งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. รัฐพล เตรียมวิชานนท์ พบ. วว. เวชปฏิบัติ ทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. รัฐพล เตรียมวิชานนท์ พบ. วว. เวชปฏิบัติ ทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. รัฐพล เตรียมวิชานนท์ พบ. วว. เวชปฏิบัติ ทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2556

2 สถานการณ์ ผู้สูงอายุในประเทศ ไทย

3 ความมั่นคงของมนุษย์ Human Security ความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง การ ที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีศักด์ศรี ตลอดจน ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ที่มา : ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2551, ปี 2552 สำนักมาตรฐานการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์

4 มิติที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพอนามัย มิติการศึกษา มิติการมีงานทำและรายได้ มิติความมั่นคงส่วนบุคคล มิติครอบครัว มิติการสนับสนุนทางสังคม มิติสังคม - วัฒนธรรม มิติสิทธิและความเป็นธรรม มิติการเมืองและธรรมาภิบาล

5 1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัด ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็น กรณีพิเศษ 2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง แก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการ บริการสาธารณะอื่น 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความ เหมาะสม 7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ การสนับสนุนในด้านต่างๆ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ การสนับสนุนในด้านต่างๆ

6 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ การสนับสนุนในด้านต่างๆ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ การสนับสนุนในด้านต่างๆ 8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการ ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 9. การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่ เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหา ครอบครัว 10. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง 11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม 12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 13. ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มี รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการ ลดหย่อนภาษี ตามประมวลรัษฎากร

7 สวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตร ทอง ) รัฐจัดให้ ( สอบถาม 1330 ) สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐจัดให้ รักษาความเจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทั่วไป โรค เรื้อรัง โรคร้ายแรงเช่น ไตวาย มะเร็ง กรณี ฉุกเฉิน การเจ็บป่วยจิตใจ เช่นโรคเครียด ซึมเศร้า ตาม สิทธิ การฟื้นฟูสุขภาพ กายอุปกรณ์กรณีพิการ ( ไม่รวมการพักฟื้น สถานรับดูแลช่วงเวลา กลางวัน day care ) ประกันค่ารักษาพยาบาล เอกชน เป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบเอง

8 การสร้างเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ คัดกรองต้อกระจก ( ไม่รวมแว่น สายตายาว ) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การทำฟันปลอมทั้งปาก เพื่อการบดเคี้ยว อาหาร เข้าร่วมชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเยี่ยม บริการที่บ้านกรณีเจ็บป่วยที่ จำเป็นต้องดูแลต่อเนื่อง เช่นพยาบาลทำแผล กายภาพบำบัด เภสัช กรเยี่ยมที่บ้าน การดูแลวาระสุดท้ายอย่างประคบประคอง Palliative Care ที่บ้าน กรณีโรคร้ายแรงเช่น มะเร็ง

9

10 นศ. เภสัชฯ อสส.

11

12 ชุมชนบึง พระราม 9 อุปกรณ์ มอบให้ผู้ป่วย

13

14 ยา Metformin 782 เม็ด ชุมชนวัง ทอง

15 อบรม ประชาชน และ อสส เรื่อง การใช้ยา อย่างถูกต้องและปลอดภัย

16 เขตราช เทวี จำนวน 13 ราย เขตบาง นา จำนวน 24 ราย เขตดอน เมือง จำนวน 167 ราย เขต ลาดพร้าว จำนวน 146 ราย เขตห้วย ขวาง จำนวน 46 ราย เขตธนบุรี จำนวน 40 ราย เขต จตุจักร จำนวน 28 ราย เขตวัฒนา จำนวน 13 ราย เขตพญา ไทจำนวน 29 ราย เขตบาง แคจำนวน 10 ราย จำนวนชุมชน 41 ชุมชน จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 41 ชุมชน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม 500 คน จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ส่งต่อ case 12 แห่ง ผลงานปี 2553

17 ภาพถ่ายการปฏิบัติงานใน Call Center โทรศัพท์ / โทรสาร 02-434-1588

18 Case conference ระหว่างนักกายภาพบำบัด กับหน่วยงานส่งต่อผู้ป่วย

19 นักกายภาพออกตรวจประเมิน ผู้ป่วยที่ discharge จากโรงพยาบาล หลังได้รับการส่งต่อ

20 นักกายภาพบริการ กายภาพบำบัด ที่บ้านให้แก่ผู้ป่วย

21 นักกายภาพบำบัดให้ความรู้ ในชุมชน

22 ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 1,065 คน จำนวนครั้งการให้บริการ 6,735 ครั้ง มีคนไข้ที่จำหน่ายจากโครงการไปแล้ว 399 คน ยังคงอยู่ในโครงการ 666 คน เดือน / จำนวนธค. 52 มค. 53 กพ. 53 มีค. 53 เมย. 53 พค. 53 มิย. 53 กค. 53 สค. 53 ก. ย. 53 จำนวนผู้ป่วย ใหม่ 388896150464769 73173 จำนวนผู้ป่วย รวม 3884775385886346817508198921,06 5 ผลงานปี 2553

23 สวัสดิการค่าครองชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิการลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีกรณี เป็นผู้ดูแลพ่อแม่

24 rattaphon.t@nhso.go.th โทร 02 – 142 1000


ดาวน์โหลด ppt นพ. รัฐพล เตรียมวิชานนท์ พบ. วว. เวชปฏิบัติ ทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google