งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังกับนโยบายสังคม ศ.ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังกับนโยบายสังคม ศ.ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเฝ้าระวังกับนโยบายสังคม ศ.ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

3 ความมุ่งหมายในการนำเสนอ เพื่ออธิบาย 1. การเฝ้าระวังทางสังคม มีความเกี่ยวพัน กับนโยบายสังคมของประเทศอย่างไร 2. จะทำอย่างไรจึงจะนำผลของการเฝ้าระวัง มาใช้ประโยชน์แก่สังคมได้มากที่สุด เพื่ออธิบาย 1. การเฝ้าระวังทางสังคม มีความเกี่ยวพัน กับนโยบายสังคมของประเทศอย่างไร 2. จะทำอย่างไรจึงจะนำผลของการเฝ้าระวัง มาใช้ประโยชน์แก่สังคมได้มากที่สุด

4 นโยบายคือ คำมั่นสัญญาของฝ่ายการเมืองที่ให้แก่ ประชาชน แนวการดำเนินงานที่ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการ การให้คุณค่าแก่การดำเนินงานในสังคมที่ เลือกแล้วว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ คำมั่นสัญญาของฝ่ายการเมืองที่ให้แก่ ประชาชน แนวการดำเนินงานที่ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการ การให้คุณค่าแก่การดำเนินงานในสังคมที่ เลือกแล้วว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ

5 นโยบายสังคม มุ่งสร้างคนให้มีความสุข อยู่ดีกินดีในสังคมที่สร้างความพอใจให้ แก่สมาชิกทุกคน นโยบายสังคมด้านวัยรุ่น ก็เพื่อให้ประชากรของ ชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีวิถีชีวิตที่ดี และ สามารถบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคมได้มากที่สุด นโยบายสังคมด้านวัยรุ่น ก็เพื่อให้ประชากรของ ชาติเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีวิถีชีวิตที่ดี และ สามารถบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคมได้มากที่สุด

6 นโยบายแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับกว้าง ครอบคลุมไว้ก่อน ระดับเจาะจง เฉพาะเรื่อง เฉพาะ กาล ระดับกว้าง ครอบคลุมไว้ก่อน ระดับเจาะจง เฉพาะเรื่อง เฉพาะ กาล

7 นโยบายแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทตั้งรับ (Reactive Approach) ประเภทรุกไปข้างหน้า (Pro-active Approach) ประเภทตั้งรับ (Reactive Approach) ประเภทรุกไปข้างหน้า (Pro-active Approach)

8 กระบวนการกำหนดนโยบาย 1. การตั้งประเด็น (จากทฤษฏี ข้อความคิดเห็น ความรู้สึกและกรอบการวิเคราะห์) 2. การแสวงหาข้อมูล (ที่ตรงประเด็น เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะเรื่องข้อมูล เป็นประเภท ๆ 4. การกำหนดทางเลือก การพิจารณาทางเลือก และการ นำเสนอวิธีแทรกแซง 5. การอนุมัติและการกำหนดเป็นนโยบาย 1. การตั้งประเด็น (จากทฤษฏี ข้อความคิดเห็น ความรู้สึกและกรอบการวิเคราะห์) 2. การแสวงหาข้อมูล (ที่ตรงประเด็น เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะเรื่องข้อมูล เป็นประเภท ๆ 4. การกำหนดทางเลือก การพิจารณาทางเลือก และการ นำเสนอวิธีแทรกแซง 5. การอนุมัติและการกำหนดเป็นนโยบาย

9 ความหมายและความสัมพันธ์ของคำศัพท์ที่สำคัญ คำว่านโยบาย แนวทาง มาตรการ กฎระเบียบ แผนงานโครงการ มีความเชื่อมโยงกัน ที่ลดหลั่น กันไปจากระดับความคิด (นามธรรม) สู่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (รูปธรรม) คำว่านโยบาย แนวทาง มาตรการ กฎระเบียบ แผนงานโครงการ มีความเชื่อมโยงกัน ที่ลดหลั่น กันไปจากระดับความคิด (นามธรรม) สู่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (รูปธรรม)

10 ผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย งานจัด ทำนโยบาย ผู้รับผิดชอบหลักผู้ช่วย -นโยบาย -แนวดำเนิน งานและมาตรการ -กฎระเบียบ -แผนงาน โครงการ -ผู้บริหารงาน ระดับสูง -ฝ่ายการเมือง ผู้บริหารระดับ รอง และผู้ช่วย “ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบาย และแผน “

11 ประเด็นสำคัญที่นักเฝ้าระวังเกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสังคมมาก น้อยแค่ไหน ขอบเขตหน้าที่ของนักเฝ้าระวัง ต้องเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลกี่ครั้ง และต้องทำให้เสร็จเร็วมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณ เป็นแหล่งข้อมูลหลักหรือเพียงอย่างเดียว ที่จะใช้ในการแจ้งเหตุใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แหล่งข้อมูลอื่นมีอะไรอีก และนักเฝ้าระวัง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแค่ไหน นักเฝ้าระวังจะต้องใช้สถิติในการแปรผลมากน้อยเพียงไร รูปแบบในการนำเสนอการแจ้งเหตุและรายงานควรเป็นอย่างไรและแค่ไหนเรียกว่า เป็นภัยอันตราย จะต้องแจ้งแก่ใคร และใครจะเป็นผู้เผยแพร่ นักเฝ้าระวังอาจได้รับมอบหมายให้ร่วมพิจารณามาตรการ นโยบาย ผู้ร่วมดำเนินการ แก้ไขปัญหาหรือผู้ร่วมประเมินสำเร็จตามนโยบายด้วย ผู้ใดจะเป็นผู้กำหนดค่ามาตรฐานในแต่ละประเด็นปัญหาให้ เมื่อไร และบ่อยครั้ง เพียงใด ขอบเขตหน้าที่ของนักเฝ้าระวัง ต้องเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลกี่ครั้ง และต้องทำให้เสร็จเร็วมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นเชิงปริมาณ เป็นแหล่งข้อมูลหลักหรือเพียงอย่างเดียว ที่จะใช้ในการแจ้งเหตุใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แหล่งข้อมูลอื่นมีอะไรอีก และนักเฝ้าระวัง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแค่ไหน นักเฝ้าระวังจะต้องใช้สถิติในการแปรผลมากน้อยเพียงไร รูปแบบในการนำเสนอการแจ้งเหตุและรายงานควรเป็นอย่างไรและแค่ไหนเรียกว่า เป็นภัยอันตราย จะต้องแจ้งแก่ใคร และใครจะเป็นผู้เผยแพร่ นักเฝ้าระวังอาจได้รับมอบหมายให้ร่วมพิจารณามาตรการ นโยบาย ผู้ร่วมดำเนินการ แก้ไขปัญหาหรือผู้ร่วมประเมินสำเร็จตามนโยบายด้วย ผู้ใดจะเป็นผู้กำหนดค่ามาตรฐานในแต่ละประเด็นปัญหาให้ เมื่อไร และบ่อยครั้ง เพียงใด


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังกับนโยบายสังคม ศ.ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google