งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "แนวปฏิบัติในการสอบแอดมิชชั่น และการเตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT ปี 2556"
โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา น.

2

3 แนวปฏิบัติในการสอบ Admission
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาหรือคณะที่ต้องการศึกษาต่อ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Admission ในเว็บไซต์ของ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของตัว นักเรียน

4 Admissions กลาง องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบ Admissions กลาง
1. GPAX 20% 2. O-NET (8 กลุ่มสาระฯ) 5 กลุ่มสาระฯ แรก กลุ่มสาระฯ ละ 5% 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ รวมกัน 5% 30% 3. GAT 10 – 50% 4. PAT 0 – 40% รวม 100%

5 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในแต่ละสาขา

6 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในแต่ละสาขา

7 การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET
1) ทบทวนเนื้อหาที่สอบจากผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) (ออกในระดับชั้น ม.4-ม.6) 2) ศึกษาและฝึกปฏิบัติการทำข้อสอบจาก กระดาษคำตอบ O-NET

8 การเตรียมความพร้อมสอบ GAT/PAT

9 การสอบ GAT/PAT GAT/PAT คืออะไร GAT หรือ General Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทั่วไป PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ

10 การสอบ GAT/PAT สอบ GAT/PAT เพื่ออะไร สทศ. จัดสอบ GAT/PAT เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถนำผล การสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 1) ระบบรับกลาง หรือ Admissions กลาง 2) ระบบรับตรง (ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละคณะและ มหาวิทยาลัย)

11 การสอบ GAT/PAT สอบ GAT/PAT เมื่อไร สทศ.จัดสอบ GAT/PAT ปีละ2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และตุลาคม ของทุกปี นักเรียนสามารถติดตามกำหนดการ และรายละเอียดได้ทาง website ของสทศ. (www.niets.or.th) นักเรียนไม่จำเป็นต้องสมัครทุกวิชา ทุกครั้ง นักเรียน ควรเลือกเฉพาะวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร Admissions กลาง หรือรับตรง และเลือกสมัครสอบในช่วงที่พร้อม

12 GAT: General Aptitude Test
สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (การพูด, คำศัพท์, โครงสร้างการเขียน และการอ่าน) คะแนนเต็ม 150 คะแนน เวลา 1 ½ ชั่วโมง

13 PAT: Professional and Academic Aptitude Test
สอบวิชาละ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน มี 7 ประเภท PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7 คือ ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.5 ภาษาบาลี PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.6 ภาษาอาหรับ

14 GAT สอบอะไร

15 PAT 1 สอบอะไร

16 PAT 2 สอบอะไร

17 PAT 3 สอบอะไร

18 PAT 4 สอบอะไร

19 PAT 5 สอบอะไร

20 PAT 6 สอบอะไร

21 PAT 7.1 สอบอะไร

22 PAT 7.2 สอบอะไร

23 PAT 7.3 สอบอะไร

24 PAT 7.4 สอบอะไร

25 PAT 7.5 สอบอะไร

26 PAT 7.6 สอบอะไร

27 ตัวอย่างและคำอธิบายในการทำข้อสอบ GAT

28 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)

29 ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556
วันสอบ เวลา รหัส และ ชื่อวิชา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 08.30 – น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป 13.00 – น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ประกาศผลสอบ 10 เมษายน 2556

30 Website ที่เกี่ยวข้อง
1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ O-NET และ GAT/PAT 2. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับ Admissions กลาง

31 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น โทร ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทรสาร กรุงเทพฯ website

32 “ผมยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และมุ่งที่จะตอบสนองความพึงพอใจ ภายใต้ความถูกต้องและความเป็นธรรม ที่นำไปสู่ความสุขของทุกฝ่าย”


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google