งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PBL : Problem – based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PBL : Problem – based Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PBL : Problem – based Learning
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์

2 กำหนดสถานการณ์ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ + ทักษะ แก้ปัญหา ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม + ฝึกทักษะทางสังคม

3 แนวคิด / ทฤษฎีพื้นฐาน การสร้างความรู้ (Constructivism)
การสร้างความรู้ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทาง สังคม (Social Constructivism)

4 เทคนิควิธี (หลากหลาย)
เทคนิควิธี (หลากหลาย) การใช้คำถาม กระบวนการกลุ่ม Concept mapping ระดมความคิด Card technic Matrix board อภิปรายกลุ่มย่อย ฯลฯ

5 ขั้นตอนหลักในการสอนแบบ PBL
1. ระบุปัญหา / เสนอสถานการณ์ปัญหา / เสนอเงื่อนไขของงาน

6 2. วางแผน / ออกแบบ เพื่อดำเนินงาน
(สืบค้น , ออกแบบชิ้นงาน , หา / ใช้ เครื่องมือ , รวบรวมข้อมูล , ทดลอง , พิสูจน์ , ออกแบบการบันทึกข้อมูล ฯลฯ)

7 3. ดำเนินการ / ปฏิบัติการ
3. ดำเนินการ / ปฏิบัติการ (ดำเนินการทดลอง , ดำเนินการ ค้นคว้า , ดำเนินการสร้าง, ดำเนินการ พิสูจน์และปรับปรุงผลงาน ฯลฯ)

8 4. สรุปผล / นำเสนอผลงาน (องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น , ทักษะกระบวนการ ทำงาน / ทักษะกระบวนการกลุ่ม , ทักษะการสื่อสาร ฯลฯ)

9 ในฐานะที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชรเมื่อมีผู้ถามว่า “จังหวัด กำแพงเพชรมีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือน่า ภาคภูมิใจ” ท่านจะตอบอย่างไร

10 “ความรู้คู่ชุมชน” ท่านจะใช้ประเด็นในชุมชน / ท้องถิ่นกำแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt PBL : Problem – based Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google