งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอรับเงินช่วยเหลือกรณี บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง 1. เงินรางวัลคดียาเสพติด 2. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอรับเงินช่วยเหลือกรณี บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง 1. เงินรางวัลคดียาเสพติด 2. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณี บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง 1. เงินรางวัลคดียาเสพติด 2. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( พล. ต. อ. เผ่า สารสิน ) 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 แหล่งที่ ให้การ ช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับ ความ ช่วยเหลือ ความ ช่วยเหลื อ กรณี เสียชีวิต กรณี บาดเจ็บ กรณี ทรัพย์ สิน เสียหา ย หมาย หตุ 1. เงิน รางวัลคดี ยาเสพติด - เจ้าพนักงาน ที่ได้รับ อันตรายขณะ สืบสวนหรือ จับกุมผู้กระทำ ความผิด กฎหมายในคดี ยาเสพติด ซึ่ง ไม่ได้ขอรับ / ได้รับเงินทำ ขวัญตาม ระเบียบ กระทรวงการค ลัง - เงิน ช่วยเหลือ - ไม่เกิน 200,000 บาท - บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนต้องออก จากราชการ ไม่เกิน 200,000 บาท - ได้รับ อันตราย สาหัสจนเสีย อวัยวะส่วน หนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 100,000 บาท - ได้รับ อันตรายแก่ ร่างกายเป็น บาดแผล ฉกรรจ์ หรือ อันตราย สาหัสต้อง ได้รับการ รักษาเกินกว่า 20 วัน ไม่เกิน 40,000 บาท - - ยื่นคำ ร้อง ภายใน 180 วัน - ผู้ที่ได้ ใช้สิทธิ และได้รับ เงิน ช่วยเหลือ ตามกรณี นี้แล้ว ไม่ มีสิทธิ ขอรับหรือ ได้รับเงิน ทำขวัญ ตาม ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย เงินทำ ขวัญ ข้าราชกา รและ ลูกจ้างอีก การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต

3 แหล่งที่ ให้การ ช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับ ความ ช่วยเหลือ ความ ช่วยเหลื อ กรณี เสียชีวิต กรณี บาดเจ็บ กรณี ทรัพย์สิ น เสียหาย หมาย หตุ 2. กองทุน ป้องกัน และ ปราบปรา มยาเสพ ติด - เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับอันตราย อัน เนื่องมาจาก การป้องกัน และ ปราบปรามยา เสพติด - ผู้มีส่วน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ดังกล่าวและ ได้รับอันตราย - เงิน ช่วยเหลื อ - ค่า ทรัพย์สิน เสียหาย - ไม่เกิน 100,000 บาท - บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสีย อวัยวะส่วน หนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 70,000 บาท - บาดเจ็บจน ประกอบ กรณียกิจ ตามปกติ ไม่ได้เกิน กว่า 20 วัน ไม่เกิน 40,000 บาท - บาดเจ็บใน ลักษณะอื่น ๆ ไม่เกิน 20,000 บาท - ได้รับ ความ เสียหาย หรือ สูญเสีย ต่อ ทรัพย์สิ น ไม่ เกิน 40,000 บาท ยื่นคำ ร้อง ภายใ น 90 วัน การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต

4 แหล่งที่ ให้การ ช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับ ความ ช่วยเหลือ ความ ช่วยเหลื อ กรณี เสียชีวิต กรณี บาดเจ็บ กรณี ทรัพย์สิ น เสียหาย หมาย หตุ 3. มูลนิธิ ป้องกัน และ ปราบปรา มยาเสพ ติด - เจ้าหน้าที่ผู้ ได้รับอันตราย ขณะปฏิบัติ หน้าที่ป้องกัน และ ปราบปรามยา เสพติด - เงิน ช่วยเหลื อ - ค่าเล่า เรียนบุตร - ไม่เกิน 100,000 บาท - ค่าเล่า เรียนบุตร ที่มีอายุไม่ เกิน 25 ปี ตั้งแต่ ระดับ อนุบาล - ปริญญาตรี และ การศึกษา ผู้ใหญ่ - บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสีย อวัยวะส่วน หนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 50,000 บาท - บาดเจ็บ เป็นแผล ฉกรรจ์หรือ ได้รับ อันตราย สาหัส จน ต้องเข้ารับ การ รักษาพยาบา ลเกินกว่า 20 วัน ไม่เกิน 20,000 บาท - การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต

5 แหล่งที่ ให้การ ช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับ ความ ช่วยเหลือ ความ ช่วยเหลื อ กรณี เสียชีวิต กรณี บาดเจ็บ กรณี ทรัพย์สิ น เสียหาย หมาย หตุ 4. กรม คุ้มครอง สิทธิและ เสรีภาพ - เจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับ ความเสียหาย ถึงแก่ชีวิตหรือ บาดเจ็บใน คดีอาญา - เงิน ช่วยเหลื อ - ค่าตอบแท น 30,000- 100,000 บาท - ค่า จัดการศพ 20,000 บาท - ค่าขาด อุปการะ เลี้ยงดู ไม่ เกิน 30,000 บาท - ค่าเสียหา ยอื่นไม่ เกิน 30,000 บาท - ค่า รักษาพยาบา ล ไม่เกิน 30,000 บาท - ค่าฟื้นฟู สมรรถภาพ ร่างกายและ จิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท - ค่าขาด ประโยชน์ใน การทำมาหา กิน วันละไม่ เกิน 200 บาท ไม่เกิน 1 ปี - ค่าตอบแทน อื่น ไม่เกิน 30,000 บาท ยื่นคำ ร้อง ภายใ น 1 ปี การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต

6 แหล่งที่ ให้การ ช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับ ความ ช่วยเหลือ ความ ช่วยเหลื อ กรณี เสียชีวิต กรณี บาดเจ็บ กรณี ทรัพย์สิ น เสียหาย หมาย หตุ 5. สำนักงาน ปลัด สำนัก นายกรัฐม นตรี - เจ้าหน้าที่ เสียชีวิตหรือ ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติ หน้าที่ในการ ปราบปรามยา เสพติด - เงิน ช่วยเหลื อ - ค่าเล่า เรียนบุตร - เงินยัง ชีพราย เดือนแก่ บุตร - ค่าเล่า เรียนบุตร รายปีจน จบ การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี - เงินยังชีพ รายเดือนแก่ บุตร - ค่าเล่าเรียน บุตรรายปีจน จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี - หาก ได้รับ การ ช่วยเ หลือ ใน เหตุ เดียว กัน หลาย สิทธิ ให้ ได้รับ การ ช่วยเ หลือ เพียง สิทธิ เดียว การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต


ดาวน์โหลด ppt การขอรับเงินช่วยเหลือกรณี บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง 1. เงินรางวัลคดียาเสพติด 2. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google