งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้ 1. Sales & Marketing System ( ระบบงานขาย และการตลาด ) 2. Purchase System ( ระบบจัดซื้อ ) 3. Shipping System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้ 1. Sales & Marketing System ( ระบบงานขาย และการตลาด ) 2. Purchase System ( ระบบจัดซื้อ ) 3. Shipping System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้ 1. Sales & Marketing System ( ระบบงานขาย และการตลาด ) 2. Purchase System ( ระบบจัดซื้อ ) 3. Shipping System ( ระบบ Shipping) 4. Material Store System ( ระบบคลัง วัตถุดิบ ) 5. Planning & Production System ( ระบบวาง แผนการผลิตและการผลิต ) 6. Warehouse System ( ระบบคลังสินค้า / ห้อง เย็น ) 7. Quality Control System ( ระบบควบคุม คุณภาพ ) 8. Production Cost System ( ระบบต้นทุนการ ผลิต ) 9. Administrative Tools ( เครื่องมือสำหรับ ผู้ดูแลระบบ ) ฐานข้อมูลโปรแกรมหลัก ถูกวิจัยออกแบบขึ้นมาอย่าง ชาญฉลาด รองรับโครงสร้างคุณสมบัติสินค้าอาหาร ทะเลแช่แข็งได้ทุกรูปแบบ และมุมมองข้อมูลของ องค์กรแต่ละแห่ง อย่างเช่น กุ้ง, ปลาหมึก => กุ้ง กุลาดำ, กุ้งขาว, หมึกเจาะ, หมึกสาย => H/O, H/L, PD, PUD, Whole Round, Whole Clean => ดิบ, สุก, ต้ม, ลวก => Block, IQF, Semi IQF => ขนาด U/10, 50 ตัว /KGS, 70 ตัว /LBS => Packing 1X10, 2X8 => Brand AAA, BBB => และอื่นๆ เป็นต้น โครงสร้างคุณสมบัติ สินค้าที่กล่าวมา เป็น ประโยชน์อย่างมากในการค้นหาสินค้าและออก รายงาน เช่น ค้นหาสินค้าคงคลังตามคุณสมบัติ สินค้า หรือแม้กระทั่งสามารถค้นหาสินค้า ใกล้เคียงค้างสต๊อกหรือที่ทำเก็บเอาไว้ซึ่งมี คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันตามคำสั่งซื้อของ ลูกค้า แต่ต่างกันที่ Brand สินค้าเท่านั้น โปรแกรมก็สามารถค้นหารายการมาให้ตัดสินใจ ได้ว่าจะนำมา Re-Process/Re-Pack หรือไม่ หรือการดูรายงานเฉพาะกุ้งขาว, เฉพาะกุ้งกุลาดำ PD, เฉพาะหมึกเจาะขนาด U/5, ตามยี่ห้อสินค้า และอื่นๆ อีกมรากมาย เนื่องจากวัตถุดิบสัตว์น้ำส่วนมากมีความไม่แน่นอน สูง ทั้งในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต อีก ทั้งไม่สามารถเก็บวัตถุดิบเอาไว้เป็นเวลานานๆ ให้ ยังคงสภาพเดิมไว้ได้ ดังนั้นงานจัดซื้อและการ ผลิตจึงมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่ มาก ทำให้โปรแกรมบริหารการผลิตอื่นๆ ไม่ สามารถรองรับการทำงานได้ แต่โปรแกรม M- FOOD เข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงสามารถ รองรับงานเหล่านี้ได้ สามารถติดตามได้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำ (RM Tracking) ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน เป็นของผู้ขาย / แพ / ฟาร์ม / บ่อและใบเคลื่อนย้ายใดบ้าง และได้ถูกนำไป ผลิตได้เป็น Item ใดบ้าง จำนวนเท่าใด และได้ % Yield ในแต่ละขั้นตอนเท่าไหร่ สามารถติดตามได้ตลอดเวลาว่าวัตถุดิบสัตว์น้ำ (RM Tracking) ตลอดว่าได้มาจากขั้นตอนการผลิตอะไรบ้าง ตลอดทั้งสายของขบวนการผลิต จนไปถึงวัตถุดิบว่า ได้ รับมาวันไหน เป็นของผู้ขาย / แพ / ฟาร์ม / บ่อใดและใบ เคลื่อนย้ายหมายเลขใด - ระบบต้นทุนการผลิต สามารถเกลี่ยต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชุดที่ซื้อเข้ามาไปให้กับสินค้าที่ผลิตได้ ตาม หลักการว่าไซร์ใหญ่ควรมีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงกว่าไซร์เล็ก และยังต่อเนื่องไปถึงการประเมินการจัดซื้อ ว่าแต่ละชุดมีการกำไร / ขาดทุนเท่าไหร่ - รองรับงานด้านการส่งออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถสร้างและพิมพ์เอกสาราต่างๆ จากระบบได้ โดยตรง - รายงานและแบบฟอร์มทุกตัวเป็นแบบ External File นั่นคือ สามารถเพิ่มเติม, แก้ไขปรับปรุงได้ ตลอดเวลาโดยที่จะไม่มีผลกระทบกับตัวโปรแกรม ระบบคลังสินค้า ( ห้องเย็น ) และคลังวัตถุดิบมีรูปแบบเป็น แผนผังตำแหน่งแบบ 3 มิติ (Advance 3D Location Map) ซึ่งสามารถสร้างได้เองตามความเป็นจริงของ อาคาร ช่วยให้การทำงานคลังสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสูง Database เช่น MS SQL,ORACLE, ETC. Open Source, MySQL jasumedia Co., Ltd. 99/29 Software Park Building, Moo 4, Chaengwattana Rd., Klong Gleua, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand. Tel +66(0) 2962-2177 Fax +66(0) 2962-2178


ดาวน์โหลด ppt MRP SYSTEM : ประกอบด้วย 9 Modules มีดังนี้ 1. Sales & Marketing System ( ระบบงานขาย และการตลาด ) 2. Purchase System ( ระบบจัดซื้อ ) 3. Shipping System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google