งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ของกรมชลประทาน อธิบดี คำสั่งมอบอำนาจ ต่าง ๆ บัญชีการมอบ อำนาจ ติดตามการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ของกรมชลประทาน อธิบดี คำสั่งมอบอำนาจ ต่าง ๆ บัญชีการมอบ อำนาจ ติดตามการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ของกรมชลประทาน อธิบดี คำสั่งมอบอำนาจ ต่าง ๆ บัญชีการมอบ อำนาจ ติดตามการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ จบจบ ภารกิจต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ รองอธิบดี ผู้ว่าราชการ จังหวัด ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง หัวหน้า โครงการ ผู้อำนวยก าร สำนักงาน ก่อสร้าง / ส่วน / โครงการ / ศูนย์ / หัวหน้า โครงการ / หัวหน้า กลุ่ม / กลุ่มงาน / ฝ่าย หัวหน้า สำนักงาน ฯลฯ รายงานการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ เสนอกรม Y N Y N สรุปผล การติดตามการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ ทบทวน การมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ

2 กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ด้านบริหารงานบุคคล อธิบดี คำสั่งมอบอำนาจ ต่าง ๆ ซักซ้อมความ เข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำ จบจบ ภารกิจต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ รองอธิบดี ผู้ว่าราชการ จังหวัด ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง หัวหน้า โครงการ ผู้อำนวยก าร สำนักงาน ก่อสร้าง / ส่วน / โครงการ / ศูนย์ / หัวหน้า โครงการ / หัวหน้า กลุ่ม / กลุ่มงาน / ฝ่าย หัวหน้า สำนักงาน ฯลฯ รายงานการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ เสนอกรม N Y ทบทวน การมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ

3 กระบวนการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ของ สำนัก / กอง ต่าง ๆ ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการ เลือกสรรในตำแหน่งอื่น สำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่ง ว่าง แจ้งความประสงค์ ขอใช้บัญชีกับสำนัก / กอง เจ้าของบัญชี จบจบ สพบ. ตรวจสอบบัญชี ของตำแหน่งและ กลุ่มพื้นที่ สำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่ง ว่าง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือก สำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่ง ว่าง มีหนังสือแจ้งผู้ผ่านการ เลือกสรรได้ให้มาสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้มา รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง จบจบ สำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งว่าง แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีมายัง สพบ. ดำเนินการรับสมัคร Y N ไม่ สามารถ ดำเนินก ารได้


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ของกรมชลประทาน อธิบดี คำสั่งมอบอำนาจ ต่าง ๆ บัญชีการมอบ อำนาจ ติดตามการมอบ อำนาจ ในการตัดสินใจ รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google