งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง ในหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง ในหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง ในหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินในหนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวง เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูล ประกอบการวางแผนตัดสินใจ และใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุม ทุกจังหวัด โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

3 พื้นที่ดำเนินการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ จังหวัดแพร่

4 ประโยชน์ที่ได้รับ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง นำข้อมูลที่ได้จัดส่งให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ นำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ เพื่อแจ้งให้ จังหวัดดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และ บริหารจัดการ ในที่ดินสาธารณประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ฯ สามารถนำไปใช้ ในการบริหารจัดการและขยายผลโครงการใน พื้นที่จังหวัดอื่น ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

5 จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ การจัดทำแผนที่FGDS ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

6 วิธีการ ดำเนินงาน ซ้อนทับ และตัดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามขอบเขต ของรูปแปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

7 ผลการ ดำเนินงาน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และรายงานสรุปการใช้ประโยชน์รายแปลง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

8 ผลการ ดำเนินงาน Website ข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินราย แปลงในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

9 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

10 ผลการ ดำเนินงาน ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และนำไปใช้ ในการบริหารจัดการ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

11 การสำรวจพื้นที่การบุก รุกที่ดินของรัฐ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

12 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

13 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ในหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รายแปลง ในหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง ที่ดินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google