งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม (3/5) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยทารก แรกเกิด (NICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยหลัง คลอด (PP) - หน่วยการ พยาบาล ห้องคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม (3/5) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยทารก แรกเกิด (NICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยหลัง คลอด (PP) - หน่วยการ พยาบาล ห้องคลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม (3/5) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยทารก แรกเกิด (NICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยหลัง คลอด (PP) - หน่วยการ พยาบาล ห้องคลอด (LR) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยพิเศษ กุมารเวช กรรม (80/3) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วย พิเศษอายุรก รรม (80/4) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วย ผู้ป่วยพิเศษ ศัลยกรรม (80/5) - หน่วย อาคารพิเศษ 6 ชั้น - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วย ศัลยกรรม กระดูก (3/1) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยอายุรก รรมชาย (3/2) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วย ศัลยกรรม (3/3) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยอายุรก รรมหญิง (3/4) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD) - สามเสน - Day Care - หน่วยการ พยาบาล อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน (ER) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยหนัก (ICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยกึ่ง วิกฤตอายุร กรรม (Semi-ICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยไต เทียม - หน่วย บริการ เครื่องมือ แพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ( หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ) นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ Chuencheevit@hotmail.com - หน่วยการ พยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) - หน่วยการ พยาบาล วิสัญญี - หน่วยการ พยาบาล การป้องกัน และควบคุม การติดเชื้อใน รพ. (IC) - หน่วย บริการจ่าย กลาง โครงสร้างฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน หัวหน้า หน่วยงาน พัฒนาบุคลากร ทางการ พยาบาล นางสาว อุทุมพร ม่วง อยู่ หัวหน้า หน่วยงาน การพยาบาล ผู้ป่วยนอก นางธิดารัตน์ เทศนา หัวหน้า หน่วยงาน การพยาบาล เฉพาะทาง นางสุชาดา แสงทอง หัวหน้า หน่วยงาน การพยาบาล ผู้ป่วยใน นางสาวยินดี ผลทรัพย์เจริญ หัวหน้า หน่วยงาน การพยาบาล บริการพิเศษ นางจิราวรรณ สุวรรณภารต หัวหน้า หน่วยงาน การพยาบาล ผู้ป่วยพิเศษ นางอิสรีย์ ใส สุวรรณ หัวหน้า หน่วยงานการ พยาบาลผู้ป่วย พิเศษ 6 ชั้น รอ. หญิงศรัณย์ รัชต์ ยิบจิรกุล

3 นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่ หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล Pockymam@hotmail.com นางกมนทรรศน์ พัฒนะ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม (3/5) -Kamontouch_kik@hotmail.com นางวิมลรัตน์ เชาวินัย - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย ทารกแรกเกิด (NICU) - Wimolrat_dmg@hotmail.com นางประไพ เผ่าภิญโญ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยหลังคลอด (PP) - Prapai_pao@hotmail.com นางสุวิมล รอดโภคา - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลห้องคลอด (LR) - Suwimon_rod@hotmail.com

4 นางธิดารัตน์ เทศนา หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก Tida8_hotmail.com นางสมพิศ กุสสลานุภาพ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุแลฉุกเฉิน (ER) - Sompis06@hotmail.com นางปาจรีย์ จันทร์สว่าง - รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD) - Pkn_ked@hotmail.com

5 นางสาวเณศรา สัมพันธรัตน์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก (ICU) - Nessara2503@gmail.com นางประไพพรรณ พันธุ์พิพัฒน์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยไตเทียม - หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องมือแพทย์ - Paipun@gmail.com นางมาชม บุญญานุสนธิ์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย กึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-ICU) - Maehom.07@hotmail.com หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลเฉพาะทาง Suchada_toy@live.com นางสุชาดา แสงทอง

6 นางสาวยินดี ผลทรัพย์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน Yindee2504@hotmail.com นางฤดี ชุนรัตน์ - รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูก (3/1) - ToTo 3-1@hotmail.com นางอำพรรณ ยินดี - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรมชาย (3/2) - Applewanaloh @hotmail.com นางสาวสุนันทา จำเนียรสุข - รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม (3/3) - Yoho_leh@windowslive.com นางอำพรรณ ยินดี - รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง (3/4) - Tussanee_KO@hotmail.com

7 นางจิราวรรณ สุวรรณภารต หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลบริการพิเศษ Mujeera@hotmail.com นายสำราญ คำมี - หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) - Sumran_mee@hotmail.com นางมัลลิกา พรไตร - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในรพ. (IC) - Mullika.tha@gmail.com นางประไพ เพชรประดิษฐ์ - รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลวิสัญญี - Paiphetch@hotmail.com นางประไพ เพชรประดิษฐ์ - หัวหน้าหน่วยบริการจ่ายกลาง - Pim_1964@hotmail.com

8 นางอิสรีย์ ใสสุวรรณ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ Isaree_saisuwan@hotmail.com นางสาวปารมี เพ็ชรคุ้ม - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษกุมารเวชกรรม (80/3) - Paramee@gmail.com นางพิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษอายุรกรรม (80/4) - Pisamainok@yahoo.com นางวชิราภรณ์ รัตนสิงห์ - หัวหน้าหน่วยการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษศัลยกรรม (80/5) - Vachi2508@hotmail.com

9 รอ. หญิงศรัณรัชต์ ยิบจิรกุล หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น Sarunratsy@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยกุมาร เวชกรรม (3/5) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยทารก แรกเกิด (NICU) - หน่วยการ พยาบาล ผู้ป่วยหลัง คลอด (PP) - หน่วยการ พยาบาล ห้องคลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google