งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน
ภารกิจต่าง ๆ อธิบดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ คำสั่งมอบอำนาจต่าง ๆ รองอธิบดี เสนอกรม บัญชีการมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้าง / ส่วน / โครงการ / ศูนย์ / หัวหน้าโครงการ / หัวหน้ากลุ่ม / กลุ่มงาน / ฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ ติดตามการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ รายงานการมอบอำนาจในการตัดสินใจ ปัญหา / อุปสรรค / แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ สรุปผล การติดตามการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ Y รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ N ทบทวน การมอบอำนาจในการตัดสินใจ เสนอกรม N Y จบ

2 กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจด้านบริหารงานบุคคล
ภารกิจต่าง ๆ อธิบดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ให้อำนาจ คำสั่งมอบอำนาจต่าง ๆ รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้าง / ส่วน / โครงการ / ศูนย์ / หัวหน้าโครงการ / หัวหน้ากลุ่ม / กลุ่มงาน / ฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน ฯลฯ ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ให้คำปรึกษาแนะนำ รายงานการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจ ทบทวน การมอบอำนาจในการตัดสินใจ เสนอกรม N Y จบ

3 กระบวนการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ของสำนัก/กอง ต่าง ๆ
ในตำแหน่งหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งอื่น สำนัก/กอง เจ้าของตำแหน่งว่าง แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีมายัง สพบ. สพบ. ตรวจสอบบัญชีของตำแหน่งและกลุ่มพื้นที่ N จบ Y สำนัก/กอง เจ้าของตำแหน่งว่าง แจ้งความประสงค์ ขอใช้บัญชีกับสำนัก/กอง เจ้าของบัญชี สำนัก/กอง เจ้าของตำแหน่งว่าง ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก สำนัก/กอง เจ้าของตำแหน่งว่าง มีหนังสือแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้มาสมัคร ดำเนินการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไม่สามารถดำเนินการได้ ดำเนินการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร แจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง จบ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการมอบอำนาจในการตัดสินใจของกรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google