งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น สาร ฟอก ขาว สาร กั น รา บอ แ ร ก ซ์ ร้อยละของชนิดอาหารสดที่ตรวจไม่พบสาร ปนเปื้อน ปีงบประ มา ณ ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี 2546 - 2548 ผลการตรวจสารปนเปื้อนใน อาหาร จังหวัดยโสธร ปี 2546-2548 พบว่า อาหาร ที่สุ่มตรวจมีความปลอดภัย จากสารปนเปื้อนร้อยละ 83.92, 98.82 และ 98.95 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2548 ไม่พบสารปนเปื้อนประเภท สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ในจังหวัดยโสธร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2 ตัวชี้วัดที่ 31 อัตราส่วนมารดาตายและอัตรา ทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน จังหวัดยโสธร ปี พ. ศ. 2542 - 2548 ( มิถุนายน 2548) รายการข้อมูล 254225432544254525462547 2548 อัตราส่วนมารดาตาย /1,000 0.29 0 0 0 00.20 0 อัตราทารกตาย /1,000 5.027.445.799.497.09 9.32 5.35 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 ( มค. – มิย.) จากข้อมูลอัตราส่วนมารดาตาย และทารก พบว่า สุขภาพอนามัย ของประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะอัตรา มารดาตายไม่พบเลยตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน และอัตรา ทารกตายลดลงจากปี พ. ศ.2547 9.32 ต่อ 1,000 เหลือ 5.35 ต่อ 1,000 ในปี พ. ศ. 2548

3 ตัวชี้วัดที่ 32 ความพอใจประชาชนต่อ มาตรฐานการให้บริการ ของสถานพยาบาลราชการ จังหวัดยโสธร ปี 2547-2548 ร้อยละ 2547 2548 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีระดับความพึง พอใจ ต่อการบริการเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2547 คิดเป็น ร้อยละ 71.04 ปีงบประมาณ 2548 คิดเป็นร้อยละ 84.53 ( เป้าหมายร้อยละ 80 ) โดย ปีงบประมาณ 2547 อำเภอที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ อำเภอค้อวัง รองลงมาคือ อำเภอทรายมูล, อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอกุดชุม ตามลำดับ ส่วนใน ปีงบประมาณ 2548 อำเภอที่มีระดับ ความพึงพอใจสูงสุดคืออำเภอเลิงนก ทา รองลงมาคืออำเภอทรายมูล, อำเภอค้อวังและอำเภอเมือง ตามลำดับ ร้อยละของความพึงพอใจแยกตามอำเภอ 2547 2548 เมืองทรายมูลกุดชุมคำเขื่อนแก้วป่าติ้วมหาชนะชัยค้อวังเลิงนกทาไทยเจริญ ภาพรวม ปีงบประมาณ 70.186.9 78.96 68.4 83.9 76.3 92.4 52.6 66.7 71.04 87.36 83.46 76.18 83.51 80.60 86.47 89.75 81.78 84.53 85.72


ดาวน์โหลด ppt 98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google