งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PBL : P ROBLEM – BASED L EARNING ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PBL : P ROBLEM – BASED L EARNING ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PBL : P ROBLEM – BASED L EARNING ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์

2 กำหนดสถานการณ์ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้ + ทักษะ แก้ปัญหา ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม + ฝึก ทักษะทางสังคม

3 แนวคิด / ทฤษฎี พื้นฐาน • การสร้างความรู้ (Constructivism) • การสร้างความรู้ โดยอาศัย ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Constructivism)

4 เทคนิควิธี ( หลากหลาย ) การใช้คำถาม กระบวนการ กลุ่ม Concept mapping ระดมความคิด Card technic Matrix board อภิปรายกลุ่ม ย่อย ฯลฯ

5 ขั้นตอนหลักในการ สอนแบบ PBL 1. ระบุปัญหา / เสนอ สถานการณ์ปัญหา / เสนอเงื่อนไขของ งาน

6 2. วางแผน / ออกแบบ เพื่อดำเนินงาน ( สืบค้น, ออกแบบ ชิ้นงาน, หา / ใช้ เครื่องมือ, รวบรวมข้อมูล, ทดลอง, พิสูจน์, ออกแบบการบันทึกข้อมูล ฯลฯ )

7 3. ดำเนินการ / ปฏิบัติการ ( ดำเนินการทดลอง, ดำเนินการค้นคว้า, ดำเนินการสร้าง, ดำเนินการพิสูจน์และ ปรับปรุงผลงาน ฯลฯ )

8 4. สรุปผล / นำเสนอ ผลงาน ( องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น, ทักษะกระบวนการทำงาน / ทักษะกระบวนการกลุ่ม, ทักษะการสื่อสาร ฯลฯ )

9 ในฐานะที่เป็นอาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชรเมื่อมีผู้ถามว่า “ จังหวัดกำแพงเพชรมี อะไรที่เป็นจุดเด่นหรือน่า ภาคภูมิใจ ” ท่านจะตอบ อย่างไร

10 “ ความรู้คู่ ชุมชน ” ท่านจะใช้ประเด็นในชุมชน / ท้องถิ่นกำแพงเพชร เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt PBL : P ROBLEM – BASED L EARNING ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรขา อรัญวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google