93.99

10 การกำหนด / ระบุและการจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาชุมชนวัง วน  หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )  ระบุปัญหาที่พบในชุมชนบ้านวัง วน  หลักการจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหา (Problems Priority setting )  ผลจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาที่พบในชุมชนบ้านวังวน

11 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )  1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D  2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบ กับเกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล  3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการ กลุ่ม(Nominal group process)

12 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition ) 1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D ประกอบด้วย  ตาย(Death)  พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability)  โรค(Disease)  ความไม่สุขสบาย(Discomfort)  ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และ  ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect)

13 การได้ปัญหาตาม6Dมาดังนี้ 1. ตาย (Death) 2. พิการ/การไร้ความสามารถ (Disability) 3. โรค(Disease) 4. ความไม่สุขสบาย(Discomfort) 5. ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และ 6. ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect) See..\..\..\Epi09\Epi009\บท2ความรุนแรงอุบส.6DและIcebergNew.ppt..\..\..\Epi09\Epi009\บท2ความรุนแรงอุบส.6DและIcebergNew.ppt

14 ปัญหาสุขภาพ/อุบัติการณ์สุขภาพของชุมชน จาก ธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน  Dissatisfaction Defect Discomfort  Disease  Death  Disability ธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน  1.ระยะมีความไวต่อการเกิด โรค/อุบัติการณ์สุขภาพ ( Susceptibility/Risk Stage)  2.ระยะก่อนเกิดโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพ ( Pre-clinical Stage)  3.ระยะเกิด/ปรากฏ/มี อาการ/การแสดงโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพ ( Clinical Stage)  4. ระยะผลหลังเกิด โรค/อบส. (E ffective Stage)

15 หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )  1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D ประกอบด้วย ตาย(Death) พิการ/การไร้ ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความ ไม่สุขสบาย(Discomfort) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) และข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect) เช่น  ครัวเรือนมีการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง  ประชาชน ม.4ขาดสารไอดีน  พิการจากอุบัติเหตุ  โรคอุจจาระ  ไข้เลือดออก  การใช้ ยาชุดยาสมุนไพรปลอมปน

16 หลักการระบุปัญหา (Problem Definition )  2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบกับ เกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล ซึ่งเป็น ค่าตังเลขที่แสดงถึงเป้าหมายว่าต้องการ ให้ชุมชนมีสุขภาพอยู่ในระดับใด  อัตราป่วย DHF 12 ต่อพันปชก.  การกำจัดขยะร้อยละ85 ของครัวเรือน  การได้รับวัคซีน ร้อยละ 15 ของเด็ก<12 ปี  พิการจากอุบัติเหตุ อัตรา 90 ต่อพันปชก.  ประชาชนม.4ขาดสารไอดีน ร้อยละ 32 ของปชก.  การใช้ ยาชุดยาสมุนไพรปลอมปน30%คร.

17 ดัชนีอนามัย Health Index ความหมายเครื่องบ่งชี้ / ตัวชี้วัดถึงสุข ภาวะของประชากรมนุษย์หรือของคนใน ชุมชน จะวัดออกมาเป็นปริมาณในรูปอัตรา อัตราส่วน และสัดส่วน ทำให้สามารถ บ่งชี้ถึงความถี่ของการเกิดอุบัติการณ์ สุขภาพ ความเสี่ยงที่มีตามสาเหตุจาก การเจ็บป่วย พิการ การตาย การ ให้บริการอนามัยชุมชน

18 ความสำคัญใช้ประกอบ การศึกษาเกี่ยวกับ การกระจายของโรค หรือ การกระจาย ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคใน ชุมชน  อัตรา อุบัติการณ์ (Incidence rate)  อัตราความชุก (Prevalence rate)  อัตราตาย (Mortality rate) ดัชนีอนามัย Health Index

19  ดัชนีอนามัยเกี่ยวกับการตาย (Mortality /Death)  1. อัตราการตายอย่างหยาบ ( Crude Death Rate) นิยาม : อัตราตายอย่างหยาบเป็นการวัดจำนวนคนตายทั้งหมด ด้วยทุกสาเหตุในชุมชนใน ช่วงเวลาหนึ่งต่อจำนวนประชากร ทั้งหมด / กลางปี ในช่วงเวลาเดียวกัน สูตร CDR = x * k y เมื่อ x = จำนวนตายทั้งหมดในปีที่กำหนด y = ประชากรกลางปีนั้น k = 1,000  ดัชนีอนามัย Health Index

