งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของ ระบบ รองรับระบบงานของ บริษัทประกันภัย รองรับระบบงานของ โรงพยาบาล รองรับระบบงานของ สำนักง คปภ. สาธารณสุขจังหวัด - ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวดเร็วขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของ ระบบ รองรับระบบงานของ บริษัทประกันภัย รองรับระบบงานของ โรงพยาบาล รองรับระบบงานของ สำนักง คปภ. สาธารณสุขจังหวัด - ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวดเร็วขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบข่ายของ ระบบ รองรับระบบงานของ บริษัทประกันภัย รองรับระบบงานของ โรงพยาบาล รองรับระบบงานของ สำนักง คปภ. สาธารณสุขจังหวัด - ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวดเร็วขึ้น - มีความถูกต้องในการจัดการ สินไหมฯ - มีมาตรฐานงานเคลมเดียวกัน - ปฏิบัติได้ตามเจตนารมย์ของ กฎหมาย - รับรู้ถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อ ผู้ประสบภัย - มีหลักประกันค่ารักษาพยาบาลที่แน่นอน - แก้ปัญหา การส่งต่อ และ OPD/IPD - ลดข้อพิพาทและมีความเชื่อมั่นระบบ ประกันภัยมากขึ้น - รับทราบผลการ ดำเนินงาน บางส่วนของ รพ. ในพื้นที่ ดูแล - รับรู้ข้อเท็จจริงการเกิดเหตุเร็ว - จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นอย่าง ถูกต้อง - นำข้อมูลเข้าสู่ระบบไล่เบี้ยคืนได้ - ตรวจสอบการจ่ายของบริษัท ประกันภัยได้ www.rvp.co.th

3 Hospital RVP(E-Claim) หมายเหตุ ผสภ บันทึกข้อมูลและส่ง ในระบบ e-claim รับแจ้งข้อมูล ( ระบบค้นหาข้อมูล การเอาประกันภัยจากฐาน) รับข้อมูลเพื่อบันทึก ในระบบ e-claim บันทึกการรักษา แจ้งผลข้อมูล รถที่มีการเอาประกันภัย อัตโนมัติ ระบบ E-claim: บริษัทกลางฯดำเนินการ (ค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนเกินเบื้องต้น) สอบถามซักประวัติ เปิดเคลม- ออกตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแจ้งผลให้ รพ.ทราบ รับข้อมูล-ตรวจสอบสิทธิ แจ้งผลคุ้มครองส่วนเกิน รับวางบิล พิจารณา – อนุมัติ 1.จ่ายเงิน-โอนเงิน 2.รับใบเสร็จรับเงิน ค่าเสียหาย เกินเบื้องต้น หรือไม่? สร้าง สก.จากระบบ ให้ผู้ประสบภัยลงนาม สร้าง บต.4 จากระบบ ให้ผู้ประสบภัยลงนาม รับเงิน/ ออกใบเสร็จ คุ้มครอง ส่วนเกินเบื้องต้น หรือไม่? เรียกเก็บเงิน จาก ผู้ประสบภัย หรือ ใช้สิทธิอื่น บันทึกข้อมูล เพิ่มตามเงื่อนไข ไม่เกิน เกิน No Yes สร้างใบวางบิล ยื่นคำร้องขอ เช็ค ใบเสร็จ จบ แจ้งผล ส่งข้อมูลตามเงื่อนไข 1 2 E 1 รับรองค่าเสียหายเบื้องต้น (อัตโนมัติ) 2 รับรองค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น 1.กรณีรถที่มีประกันภัย สองคันขึ้นไปชนกัน(ตาม หลักสำรองจ่ายข้อ 6) 2.กรณีรถประกันภัย เสียหายฝ่ายเดียว(เป็น เหตุที่ผู้ขับขี่ต้องรับ ผิด) 3.กรณีที่ทราบผลคดี แล้วว่ารถประกันภัย เป็นฝ่ายผิด E DATA การประกันภัยรถ

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ( รพสต.) รพสต. 1,872 แห่ง สถานพยาบาล ประเภทรัฐบาล สังกัดในกระทรวง สาธารณสุข ตั้งเบิก พรบ.857 แห่ง (45.78%) ระบบ e-Claim 704 แห่ง (82.15%) ส่ง HI04 13 แห่ง (1.85%)

5 www.rvp-eclaim.com

6

7 สามารถใส่ยอดประมาณการได้เพื่อกันค่ารักษา

8 ค้นพบข้อมูลเลขตัวถัง และเลขเครื่องหมายในฐานข้อมูล TID+RVP แสดงความคุ้มครองเบื้องต้น ค้นไม่พบข้อมูลเลขตัวถัง และเลขเครื่องหมายในฐานข้อมูล TID+RVP แจ้งรอตรวจสอบ ค้นพบข้อมูลเลขตัวถัง และเลขเครื่องหมายในฐานข้อมูล TID+RVP แสดงความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ( IOC ) รับแจ้งมาจากการ Re-Inform ให้คลิกตรวจสอบความคุ้มครอง

9 บันทึกค่ารักษา ต้องค้นหาเลขรับแจ้งที่ต้องการจะบันทึก

10 ต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชนก่อนบันทึกค่ารักษาเสมอ มีปุ่มแก้ไข ให้โรงพยาบาลเข้าไปแก้ไขเลขที่บัตรประชนให้ถูกต้องก่อนบันทึกค่ารักษา

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 สร้างใบนำส่งไม่ได้หากข้อมุลที่อยู่ผู้ประสบภัยไม่สมบูรณ์

