งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

2 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจ และใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

3 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

4 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประโยชน์ที่ได้รับ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นำข้อมูลที่ได้จัดส่งให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ นำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ เพื่อแจ้งให้จังหวัดดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และบริหารจัดการ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและขยายผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอื่น ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

5 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หมุดหลักฐานแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม แปลงที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ ความสูงเชิงเลข DEM FGDS อุทกศาสตร์ การใช้ที่ดิน แผนที่ภูมิประเทศ ป่าไม้ ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง แม่น้ำ แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม เขตการปกครอง จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนที่ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

6 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง วิธีการดำเนินงาน ซ้อนทับ และตัดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามขอบเขตของรูปแปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

7 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการดำเนินงาน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และรายงานสรุปการใช้ประโยชน์รายแปลง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

8 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการดำเนินงาน Website ข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

9 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

10 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

11 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การสำรวจพื้นที่การบุกรุกที่ดินของรัฐ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

12 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

13 ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google