20 ดัชนีอนามัยเกี่ยวกับการป่วย (Morbidity / Diseases) ความชุกของอุบัติการณ์สุขภาพ ( โรค กลุ่ม อาการ บาดเจ็บ อุบัติเหตุ พิการ ) 2.2) อัตราความชุกของโรคในช่วงเวลาหนึ่ง period prevalence rate = x * k y เมื่อ x = จำนวนผู้ป่วยทุกราย ( ทั้งเก่าและใหม่ ) ในช่วงเวลาหนึ่ง (1 เดือน หรือ 1,3,5 ปี ) y = ประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลานั้น k = 100, 1,000 หรือ 100,000 ดัชนีอนามัย Health Index

21 3. สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง *  ร้อยละ ตัวหาร ดัชนีอนามัย Health Index

22 3. สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง *  ร้อยละ ตัวหาร เช่น 1. สัดส่วนนศ. ชายปวส 62 ร้อยละ นศ. หญิง ปวส 62 ร้อยละ สัดส่วนผู้ป่วยตายด้วยไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ ร้อยละของครัวเรือนกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 60 ของประชากร ดัชนีอนามัย Health Index

23  3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Nominal group process) โดยให้ ชุมชนหรือผู้นำชุมชน หรือประชาคมมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเองว่า อะไรเป็นปัญหาของชุมชน  ยากจน มีหนี้สิน  ติดสารเสพติด และการพนัน  การหย่าร้าง และทอดทิ้งครอบครัว  ขาดแหล่งน้ำทำอาชีพ  ฝุ่น กลิ่นรบกวน หลักการระบุปัญหา (Problem Definition )

24 ระบุปัญหาที่พบในชุมชนบ้านสมอ แข  ปัญหาที่ 1. ประชาชนในหมู่บ้านมีภาวะ เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษจากการใช้ สารเคมีในการประกอบอาชีพ  ปัญหาที่ 2. ครัวเรือนมีการกำจัดขยะ อย่างไม่ถูกต้อง  ปัญหาที่ 3. ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง จากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์  ปัญหาที่ 4. ปัญหาหนี้สิน

25 3. สัดส่วน (Proportions) = X * k y = ตัวตั้ง *  ร้อยละ ตัวหาร เช่น 1. สัดส่วนนศ. ชายปวส 62 ร้อยละ นศ. หญิง ปวส 62 ร้อยละ สัดส่วนผู้ป่วยตายด้วยไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ ร้อยละของครัวเรือนกำจัดขยะไม่ถูกสุขลักษณะ อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 60 ของประชากร ดัชนีอนามัย Health Index

26 สรุป หลักการระบุปัญหา ( Problem Definition )  1. การระบุปัญหาโดยใช้หลักของ 6 D ประกอบด้วย ตาย(Death) พิการ/การไร้ ความสามารถ (Disability) โรค(Disease) ความไม่สุขสบาย (Discomfort) ความไม่พึง พอใจ (Dissatisfaction) และ ข้อบกพร่อง/ขาดแคลน (Defect)  2.การระบุปัญหาโดยใช้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือค่ามาตรฐานสากล ซึ่งเป็นค่าตังเลขที่แสดง ถึงเป้าหมายว่าต้องการให้ชุมชนมีสุขภาพอยู่ใน ระดับใด  3.การระบุปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Nominal group process) โดยให้ชุมชนหรือ ผู้นำชุมชน หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจด้วยตนเองว่าอะไรเป็นปัญหาของชุมชน

27  เหมาะสม คือ ได้โดยไม่มีความ ลำเอียงBias ของผู้ดำเนินการ  จึงต้องมี หลักเกณฑ์ และวิธีการ

28

29 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting ) ตามแนวทางของภาควิชาบริหาร สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งใช้วิธีของ WHO 4 Criteria/ level score  ใช้วิธีของกระบวนการ กลุ่ม (Nominal group process)-ประชาคม

30 จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบบ้านวังวน

31 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดย กำหนด หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้พิจารณา นิยม *I ขนาด (Size of Problem -Prevalent Rate) **II ความร้ายแรงPbl( Severity Problem) ***III ความยากง่ายในการแก้ไข(Feasibility) IV* ความตระหนัก /วิตกกังวล/ต้องการมีส่วน ร่วม(Comm. Concern) เหมือนนำมาใช้ คัด Miss Thailand Universe.

