งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของ วท. สำหรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป้าหมายที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของ วท. สำหรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป้าหมายที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของ วท. สำหรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป้าหมายที่ 3 การ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน เป้าหมายที่ 4 ผู้ประกอบการและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายที่ 1 กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม และ การปฏิบัติงาน ด้าน วทน.ได้ เป้าหมายที่ 2 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชน มี ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 1. การส่งเสริมและเร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของประเทศ 2. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน วทน.ให้เป็นสังคม ฐาน ความรู้ 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่ม ผลิตภาพของประเทศ 4.การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ ในการเพิ่มผลผลิตเชิง พาณิชย์ทุกระดับ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ให้แพร่หลายและ เป็นที่ยอมรับ 2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนิน การวิจัย และพัฒนา เพื่อสร้าง องค์ความรู้ และสร้างผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิต และบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน 4. สร้างระบบสนับสนุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา เข้าถึง ความรู้ใหม่ๆ และนำภูมิปัญญา ไทยมาใช้ผสมผสานกันได้ 1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 1.1 สนับสนุนการสร้างบุคลากรความรู้ ระดับสูงทางด้าน วทน. 1.2 เสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้ทำงาน ทางด้าน วทน. ในภาคส่วนต่างๆ 2.1 สร้างการเรียนรู้และความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน และ เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. สู่ ประชาชน รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และ นำไปใช้ประโยชน์ 3.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา ในการสร้างขีดความสามารถทาง วทน. 5.1 พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพและรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย 5.2 เร่งจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกภาคให้แล้วเสร็จ 5.3 เร่งพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และ เทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 5.4 เร่งพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5.5 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 6.1 สร้างความ ร่วมมือในการ พัฒนานโยบาย วทน. ใน ระดับประเทศ เป้าหมายที่ 6 ภาคการ ผลิต/บริการ และภาค สังคม/ชุมชน ได้รับการ พัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความสามารถ ทาง วทน. 6. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ 7. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร 8. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต บริการและชุมชน 10. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล 11. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล 12. จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ 13. จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี 14. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและรับรอง ห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท. 15. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย 9. จำนวน สถาน ประกอบการที่ ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา 16. จำนวน ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย แผน และมาตรการด้าน วทน. ระดับประเทศ 1. ร้อยละของนักเรียนทุนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบ การศึกษาและกลับมาทำงานตรงตาม สาขาวิชา 2. จำนวนผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ด้าน วทน. 3. จำนวนผลงานที่เกิดจากความคิด สร้างสรรค์ของเยาวชน 4. จำนวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้าน วทน. 6. การพัฒนานโยบาย วทน. มีประสิทธิภาพ และทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของโลก เป้าหมายที่ 5 ภาคการผลิตและบริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานใน การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ 4.1 นำองค์ ความรู้ด้าน วทน. มาพัฒนา ต่อยอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพ ชีวิต 4.2 ผลักดันการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้และ เทคโนโลยีไป ใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ ประโยชน์ มติคณะอนุกรรมการตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์กระทรวง ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ 29 มค.2552 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

2 ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารฯ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ และยุทธศาสตร์ วท. ยุทธศาสตร์ วท. เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย ตามแนวทางพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนา ทาง ว. และ ท. ทั้งงานวิจัยขั้น พื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ฯ 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้าน ว.และ ท. และบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของภาคการ ผลิตฯ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและ พัฒนาของประเทศฯ ข้อ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ นวัตกรรม ข้อ1 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 3 นโยบาย สังคมและ คุณภาพชีวิต ข้อ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ข้อ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิต/ บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ได้รับการพัฒนาจากนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุน การ สร้างความสามารถทาง วทน. 16. จำนวน ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย แผน และ มาตรการด้าน วทน. ระดับประเทศ 6. การพัฒนานโยบาย วทน. มีประสิทธิภาพและ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 10. จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมี การติดตามประเมินผล 11. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล 12. จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์ 13. จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยี 14. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การพัฒนาและ รับรองห้องปฏิบัติการ และบริการข้อมูลทาง ว. และ ท. 15. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการ บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย เป้าหมายที่ 5 ภาคการผลิตและบริการ ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ เป้าหมายที่ 2 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชน มี ทัศนคติที่ดีต่อ วทน. 2. การสร้างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน วทน.ให้เป็นสังคม ฐาน ความรู้ 3. จำนวนผลงานที่เกิด จากความคิดสร้างสรรค์ ของเยาวชน 4. จำนวนผู้ใช้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5. จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ด้าน วทน. เป้าหมายที่ 1 กำลังคนทางด้าน วทน. ที่ได้รับการเสริมสร้างขีด ความสามารถโดยการศึกษา/ อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และ การ ปฏิบัติงานด้าน วทน.ได้ 1. การส่งเสริมและเร่งรัด การพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้เป็นพลังของ ประเทศ 1. ร้อยละของนักเรียนทุน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่จบการศึกษา และกลับมาทำงานตรง ตามสาขาวิชา 2. จำนวนผู้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. เป้าหมายที่ 4 ผู้ประกอบการและชุมชน ได้นำเทคโนโลยีไปใช้ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม 4.การถ่ายทอด เทคโนโลยีและมีการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ในการ เพิ่มผลผลิตเชิง พาณิชย์ทุกระดับ 9. จำนวนสถาน ประกอบการที่ ใช้ผลงานวิจัย และพัฒนา เป้าหมายที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ และ ประยุกต์ใช้ได้ในภาคการ ผลิต บริการ และชุมชน 3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สร้าง ฐานความรู้และเพิ่ม ผลิตภาพของประเทศ 6. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ 7. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ยื่นขอจดสิทธิบัตร 8. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชน ผลงานวิจัย ทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิต บริการ และการยกระดับคุณภาพชีวิต 1. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน ภาคการผลิตบริการ และการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น 2. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 450 เรื่อง เร่งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยในการจัดการ ทรัพยากรในการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยรวมทั้งสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องวิจัย ทั้งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ 1. ระบบฐานข้อมูล กลไกหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตและบริการของ ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก 1. บุคลากรวิจัยและพัฒนา 10 คน ต่อ ประชากร 10,000 คน เป้าหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 12 ก.พ.2552


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 ของ วท. สำหรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป้าหมายที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google