งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา สาย วิชาการ 24 ม. ค. 55. 2 สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ทิศทางของคณะฯ ในปี 55-59 เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ การเรียน การสอน การมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา สาย วิชาการ 24 ม. ค. 55. 2 สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ทิศทางของคณะฯ ในปี 55-59 เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ การเรียน การสอน การมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา สาย วิชาการ 24 ม. ค. 55

2 2 สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ทิศทางของคณะฯ ในปี 55-59 เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ การเรียน การสอน การมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ 45 ปี ของวิศวฯ ม. อ. การนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ข้อเสนอแนะจากอาจารย์

3 3 1. ทิศทางของคณะวิศวฯ ในปี 55-59 1.1 แผนกลยุทธ์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555-2559

4 4 2. เรื่องสำคัญๆ ตามพันธ กิจ

5 5 2.1 เรื่องใกล้ตัวที่อาจารย์ควร ทราบ การเลื่อน / เพิ่มเงินเดือนของอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย การส่งเกรดช้า อาจารย์รับใหม่ที่จบวุฒิปริญญาโท กับ การพัฒนาภาษา และการศึกษาต่อ

6 6 2.1 เรื่องใกล้ตัวที่อาจารย์ควร ทราบ การสอบใบประกอบวิชาชีพ การให้สัญญลักษณ์ I การรับนักศึกษา

7 7 2.2 การเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน การเน้นให้นักศึกษาให้ความสำคัญ กับการสอบใบประกอบวิชาชีพ การเตรียม / การพัฒนา ทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา การเตรียม / การพัฒนา ทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร ( สาย สนับสนุน ) การกระตุ้นและสนับสนุนให้ นักศึกษาเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพื่อการ แข่งขันได้ เช่น จีน ญี่ปุ่น บาฮาซา

8 8 แนวปฏิบัติเพื่อการเตรียม นักศึกษาเข้าสู่ AEC ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน การให้นักศึกษานำเสนอ / จัดทำรายงาน / ค้นคว้าเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ใน รายวิชาสัมมนา โครงงาน หรืออื่นๆ อย่าง น้อย 1 ครั้ง / รายวิชา การสอนบางชั่วโมงเป็นภาษาอังกฤษ / การใช้สื่อ power point และ Text book หลัก เป็นภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เช่น แบบฟอร์ม ป้าย / อาคารสถานที่ ห้องเรียน

9 9 แนวปฏิบัติเพื่อการเตรียม นักศึกษาเข้าสู่ AEC การสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยใน มาเลเซีย เพื่อ แลกเปลี่ยนนักศึกษา / อาจารย์ การให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม วิชาการของคณะ ( ซึ่งปรับเป็น I- PEC ตั้งแต่ PEC-10 นี้ ) อื่นๆ ( เอกสารของมหาวิทยาลัย )

10 10 2.3 การพัฒนาการสอนให้ เป็นการสอนที่สอนให้รู้ว่าจะ เรียนรู้อย่างไร ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ แบบใหม่ ( ข้อเสนอแนะว่าควรเป็น อย่างไร )

11 11 2.2 การนำผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง สร้างรายได้ แก่คณะและอาจารย์ คลินิกนวัตกรรม ทุกวันพฤหัสบ่าย 13.00-16.30 น การเจรจาความร่วมมือ เพื่อลงนามในการ ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ บริษัทเอกชน บ. ของคนไทยในฟินด์แลนด์ บ. Mobilis True cooperation ( จัดตั้ง True Innovation Center) ETS-Center

12 12 การมีส่วนร่วมในวาระ ครบรอบ 45 ปี ของคณะ วิศวฯ สิ่งที่อาจารย์อยากเห็นและพร้อมที่จะ มีส่วนร่วมในการดำเนินการในโอกาส ครบรอบ 45 ปี งานคืนสู่เหย้า / ร่วมเป็นเจ้าภาพโดย การเชิญชวนเพื่อร่วมรุ่นมาร่วมงาน กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นโครงการจิตอาสา และ การพัฒนาคณะฯ รายละเอียดกิจกรรม / การระดมทุน / วัตถุประสงค์

13 13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา สาย วิชาการ 24 ม. ค. 55. 2 สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น ทิศทางของคณะฯ ในปี 55-59 เรื่องสำคัญๆ ตามพันธกิจ การเรียน การสอน การมีส่วนร่วมในงานฉลองครบรอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google