32 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา นิยม 1. ขนาด ( Size of Problem - Prevalent Rate) ใช้เกณฑ์ ให้คะแนน ตาม สภาพจริงที่พบ คือ Rate ที่ออกมาเป็น ร้อยละ โดย % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 1 คะแนน % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 2 คะแนน % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 3 คะแนน < 75 % ให้ คะแนน Pนั้นๆ = 4 คะแนน ** นำมาให้ คะแนน คนสวย Miss Thailand Universe. แต่ละคน ไม่ลำเอียง แน่ๆได้ให้ตามน้ำหนัก ความสวยของ.... ที่มีอยู่

33 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธีโดย หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 2.ความร้ายแรงของปัญหา ( Severity Problem) ตามลักษณะที่พบ จริงของธรรมชาติDsของชุมชนนี้ คือ  อยู่ในภาวะ เสี่ยง ให้คะแนน Dนั้นๆ = 1 คะแนน  พบอยู่ในระยะฟักตัว ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 2 คะแนน  พบอยู่ในระยะมีอาการ (อ่อน กลาง รุนแรง) ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 3 คะแนน  พบว่า ตาย หาย ฟื้น ให้ คะแนน Dนั้นๆ = 4 คะแนน นำมาใช้ ให้ คะแนน คนสวย Miss Thailand Universe. ตามความเฉียบขาด มาด คสวย

34 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธี หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 3. ความยากง่ายในการแก้ไข(Feasibility) ให้ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับผิดชอบDเหล่านั้น พิจารณาว่า มีเทคนิค วิธีการ นโยบาย กฎระเบียบ กำลังคน ทรัพยากรที่มี เวลา นำมาให้คะแนน สรุปว่า ง่ายมากให้คะแนนDนั้นๆ = 4 คะแนน ง่าย ให้คะแนน D นั้นๆ = 3 คะแนน ยาก ให้คะแนน D นั้นๆ = 2 คะแนน ยากเป็นที่สุด ให้คะแนน D นั้นๆ = 1 คะแนน นำมาใช้ ให้คะแนนสาวสวย Miss Thailand Universe.คน ไหนเจ๋ง แคล่วคล่อง Work

35 หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธี หลักเกณฑ์ ที่นำมาใช้ พิจารณา 4. ความตระหนัก /วิตกกังวล/ต้องการมีส่วน ร่วม(Comm. Concern) โดย ประชาคม ด้วยการนำเสนอ ข้อมูล ให้ ชุมชนที่มาชุมชน ร่วมเลือกจะแก้ไข D ใดๆ บ้าง *เสนอแนะ ว่า เลือกแล้ว เลือกอีกได้ % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 1 คะแนน % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 2 คะแนน % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 3 คะแนน < 75 % ให้ คะแนน D นั้นๆ = 4 คะแนน นำมาใช้ คัด Miss Thailand Universe. ขวัญใจปชช. ขวัญใจ สื่อมวลชน Popular Vote

36 สรุป หลักการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Problems Priority setting )  ใช้วิธีของภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ใช้วิธีของกระบวนการกลุ่ม(Nominal group process) เช่น Social Civil ประชาคม

37

38 การจัดลำดับความสำคัญของ ศักยภาพชุมชน ศักยภาพชุมชนขน าด สมร รถภ าพ ความ ยาก - ง่าย ชุมชน ต้องการมี ส่วนร่วม รวม คะแ นน มีผู้สูงอายุยืน ยาน ปราชญ์ชุมชน หลากด้าน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ด้านอาชีพ เกษตรปลอดสาร จบการศึกษาสูง กว่ามัธยมฯ

39

40

41

42

43 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอข้อมูล ออกมาในรูปแบบรายงานผล การฝึกงาน จึงมี บทที่ 1 2 3 4….ไปจบ สรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google