งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร องค์กรพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร องค์กรพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร องค์กรพยาบาล

2 โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน
โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ หัวหน้าหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่ หัวหน้าหน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยนอก นางธิดารัตน์ เทศนา หัวหน้าหน่วยงาน การพยาบาลเฉพาะทาง นางสุชาดา แสงทอง หัวหน้าหน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยใน นางสาวยินดี ผลทรัพย์เจริญ หัวหน้าหน่วยงาน การพยาบาลบริการพิเศษ นางจิราวรรณ สุวรรณภารต หัวหน้าหน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ นางอิสรีย์ ใสสุวรรณ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น รอ.หญิงศรัณย์รัชต์ ยิบจิรกุล - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (3/5) - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด (NICU) - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด (PP) - หน่วยการพยาบาล ห้องคลอด (LR) - หน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD) - สามเสน - Day Care -หน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) - หน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก (ICU) - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุร กรรม (Semi-ICU) ผู้ป่วยไตเทียม - หน่วยบริการเครื่องมือแพทย์ - หน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก(3/1) ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (3/2) ผู้ป่วยศัลยกรรม (3/3) ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (3/4) - หน่วยการพยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) -หน่วยการพยาบาลวิสัญญี - หน่วยการพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. (IC) - หน่วยบริการจ่ายกลาง - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม (80/3) - หน่วยการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษอายุรกรรม (80/4) ผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม (80/5) หน่วยอาคารพิเศษ 6 ชั้น

3 นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่ หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่ หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล นางวิมลรัตน์ เชาวินัย หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย ทารกแรกเกิด (NICU) - นางกมนทรรศน์ พัฒนะ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม (3/5) นางประไพ เผ่าภิญโญ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด (PP) - นางสุวิมล รอดโภคา หัวหน้าหน่วยการพยาบาลห้องคลอด (LR) -

4 หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางธิดารัตน์ เทศนา หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก Tida8_hotmail.com นางสมพิศ กุสสลานุภาพ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุแลฉุกเฉิน (ER) - นางปาจรีย์ จันทร์สว่าง รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) -

5 หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลเฉพาะทาง
นางสุชาดา แสงทอง หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลเฉพาะทาง นางสาวเณศรา สัมพันธรัตน์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก (ICU) - นางมาชม บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย กึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-ICU) - นางประไพพรรณ พันธุ์พิพัฒน์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม - หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือแพทย์ -

6 หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางสาวยินดี ผลทรัพย์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน นางฤดี ชุนรัตน์ รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูก (3/1) - ToTo นางอำพรรณ ยินดี หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรมชาย (3/2) - นางอำพรรณ ยินดี รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง (3/4) - นางสาวสุนันทา จำเนียรสุข รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (3/3) -

7 นางจิราวรรณ สุวรรณภารต หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลบริการพิเศษ
นางจิราวรรณ สุวรรณภารต หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลบริการพิเศษ นายสำราญ คำมี หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) - นางประไพ เพชรประดิษฐ์ รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลวิสัญญี - นางประไพ เพชรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยบริการจ่ายกลาง - นางมัลลิกา พรไตร หัวหน้าหน่วยการพยาบาลป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในรพ. (IC) -

8 หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
นางอิสรีย์ ใสสุวรรณ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ นางสาวปารมี เพ็ชรคุ้ม หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม (80/3) - นางพิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษอายุรกรรม (80/4) .com นางวชิราภรณ์ รัตนสิงห์ หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม (80/5) -

9 รอ.หญิงศรัณรัชต์ ยิบจิรกุล หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น
รอ.หญิงศรัณรัชต์ ยิบจิรกุล หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร องค์กรพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google