งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 Q 1. IQ ( Intelligence Quotient ) ความฉลาดทาง สติปัญญา 2. EQ ( Emotionalral Quotient ) ความฉลาดทาง อารมณ์ 3. MQ ( Moral Quotient ) ความฉลาดทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 Q 1. IQ ( Intelligence Quotient ) ความฉลาดทาง สติปัญญา 2. EQ ( Emotionalral Quotient ) ความฉลาดทาง อารมณ์ 3. MQ ( Moral Quotient ) ความฉลาดทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 10 Q 1. IQ ( Intelligence Quotient ) ความฉลาดทาง สติปัญญา 2. EQ ( Emotionalral Quotient ) ความฉลาดทาง อารมณ์ 3. MQ ( Moral Quotient ) ความฉลาดทาง คุณธรรม

5 4. AQ ( Adversity Quotient ) การฝ่าฟันอุปสรรค และปัญหา 5. CQ ( Creativity Quotient ) การใช้ความคิดเชิง สร้างสรรค์ 6. PQ ( Play Quotient ) ความฉลาดเกิด จากการเล่น 7. LQ ( Leadersship Quotient) ความสามารถใน การเป็นผู้นำ

6 8. TQ ( Team Quotient ) ความสามารถการ ทำงานเป็นทีม 9. OQ ( Organizational Quotient ) ความสามารถการ ทำงานเป็นองค์กร 10. SQ ( Social Quotient ) การเข้าใจในสรรพสิ่ง อย่างลึกซึ้ง

7 การพัฒนาตามวัยการพัฒนาตามวัย วัยเด็ก IQ EQ MQ AQ CQ วัยรุ่น LQ TQ วัยผู้ใหญ่ OQ SQ

8 EQ มาจากคำว่า EMOTIONAL QUOTIENT ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถ ทางอารมณ์ที่จะช่วยในการ ดำเนินชีวิตเป็น ไปอย่างสร้างสรรค์และมี ความสุข

9 ความฉลาด ทางอารมณ์ ดีสุข เก่ ง

10 ความฉลาด ทางอารมณ์  เข้าใจ ตนเอง  เข้าใจผู้อื่น  แก้ไขความ ขัดแย้งได้

11 ภาวะผู้นำของ ผู้บริหาร และความฉลาดทาง อารมณ์ ทักษะผู้นำที่มีความ ฉลาดทางอารมณ์ 1. ทักษะหลัก การรู้จักตนเอง การครองสติ การอ่านผู้อื่น การรับรู้ที่แม่นยำ การสื่อสารด้วยความ ยืดหยุ่น

12 ทักษะผู้นำที่มีความ ฉลาดทางอารมณ์ 2. ทักษะขั้นสูง * ยอมรับหน้าที่ความ รับผิดชอบ * การสร้างทางเลือก * การยอมรับใน วิสัยทัศน์ * การมีความกล้า หาญ * การแสดงความแน่ว แน่

13 ความสั มพันธ์ EQ MQ

14 Smile การบริหาร อารมณ์ตนเอง S = Self Awareness M = Manage emotion I = Innovate Inspiration L = L isten with head and heart E = Enhancesocial skill

15 คนโง่ คนโง่ มักจมอยู่ใน อารมณ์ ด้วยคิดว่าอารมณ์ คือ เขา เขาคืออารมณ์ เขาจึงเป็นทาสของ อารมณ์เสมอ คนฉลาด ชอบปฏิเสธ อารมณ์ เพราะคิดว่าอารมณ์ คือ สิ่งรบกวน ทำตัวเป็นคนสงบที่ ไร้อารมณ์ เขาจึงเป็นเพื่อน กับผีดิบ

16 คนเจ้าปัญญา ย่อมบริหาร อารมณ์ สร้างอารมณ์ที่ควรสร้างเสพอารมณ์ที่ควรเสพ ควบคุมอารมณ์ที่ควร ควบคุม รักษาอารมณ์ที่ควร รักษา สลายอารมณ์ที่ควร สลาย เขาจึงเป็นนายของ อารมณ์ โดยสมบูรณ์ ดร. ไชย ณ พล

17

18


ดาวน์โหลด ppt 10 Q 1. IQ ( Intelligence Quotient ) ความฉลาดทาง สติปัญญา 2. EQ ( Emotionalral Quotient ) ความฉลาดทาง อารมณ์ 3. MQ ( Moral Quotient ) ความฉลาดทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google