งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
1. เลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร 3. จัดทำข้อเสนอโครงงาน 4. ลงมือพัฒนาโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. นำเสนอ และแสดงผลงาน

2 ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา พัฒนาโครงงานขั้นต้น จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงาน

3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) …... (ภาษาอังกฤษ) …….. สาขาของงานวิจัย …. ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา …. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …... ระยะเวลาดำเนินงาน ……..

4 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ……. วัตถุประสงค์ …. หลักการและทฤษฎี …….. วิธีดำเนินงาน …. แผนปฏิบัติงาน ….. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ……. เอกสารอ้างอิง ……...

5 รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)………………………………… (ภาษาอังกฤษ)..…………………………… … ประเภทของโครงงาน .………….…………… ชื่อผู้ทำโครงงาน …… ………… ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………….. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …….………………………….. คำขอบคุณ ……………………………………………… บทคัดย่อ ……………………………………………………………………………………………………………

6 รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของโครงงาน บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี บทที่ 3 วิธีดำเนินการ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม คู่มือการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google