21

22

23 ไม่มีบันทึกประจำวันตำรวจ กรณีคีย์ E-Claim 24 ชม. เหตุ - รถ - คน ครบ เสียหลักล้มเอง มีผู้ประสบภัยคน เดียว บันทึกถ้อยคำแทน บันทึกประจำวัน ตำรวจ

24 บันทึกค่ารักษาไม่ได้ ปัญหาที่พบบ่อย 1. ให้กลับไปตรวจสอบดูว่าผู้ประสบภัยรายนั้น ได้รับการยืนยันความคุ้มครองแล้วหรือไม่ ถ้า ยัง จะไม่สามารถบันทึกค่ารักษาได้ 2. อาจเป็นการยื่นเบิกค่ารักษาครั้งที่สอง ต้องเข้า บันทึกค่ารักษาที่เมนูยื่นคำร้องค่ารักษาเพิ่ม 3. อาจยังไม่ได้ยืนยันรับตัวผู้ป่วยในเมนูยืนยันรับ - ส่งผู้ป่วย 1. ให้กลับไปตรวจสอบดูว่าผู้ประสบภัยรายนั้น ได้รับการยืนยันความคุ้มครองแล้วหรือไม่ ถ้า ยัง จะไม่สามารถบันทึกค่ารักษาได้ 2. อาจเป็นการยื่นเบิกค่ารักษาครั้งที่สอง ต้องเข้า บันทึกค่ารักษาที่เมนูยื่นคำร้องค่ารักษาเพิ่ม 3. อาจยังไม่ได้ยืนยันรับตัวผู้ป่วยในเมนูยืนยันรับ - ส่งผู้ป่วย สร้าง บต.4 ไม่ได้ 1. รายละเอียดข้อมูลของผู้ประสบภัยยังไม่ ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ใส่ข้อมูลที่อยู่ เป็นต้น 2. หรือเลขที่บัตรประชาชนของผู้ประสบภัย 1. รายละเอียดข้อมูลของผู้ประสบภัยยังไม่ ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ใส่ข้อมูลที่อยู่ เป็นต้น 2. หรือเลขที่บัตรประชาชนของผู้ประสบภัย

25 1. อาจยังไม่ได้บันทึกค่ารักษาในระบบ กับการ สร้าง บต.4 2. รายการ บต.4 ที่จะมาปรากฏในหน้าเอกสาร การวางบิล ( HI04) จะต้องได้มีการบันทึกค่า รักษาและ สร้าง บต.4 แล้วเท่านั้น 1. อาจยังไม่ได้บันทึกค่ารักษาในระบบ กับการ สร้าง บต.4 2. รายการ บต.4 ที่จะมาปรากฏในหน้าเอกสาร การวางบิล ( HI04) จะต้องได้มีการบันทึกค่า รักษาและ สร้าง บต.4 แล้วเท่านั้น สร้างเอกสารการวางบิลไม่ได้ (HI04) 1. รายละเอียดข้อมูลของ ผู้ประสบภัยอาจยังไม่ ครบถ้วน เช่น ไม่ได่ใส่ข้อมูลที่อยู่ ตำบล, อำเภอ ของผู้ประสบภัย ไม่มีรายการ บต. 4 ให้เลือกในการสร้าง เอกสารการวางบิล (HI04) ต้องการพิมพ์ บต 4, หรือ HI04 ซ้ำจะต้องทำอย่างไร 1. ไปที่เมนู พิมพ์เอกสารซ้ำ แล้วระบุเลขที่ บต.4 หรือ HI04 ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ

26 การตรวจสอบข้อมูลการรับแจ้ง ไม่ว่าจะมีข้อสงสัยใดๆก็ตาม ให้ทำการ ตรวจสอบเลขรับแจ้งก่อนทุกครั้ง

27 A A B B C C

28 ตารางแสดงความคุ้มครอง กรมธรรม์ ให้ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่แสดง ถูกต้องตรงกับกรมธรรม์ที่ต้องการ นำมาตั้งเบิกหรือไม่ ? A A ตรง = บันทึกค่ารักษา สร้างบต ใบ วางบิล ไม่ตรง = แจ้งสาขาพร้อมกับแฟกซ์ หน้าตารางกรมธรรม์ให้ เพื่อแก้ไขการ ยืนยันความคุ้มครองให้ใหม่ ไม่เช่นนั้นจะผิดไปจนถึงกระบวนการ สร้างใบวางบิล และวางบิลผิดบริษัท

29 B B ก่อนการบันทึกค่ารักษา ตรวจสอบ สถานะความคุ้มครองก่อนเสมอ ว่าผปภ. มีสถานะเป็นอะไร ( คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง รอตรวจสอบ ข้อมูลรถ ไม่สมบูรณ์ ) และถูกยกเลิกหรือไม่ ?? ตรวจสอบคำร้องว่ามีการบันทึกค่า รักษา สร้างบต. ใบวางบิลหรือยัง และคำร้องเป็นของสาขาหรือรพ. มีสถานะเป็นปกติ หรือ ยกเลิก ตรวจสอบคำร้องว่ามีการบันทึกค่า รักษา สร้างบต. ใบวางบิลหรือยัง และคำร้องเป็นของสาขาหรือรพ. มีสถานะเป็นปกติ หรือ ยกเลิก C C

30


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของ ระบบ รองรับระบบงานของ บริษัทประกันภัย รองรับระบบงานของ โรงพยาบาล รองรับระบบงานของ สำนักง คปภ. สาธารณสุขจังหวัด - ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวดเร็วขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google