งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรวจสอบ สิทธิ์ การปลดล็อค Information System ขั้นตอนดำเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯสรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรวจสอบ สิทธิ์ การปลดล็อค Information System ขั้นตอนดำเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯสรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตรวจสอบ สิทธิ์ การปลดล็อค Information System ขั้นตอนดำเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯสรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพสามิตกรมบัญชีกลาง กรมการขนส่ง ทางบก แจ้งผล การสอบสิทธิ์ กระบวนการทำงานของโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล กระบวนการทำงานหลัก (Main Business Process) สอบถาม ข้อมูล ยื่นแบบคำ ขอใช้สิทธิ์ฯ การปลดล็อก การคืนเงิน/การรับเงินคืน/การติดตามเงินคืน โครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ การยื่นคำขอคืนเงิน รับผล การสอบสิทธิ์ คืนเงิน การรับ เงินคืน การ ติดตาม เงินคืน กรมบัญชีกลางผู้ขอใช้สิทธิ์

3

4 ขั้นตอนการรับใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ( สำหรับสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขา ) ประชาชน ( ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ) ประชาชนยื่น เอกสาร ปฏิเสธการรับ เอกสาร คืนเอกสารให้ ประชาชน ปฏิเสธการรับ เอกสาร คืนเอกสารให้ ประชาชน เตรียมหลักฐานมา ยื่นใหม่อีกครั้ง บันทึกการรับเอกสาร ในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ฯ บันทึกการรับเอกสาร ในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ฯ เอกสารอาจไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รับใบรับคำขอใช้สิทธิ์ ฯ ( ต้นฉบับ ) ตรวจสอบ เอกสาร และความถูก ต้อง ( ครบ / ไม่ ครบ ) ตรวจสอบ เอกสาร และความถูก ต้อง ( ครบ / ไม่ ครบ ) ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ ( สำเนา ) + ใบคำขอใช้ สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ

5

6 ขั้นตอนการรับใบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ ( สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ )

7 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลใบคำ ขอใช้สิทธิ์ฯ ระบบ จะทำการออกเลข รับให้โดยอัตโนมัติ ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของ ข้อมูล ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของ ข้อมูล ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ ( สำเนา ) + ใบคำขอใช้ สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ แก้ไขข้อมูล โดยเลข รับเอกสารจะเป็นเลข เดิมที่เคยบันทึกไว้ ประชาชน ( ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ) หน้าจอรับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากการรับแบบ ประชาชนยื่น เอกสารผ่าน สำนักงาน สรรพสามิต พื้นที่ ปฏิเสธการรับ เอกสาร คืนเอกสารให้ ประชาชน ปฏิเสธการรับ เอกสาร คืนเอกสารให้ ประชาชน เตรียมหลักฐาน มายื่นใหม่ อีกครั้ง เตรียมหลักฐาน มายื่นใหม่ อีกครั้ง บันทึกการรับ เอกสารในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอ ใช้สิทธิ์ฯ บันทึกการรับ เอกสารในระบบ พิมพ์ใบรับคำขอ ใช้สิทธิ์ฯ เอกสารไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน รับใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ฯ ( ต้นฉบับ ) รับใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ฯ ( ต้นฉบับ ) ตรวจส อบ เอกสา ร ตรวจส อบ เอกสา ร เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จบการ ทำงาน

8 1. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบจะดึงข้อมูลที่ ประชาชนบันทึกไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ สามารถแก้ไข ข้อมูลได้ กรณี ข้อมูลไม่ตรงกับ แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ที่ส่งมา ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ + เอกสาร แนบ ประชาชน ( ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ) หน้าจอรับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากการรับแบบ บันทึกการรับ เอกสารในระบบ เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจส อบ เอกสา ร ตรวจส อบ เอกสา ร เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประชาชนยื่น ผ่านเว็บไซต์ กรม สรรพสามิตส่ง เอกสารทาง ไปรษณีย์ รับ email ที่แนบ ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ ฯ อิเล็กทรอนิกส์ รับ email ที่แนบ ใบรับคำขอใช้สิทธิ์ ฯ อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิเสธการรับ เอกสาร เอกสารไม่ ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน แจ้งทาง email และจดหมาย ลงทะเบียนตอบ รับ

9 2. เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ จากประชาชนโดยมี การลงทะเบียนเลขรับ ด้วยมือก่อนระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มใช้งาน บันทึกข้อมูลใบคำ ขอใช้สิทธิ์ฯ คีย์เลข รับตามที่ลง Book ไว้ เช่น 123 ไม่ถูกต้อง หน้าจอบันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯย้อนหลัง ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของ ข้อมูล ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของ ข้อมูล ใบรับคำขอใช้ สิทธิ์ ( สำเนา ) + ใบคำขอใช้ สิทธิ์ฯ + เอกสารแนบ แก้ไขข้อมูล โดยเลข รับเอกสารจะเป็นเลข เดิมที่เคยบันทึกไว้ ถูกต้อง จบการ ทำงาน

10

11 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

12

13

14

15

16

17

18

19 บันทึกคำขอใช้สิทธิ์ฯจาก การรับแบบ

20 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล หน้าจอบันทึกข้อมูล ย้อนหลัง หน้าจอบันทึกข้อมูลจาก การรับแบบ ระบบจะสร้างเลขที่รับให้โดย อัตโนมัติ

21 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

22

23

24

25

26 FAX : 02-243- 6115 FAX : 02-243- 6115

27 โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล

28


ดาวน์โหลด ppt ตรวจสอบ สิทธิ์ การปลดล็อค Information System ขั้นตอนดำเนินการโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ผู้ขอใช้สิทธิ์ฯสรรพสามิตพื้นที่ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google