งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรของหน่วย บริการการศึกษา คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรของหน่วย บริการการศึกษา คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรของหน่วย บริการการศึกษา คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่

2 คุณชมภูนุท กนกแสนไพศาล รักษาการหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยบริการ การศึกษา มีหน้าที่ บริหารงานบริการ การศึกษา ให้บรรลุผลตาม ปรัชญา ปณิธาน และภาระกิจของ งานบริการ การศึกษา

3 สิบโทศรชัย จุมปา • หน้าที่รับผิดชอบ 1. ประสานงานการสอบคัดเลือก โควต้า, เอนทราน์, โครงการรับนักเรียนที่มีผลด้าน เรียนดี โครงการรับ นักเรียนดีเด่นทางด้านกีฬา และโครงการรับนักศึกษา สาขา MT. OT. PT. กรณี พิเศษ 2. การขอลงทะเบียนน้อยกว่า / เกินกว่าข้อบังคับ 3. การลาทุกประเภท ได้แก่ การ ลากิจ ลาป่วย ลาพัก การศึกษา การลาออก 4. การขอเลื่อนสอบกลางภาค, ปลายภาค 5. งานสถิติข้อมูลบัณฑิตได้แก่ รายชื่อนักศึกษา จำนวน นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา

4 สิบโทศรชัย จุมปา • หน้าที่รับผิดชอบ 6. งานพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อ 7. งานขอหนังสือรับรองนักศึกษา 8. งานส่งเกรด 9. งานแก้อักษร I,P 10. งานซ้อมบัณฑิตเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร 11. งานบริการวิชาการชุมชน

5 คุณนราวุธ บุญสม • หน้าที่รับผิดชอบ 1. งานจัดอบรมด้านวิชาการให้แก่ นักศึกษา เช่น การจัดอบรม ภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 2. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของ คณะฯ เช่น แผ่นพับแนะนำ คณะ / สาขาวิชา, คู่มือนักศึกษา ใหม่, วันวิชาการคณะฯ 3. งานฝึกงานนอกสถานที่ 4. งานด้านธุรการ, นำคำสั่ง, ประกาศลงทาง Internet ของคณะฯ 5. ช่วยงานด้านประสานงานการสอบ คัดเลือกโควต้า, เอนทราน์, โครงการรับนักเรียนที่มีผลด้าน เรียนดี และโครงการรับ นักศึกษาสาขา MT. OT. PT. กรณีพิเศษ 6. ช่วยงานซ้อมบัณฑิตเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร 7. งานด้านงานบริการวิชาการชุมชน

6 คุณเตือนใจ ให้เสงี่ยม • หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปริญญาโท สาขาเทคนิค การแพทย์ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 3. ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกาย ( จะเปิด ในปี พ. ศ.2547) 4. ปริญญาเอก สาขาวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ( จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546)

7 คุณสมทบ พาจรทิศ • หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปริญญาโท สาขาเทคนิค การแพทย์ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 3. ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกาย ( จะเปิด ในปี พ. ศ.2547) 4. ปริญญาเอก สาขาวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ( จะเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546)


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรของหน่วย บริการการศึกษา คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google