งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอาคาร ตลาดสามย่านแห่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ไร่ มีพื้นที่จอดรถประมาณ 120 คัน และเปิดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอาคาร ตลาดสามย่านแห่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ไร่ มีพื้นที่จอดรถประมาณ 120 คัน และเปิดบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอาคาร ตลาดสามย่านแห่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ไร่ มีพื้นที่จอดรถประมาณ 120 คัน และเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยที่ในแต่ละวัน มีผู้มาใช้บริการในตลาดสามย่านแห่งใหม่เป็น จำนวนมาก ทำให้พื้นที่จอดรถของตลาดไม่ เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ผู้มาใช้บริการ ไม่พึงพอใจด้านการจราจรในตลาด สามย่าน จึงต้องมีการพัฒนาให้บริการที่ รวดเร็ว ประทับใจ และจัดหาพื้นที่จอดรถ เพิ่มเติมแก่ผู้เช่าและผู้มาใช้บริการ 4. ที่มา / มูลเหตุจูง ใจของ โครงการ

3 5.1 ให้บริการด้านจราจรในตลาดสามย่าน อย่างมีระบบ และมี ประสิทธิภาพ 5.2 ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ 5. เป้าหมายการ พัฒนา

4 5.1 อัตราความพึงพอใจแก่ผู้เช่าและผู้มา ใช้บริการด้านการจัด จราจรในตลาดสามย่าน 5.2 ลดระยะเวลาในการหาที่จอดรถ ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ

5 ขอบเขตของ โครงการ บริหารจัดหาพื้นที่จอดรถโดยรอบตลาดสาม ย่าน ระยะเวลา ดำเนินงาน ระยะเวลาเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 รวม 10 เดือน

6 ลูกค้าไม่พึง พอใจพื้นที่ จอดรถไม่ เพียงพอ ที่จอดรถน้อย ที่จอดรถยนต์ 120 คัน รถจักรยานยนต์ / รถจักรยาน อาคารพาณิชย์กับพื้นที่จอดรถ ต้องการจอดรถ หน้าบ้าน กันพื้นที่ให้ลูกค้า หน้าบ้าน พนักงานจราจร ไม่บอก พนักงานจราจร กลัวถูกว่า ไม่ เพียงพ อ ชำรุด / ไม่ ซ่อมแซม อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ของบริษัทจัดจราจร ไม่มี แผนงาน ไม่มี คู่มือ การ ทำงาน ไม่มีการ ตรวจ เช็ค จำนวน พนักงาน การบริการของ พนักงานจัดจราจร ไม่รู้ว่าต้องทำ อะไร ไม่ได้นับ พื้นที่จอด รถว่าง ป้ายบอกพื้นที่จอดข้างเคียง ไม่มีใคร บอกให้ ทำ

7 (Action Plane) สาเหตุการปรับปรุงแก้ไขที่ได้ดำเนินการ 1. พื้นที่จอดรถน้อย - จัดหาพื้นที่จอดรถข้างเคียงรองรับ ได้แก่ 1) จอดรถจามจุรี 9 กว่า 800 คัน โดยทำสะพานทางเชื่อม ระหว่างอาคารจอดรถกับตลาดสามย่าน 2) พื้นที่จอดรถโดยรอบ U-center 1 -2 2. การบริการของพนักงานไม่ ประทับใจ / ไม่รวดเร็ว - รู้ว่าพื้นที่จอดรถว่างมีกี่ช่องที่สามารถจอดรถได้ - จัดพื้นที่จอดรถให้ลูกค้าภายใน 3 - 5 นาที - ตรวจเช็คพนักงานจราจรให้ประจำจุดครบ 3. ไม่มีป้ายบอกทางไปพื้นที่ จอด ข้างเคียง - ทำป้ายบอกพื้นที่จอดรถข้างเคียง และแผนที่ - แจกแผ่นประชาสัมพันธ์กรณีพื้นที่จอดรถเต็ม

8 (Action Plane) สาเหตุการปรับปรุงแก้ไขที่ได้ดำเนินการ 4. อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ชำรุด / ไม่เพียงพอ - ซ่อมแซม - จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม 5. อาคารพาณิชย์กัน พื้นที่จอดรถ - ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ ห้ามจอง พื้นที่จอดรถหน้าอาคาร 6. การบริหารงานของ บริษัทจราจร - จัดทำคู่มือ - จัดทำแผนงาน

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ความพึงพอใจของผู้เช่า ในการใช้พื้นที่จอดรถ ปี 2553 ปี 2554 ร้อยละ * ความสะดวกในการ จราจร 56.870.1 * ความสะดวกในการจอดรถ 5576.2 ผลลัพ ธ์

18 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการใช้พื้นที่จอดรถ ปี 2553 ปี 2554 ร้อยละ * ความสะดวกในการ จราจร 66.077.5 * ความสะดวกในการจอดรถ 63.474.2 ผลลัพ ธ์

19 ลดระยะเวลา ในการหาพื้นที่จอด รถ เดิมปัจจุบัน * ระยะเวลาหาที่จอดรถ 10 – 15 นาที 3 – 5 นาที

20


ดาวน์โหลด ppt ตามที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อสร้างอาคาร ตลาดสามย่านแห่งใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ไร่ มีพื้นที่จอดรถประมาณ 120 คัน และเปิดบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google