งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น สาร ฟอก ขาว สาร กั น รา บอ แ ร ก ซ์ ร้อยละของชนิดอาหารสดที่ตรวจไม่พบสาร ปนเปื้อน ปีงบประ มา ณ ตัวชี้วัดที่ 7 สารพิษตกค้างในอาหาร จังหวัดยโสธร ปี ผลการตรวจสารปนเปื้อนใน อาหาร จังหวัดยโสธร ปี พบว่า อาหาร ที่สุ่มตรวจมีความปลอดภัย จากสารปนเปื้อนร้อยละ 83.92, และ ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2548 ไม่พบสารปนเปื้อนประเภท สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ในจังหวัดยโสธร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2 ตัวชี้วัดที่ 31 อัตราส่วนมารดาตายและอัตรา ทารกตายต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน จังหวัดยโสธร ปี พ. ศ ( มิถุนายน 2548) รายการข้อมูล อัตราส่วนมารดาตาย /1, อัตราทารกตาย /1, ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 ( มค. – มิย.) จากข้อมูลอัตราส่วนมารดาตาย และทารก พบว่า สุขภาพอนามัย ของประชาชนชาวจังหวัดยโสธร มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะอัตรา มารดาตายไม่พบเลยตั้งแต่ปี พ. ศ จนถึงปัจจุบัน และอัตรา ทารกตายลดลงจากปี พ. ศ ต่อ 1,000 เหลือ 5.35 ต่อ 1,000 ในปี พ. ศ. 2548

3 ตัวชี้วัดที่ 32 ความพอใจประชาชนต่อ มาตรฐานการให้บริการ ของสถานพยาบาลราชการ จังหวัดยโสธร ปี ร้อยละ ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีระดับความพึง พอใจ ต่อการบริการเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2547 คิดเป็น ร้อยละ ปีงบประมาณ 2548 คิดเป็นร้อยละ ( เป้าหมายร้อยละ 80 ) โดย ปีงบประมาณ 2547 อำเภอที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ อำเภอค้อวัง รองลงมาคือ อำเภอทรายมูล, อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอกุดชุม ตามลำดับ ส่วนใน ปีงบประมาณ 2548 อำเภอที่มีระดับ ความพึงพอใจสูงสุดคืออำเภอเลิงนก ทา รองลงมาคืออำเภอทรายมูล, อำเภอค้อวังและอำเภอเมือง ตามลำดับ ร้อยละของความพึงพอใจแยกตามอำเภอ เมืองทรายมูลกุดชุมคำเขื่อนแก้วป่าติ้วมหาชนะชัยค้อวังเลิงนกทาไทยเจริญ ภาพรวม ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt 98. 9 5 97.6298.76100 99.8 2 1002548 98. 8 2 98.3298.0197.76 98.5 4 99.2 3 2547 83. 9 2 68.0997.3186.38 96.4 3 78.1 6 2546 รว ม ยาฆ่า แม ลง ฟอร์ม าลิ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google