งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1. โครงการสริมสร้างจิตอาสาด้วยการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ โดย คณะศิลปศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะปรัชญา และศาสนา  2. โครงการศึกษาความต้องการที่จอดจักรยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1. โครงการสริมสร้างจิตอาสาด้วยการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ โดย คณะศิลปศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะปรัชญา และศาสนา  2. โครงการศึกษาความต้องการที่จอดจักรยาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  1. โครงการสริมสร้างจิตอาสาด้วยการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ โดย คณะศิลปศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะปรัชญา และศาสนา  2. โครงการศึกษาความต้องการที่จอดจักรยาน ในตลาดนัดจตุจักร โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  3. โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดปลอดบุหรี่ โดย คณะนิเทศศาสตร์  4. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนจตุจักร : กลุ่มผู้ค้าในตลาดเซรามิก ด้านการจัดทำบัญชี ครัวเรือน และจัดทำโบชัวร์ แผ่นพับ นามบัตร เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย คณะบริหารธุรกิจ  5. โครงการ St.John’s Volunteers ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร โดย แผนกพัฒนา นักศึกษา สำนักอธิการบดี

3  รูปแบบโครงการ : การอบรม การสื่อสารภาษาอังกฤษ เบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ตลาด นัดจตุจักร  วันดำเนินโครงการ : วันที่ 28 เมษายน 57  ผู้เข้าร่วมโครงการ : เจ้าหน้าที่ ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 24 คน

4  รูปแบบโครงการ : สำรวจความ คิดเห็น เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อการเพิ่ม พื้นที่จอดจักรยานในตลาดนัด จตุจักร  วันดำเนินโครงการ : วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 57  ผู้เข้าร่วมโครงการ : สำรวจความ คิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเพิ่ม พื้นที่จอดจักรยานในตลาดนัด จตุจักร จำนวน 500 คน

5  รูปแบบโครงการ : ผลิตสปอตวิทยุ ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การไม่ สูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร  การดำเนินโครงการ : ผลิตสปอต วิทยุประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

6  รูปแบบโครงการ : ให้ความรู้ใน การวางระบบบัญชีครัวเรือนและ จัดทำนามบัตร โบวชัวร์ แผ่นพับ ให้กับกลุ่มผู้ค้าเซรามิกในตลาด นัดจตุจักร  วันดำเนินโครงการ : ตลอดปี การศึกษา 2556

7  รูปแบบโครงการ : ให้บริการ ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลาดนัดจตุจักร  วันดำเนินโครงการ : พฤศจิกายน 56 - พฤษภาคม 57  ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 152 คน


ดาวน์โหลด ppt  1. โครงการสริมสร้างจิตอาสาด้วยการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ โดย คณะศิลปศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะปรัชญา และศาสนา  2. โครงการศึกษาความต้องการที่จอดจักรยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google