งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สำนักงาน และการบริหารงาน สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สำนักงาน และการบริหารงาน สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สำนักงาน และการบริหารงาน สำนักงาน

2 2 บทนี้เรียนรู้อะไรบ้าง ?  วัตถุประสงค์ของงานสำนักงาน  ความสำคัญและขอบเขตของ งานสำนักงาน  กิจกรรมในสำนักงาน  คุณสมบัติของผู้บริหารงาน สำนักงาน  แนวโน้มบทบาทของผู้บริหาร สำนักงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารสำนักงาน  ส่วนประกอบของการบริหาร สำนักงาน  การแบ่งระดับงานสำนักงาน  แนวทางในการบริหารงาน สำนักงานสมัยใหม่

3 3 วัตถุประสงค์ของงานสำนักงาน  ให้บริการส่วนงานต่าง ๆ ตามที่ ส่วนงานนั้น ๆ ต้องการ  ให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ให้คุณภาพของงานเป็นที่เชื่อถือ ได้  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและ กำลังคนให้แก่องค์การได้  เพิ่มคุณภาพและปริมาณงานให้ดี ขึ้น

4 4 ขอบเขตหน้าที่ของงานสำนักงาน  งานเอกสาร หมายถึง งานโต้ตอบ ติดต่อ การบริหารงานเอกสาร  งานเลขานุการ  งานการเงินและ การบัญชี  งานจัดทำแผนงาน  งานภาษีอากร  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การติดต่อสื่อสาร  งานประชาสัมพันธ์  งานพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ

5 5 กิจกรรมในสำนักงาน  จัดองค์การสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ  จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ ในสำนักงานให้เพียงพอ  กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ สนง.  จัดให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และการ ให้บริการอย่างพอเพียง  รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและ ลูกจ้าง  วิเคราะห์งานและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใน สำนักงาน  การควบคุมงานในสำนักงาน

6 6 คุณสมบัติของผู้บริหารงาน สำนักงาน  มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การตลาด การเงิน ฯลฯ  มีความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการบริหาร สำนักงานเป็นอย่างดี  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์ในการทำงาน  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้นำ มีไหว พริบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การ มอบหมายงาน ฯลฯ

7 7 แนวโน้มบทบาทของผู้บริหาร สำนักงาน  มีความรู้ด้านศาสตร์ทางการบริหาร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  รู้จักควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานสำนักงาน  ใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ของพนักงาน

8 8 หน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารสำนักงาน  อาคารสำนักงาน  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน  การจัดองค์การ  การควบคุม ภายในสำนักงาน  การควบคุมภายในสำนักงาน  การ ติดต่อสื่อสาร  การบริหารงานเอกสาร  การบริหารงาน บุคคล  การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ

9 9 ส่วนประกอบของการบริหาร สำนักงาน  การพัฒนาแนวทางวิธีการปฏิบัติงานให้มี คุณภาพสูง  การติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน  ควบคุมคุณภาพของผลงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ดำเนินการได้เสร็จ  ดูแล รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สำนักงาน อาคารสถานที่  บริการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเพื่อเป็น หลักฐานอ้างอิง  ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ

10 10 การแบ่งกลุ่มงานสำนักงาน  งานบริการผู้บริหาร  งานด้านข้อมูลเอกสาร ( สื่อสาร สารบรรณ จัดเก็บ )  งานด้านสถานที่และพัสดุ อุปกรณ์  งานด้านการประชุม  งานประชาสัมพันธ์

11 11 การแบ่งระดับงานสำนักงาน งาน บริหาร จัดการ งานระดับ วิชาชีพ งานระดับ ธุรการ

12 12 แนวทางในการบริหารงาน สำนักงานสมัยใหม่  ผู้จัดการสำนักงาน  จัดแผนผังสำนักงานตามหลัก วิทยาศาสตร์  นำเครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติไปใช้ใน การปฏิบัติงานสำนักงาน  ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการ ทำงาน  หาวิธีจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน สำนักงานให้มีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้ สอดคล้องกับระบบการควบคุม  รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สำนักงาน และการบริหารงาน สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google