งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั๋วแลกเงิน ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ. ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารที่มีคำสั่งให้จ่ายเงิน มีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ผู้สั่งจ่าย ( ลูกหนี้ของผู้รับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั๋วแลกเงิน ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ. ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารที่มีคำสั่งให้จ่ายเงิน มีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ผู้สั่งจ่าย ( ลูกหนี้ของผู้รับเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตั๋วแลกเงิน ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ

2 ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารที่มีคำสั่งให้จ่ายเงิน มีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ผู้สั่งจ่าย ( ลูกหนี้ของผู้รับเงิน และเจ้าหนี้ของผู้ จ่ายเงิน ) ผู้จ่าย ( ลูกหนี้ของผู้สั่งจ่าย และอาจเป็นลูกหนี้ตาม ตั๋วแลกเงิน ) ผู้รับเงิน ( เจ้าหนี้ของผู้สั่งจ่าย ) ประเภทของตั๋วแลกเงิน ชนิดระบุชื่อ ชนิดผู้ถือ

3 การออกตั๋วแลกเงิน ผู้ออกตั๋วแลกเงิน ( ผู้สั่ง จ่าย ) รายการในตั๋วแลกเงิน คำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วแลกเงิน เหตุผล... คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไข ให้จ่ายเงินเป็นจำนวน แน่นอน เหตุผล... ชื่อหรือยี่ห้อของผู้จ่าย วันถึงกำหนดใช้เงิน สถานที่ใช้เงิน ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงิน หรือคำ จดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน ลายมือชื่อของผู้สั่งจ่าย สิ่งอื่นๆ นอกจากรายการใน ตั๋วแลกเงิน ดอกเบี้ยในตั๋วแลกเงิน ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัด ความรับผิดของตนเอง หรือ ยอมลดละหน้าที่ให้ผู้ทรง ผลของการออกตั๋วแลกเงิน ข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถ ยกขึ้นอ้างต่อผู้ทรง ความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคล ยกเว้นกรณีคบคิดกันฉ้อฉล

4 การโอนตั๋วแลกเงิน ผู้โอน ผู้รับเงิน ผู้รับสลักหลังตั๋วชนิดระบุชื่อ ผู้ครอบครองตั๋วผู้ถือ วิธีการโอน สลักหลังและส่งมอบ ส่งมอบ ( กรณีตั๋วผู้ถือ )

5 การสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน ประเภทของการสลักหลัง สลักหลังเฉพาะ สลักหลังลอย ผู้สลักหลังและผู้รับสลักหลัง ที่สำหรับการสลักหลังตั๋วแลกเงิน การขีดฆ่าคำสลักหลัง การสลักหลังต้องปราศจากเงื่อนไข การสลักหลังต้องทำเพื่อโอนตั๋วแลกเงินทั้ง ฉบับ

6 การสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน ( ต่อ ) ข้อกำหนดห้ามโอนตั๋วแลกเงิน กรณีผู้สั่งจ่ายห้ามโอน กรณีผู้สลักหลังห้ามโอน ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของตนเอง หรือลดละหน้าที่ให้ผู้ทรง ข้อกำหนดอื่นๆ กำหนดให้ยื่นต่อผู้จ่ายเพื่อรับรองโดยกำหนดเวลายื่นหรือไม่ก็ ได้ ข้อกำหนดเวลาสลักหลังตั๋วแลกเงิน ผลของการสลักหลังโอนตั๋วแลกเงิน ผลต่อผู้สลักหลัง ผลต่อผูรับสลักหลัง

7 การสลักหลังโอนอันมิใช่การโอนกรรมสิทธิ์ใน ตั๋วเงิน การสลักหลังตั๋วแลกเงินเพื่อให้ตัวแทนเรียก เก็บเงิน การสลักหลังตั๋วเงินเพื่อจำนำ


ดาวน์โหลด ppt ตั๋วแลกเงิน ร้อยโท ดร. ธนพจน เอกโยคยะ. ลักษณะทั่วไปของตั๋วแลกเงิน เป็นตราสารที่มีคำสั่งให้จ่ายเงิน มีบุคคลเกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ผู้สั่งจ่าย ( ลูกหนี้ของผู้รับเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google