งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. เลือกหัวข้อ โครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร 3. จัดทำข้อเสนอ โครงงาน 4. ลงมือพัฒนา โครงงาน 5. การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. เลือกหัวข้อ โครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร 3. จัดทำข้อเสนอ โครงงาน 4. ลงมือพัฒนา โครงงาน 5. การเขียนรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. เลือกหัวข้อ โครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร 3. จัดทำข้อเสนอ โครงงาน 4. ลงมือพัฒนา โครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. นำเสนอ และ แสดงผลงาน

2 ขั้นตอนการจัดทำ ข้อเสนอโครงงาน ค้นคว้า จัดทำและเสนอ ข้อเสนอโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการพัฒนา พัฒนาโครงงานขั้นต้น

3 เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน ( ภาษาไทย ) …... ( ภาษาอังกฤษ ) …….. สาขาของ งานวิจัย …. ชื่อผู้ทำ โครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษา …. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม …... ระยะเวลา ดำเนินงาน ……..

4 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ……. วัตถุประสงค์ …. หลักการและ ทฤษฎี …….. วิธี ดำเนินงาน …. แผนปฏิบัติ งาน ….. ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ……. เอกสารอ้างอิง ……... เค้าโครงข้อเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์

5 รูปแบบรายงานโครงงาน คอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน ( ภาษาไทย )……………………… ………… ( ภาษาอังกฤษ )..……………………… …… … ประเภทของ โครงงาน.………….…………… ชื่อผู้ทำ โครงงาน …… ………… ชื่ออาจารย์ที่ ปรึกษา ………………………… ………….. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม …….………………………….. คำ ขอบคุณ ………………………… …………………… บทคัดย่อ …………………………… …………………………………… …………………………………… ……

6 รูปแบบรายงานโครงงาน คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) บทที่ 1 บทนำ  ที่มาและความสำคัญของ โครงงาน  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของโครงงาน บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี บทที่ 3 วิธีดำเนินการ บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม คู่มือการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt วิธีดำเนินการพัฒนาโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. เลือกหัวข้อ โครงงานที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร 3. จัดทำข้อเสนอ โครงงาน 4. ลงมือพัฒนา โครงงาน 5. การเขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google