งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
โดย กลุ่ม 10 ม. 1/1

2 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเต็มที่จนเกือบจะเท่าผู้ใหญ่ เพราะขนาดของมันสมองจะขยายออกมากขึ้น แต่ยังขาดประสบการณ์ จะมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหามากขึ้น รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักรับผิดชอบงานของตน

3 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
เด็กในวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และอาจตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตนโดยการค้นคว้าความรู้จากสื่อต่างๆ อยู่เสมอ

4 การปรับตัวที่เหมาะสม
การปฏิบัติตนต่อไปนี้จะช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีสติปัญญาดี คือ ตั้งใจเรียนขณะอยู่ในห้อง และเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน ควรถามครูหรือเพื่อนให้เข้าใจช่วยอธิบายให้ฟัง จัดเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม เช่น จัดเวลาในการเรียน การเล่น และการทบทวนบทเรียนให้เป็นเวลาอยู่เสมอ ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ เพื่อจะได้เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google