งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 แนวปฏิบัติในการสอบ Admission 3 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะ ที่ต้องการศึกษาต่อ 2) ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Admission ในเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 แนวปฏิบัติในการสอบ Admission 3 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะ ที่ต้องการศึกษาต่อ 2) ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Admission ในเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 แนวปฏิบัติในการสอบ Admission 3 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะ ที่ต้องการศึกษาต่อ 2) ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Admission ในเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย www.cuas.or.thwww.cuas.or.th 3) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียน

4 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบ Admissions กลาง 4 องค์ประกอบน้ำหนัก 1. GPAX20% 2. O-NET (8 กลุ่มสาระฯ ) 5 กลุ่มสาระฯ แรก กลุ่มสาระฯ ละ 5% 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ รวมกัน 5% 30% 3. GAT10 – 50% 4. PAT0 – 40% รวม 100%

5 5

6 6

7 การเตรียมความพร้อมสอบ การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET 1) ทบทวนเนื้อหาที่สอบจากผัง แบบทดสอบ ( Test Blueprint ) ( ออกในระดับชั้น ม.4- ม.6) 2) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทำ ข้อสอบจากกระดาษคำตอบ O- NET 7

8 การเตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT 8

9 GAT/PAT คืออะไร GAT หรือ General Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทั่วไป PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทาง วิชาการและวิชาชีพ 9

10 สอบ GAT/PAT เพื่ออะไร สทศ. จัดสอบ GAT/PAT เพื่อให้ผู้เข้า สอบสามารถนำผล การสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา 1) ระบบรับกลาง หรือ Admissions กลาง 2) ระบบรับตรง ( ขึ้นอยู่กับประกาศของ แต่ละคณะและมหาวิทยาลัย ) 10

11 สอบ GAT/PAT เมื่อไร สทศ. จัดสอบ GAT/PAT ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และตุลาคม ของทุกปี นักเรียนสามารถติดตามกำหนดการและ รายละเอียดได้ทาง website ของสทศ. (www.niets.or.th) นักเรียนไม่จำเป็นต้องสมัครทุกวิชา ทุกครั้ง นักเรียนควรเลือกเฉพาะวิชาที่ ต้องใช้ในการยื่นสมัคร Admissions กลาง หรือรับตรง และเลือกสมัครสอบ ในช่วงที่พร้อม 11

12 สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนน เต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ ( การพูด, คำศัพท์, โครงสร้างการเขียน และการอ่าน ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง 12

13 สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน มี 7 ประเภท PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7 คือ ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ภาษา บาลี PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.6 ภาษา อาหรับ 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 วันสอบเวลารหัส และ ชื่อวิชา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 255608.30 – 11.30 น.85 GAT ความถนัดทั่วไป 13.00 – 16.00 น.71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 08.30 – 11.30 น.72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 13.00 – 16.00 น.75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 08.30 – 11.30 น.73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 13.00 – 16.00 น.74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 255608.30 – 11.30 น.76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 13.00 – 16.00 น.77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 2556 29

30 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ O-NET และ GAT/PAT www.niets.or.th 2. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับ Admissions กลาง www.cuas.or.th 30

31 ที่อยู่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 โทร. 02 217 3800 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรสาร 02 219 2996 กรุงเทพฯ 10400 website www.niets.or.th 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 แนวปฏิบัติในการสอบ Admission 3 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะ ที่ต้องการศึกษาต่อ 2) ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Admission ในเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google